ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-coeval-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น coeval, *coeval*,

-coeval- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同年代[どうねんだい, dounendai] (n,adj-no) the same generation; coeval
天長地久[てんちょうちきゅう, tenchouchikyuu] (n) coeval with heaven and earth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -coeval-
Back to top