ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*condenser*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น condenser, -condenser-

*condenser* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
condenser (n.) เครื่องที่เปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลว
English-Thai: HOPE Dictionary
condenser(คันเดน'เซอะ) n. เครื่องทำให้ไอน้ำหรือแก๊สจับตัวกันเป็นของเหลว หรือของแข็ง,คนย่อ,คนเดี่ยว,เลนส์รวมแสง,เครื่องสะสมประจุไฟฟ้า
English-Thai: Nontri Dictionary
condenser(n) เครื่องกลั่น,แว่นรวมแสง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
condenserเครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
water-cooled condenserเครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
condenserเครื่องควบแน่น, ตัวเก็บประจุ, 1.เครื่องควบแน่น อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการกลั่น เพื่อทำให้ไอของสารกลั่นตัวเป็นของเหลว โดยการกระบายความร้อนออกจากไอ 2.ตัวเก็บประจุ ดู capacitor [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Condensers, Substageเลนส์รวมแสงใต้แท่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอนเดนเซอร์ (n.) condenser
เครื่องควบแน่น (n.) condenser
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With reflux condensers?- ครบทั้งหมดมี 6 รายการไหม
In the end, I just went with two reflux condensers.ในที่สุด ผมเพิ่งปรุงมัน ด้วยเครื่องควบแน่นชนิดรีฟลักซ์ 2 ครั้ง

*condenser* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスコンデンサ[, aisukondensa] (n) ice condenser
コンデンサー(P);コンデンサ[, kondensa-(P); kondensa] (n) condenser (electrical component); capacitor; (P)
マイカコンデンサー[, maikakondensa-] (n) mica condenser
リービヒ冷却器[リービヒれいきゃくき, ri-bihi reikyakuki] (n) Liebig condenser
可変コンデンサー[かへんコンデンサー, kahen kondensa-] (n) variable condenser
復水器[ふくすいき, fukusuiki] (n) condenser
還流冷却器[かんりゅうれいきゃくき, kanryuureikyakuki] (n) reflux condenser
集光器[しゅうこうき, shuukouki] (n) condenser
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser

*condenser* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอนเดนเซอร์ = ค็อนเด็นเซ่อร์[n.] (khøndēnsoē) EN: condenser FR: condensateur [m]
ควบแน่น[v.] (khūapnaen) EN: condense ; compress FR: condenser
กลั่นตัว[v. exp.] (klan tūa) EN: condense FR: se condenser
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease FR: abréger ; condenser

*condenser* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kondensatorregelventil {n} [techn.]condenser control valve
Kondensatorschlauch {m} [techn.]condenser pipe
Kondensatordruck {m}condenser pressure
Kondensatorgefäß {n}condenser vessel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *condenser*
Back to top