ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-condenser-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น condenser, *condenser*,

-condenser- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスコンデンサ[, aisukondensa] (n) ice condenser
コンデンサー(P);コンデンサ[, kondensa-(P); kondensa] (n) condenser (electrical component); capacitor; (P)
マイカコンデンサー[, maikakondensa-] (n) mica condenser
リービヒ冷却器[リービヒれいきゃくき, ri-bihi reikyakuki] (n) Liebig condenser
可変コンデンサー[かへんコンデンサー, kahen kondensa-] (n) variable condenser
復水器[ふくすいき, fukusuiki] (n) condenser
還流冷却器[かんりゅうれいきゃくき, kanryuureikyakuki] (n) reflux condenser
集光器[しゅうこうき, shuukouki] (n) condenser
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser

-condenser- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอนเดนเซอร์ = ค็อนเด็นเซ่อร์[n.] (khøndēnsoē) EN: condenser FR: condensateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -condenser-
Back to top