ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*coeval*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น coeval, -coeval-

*coeval* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coeval (adj.) ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน Syn. comtemporary
English-Thai: HOPE Dictionary
coeval(โคอี'เวิล) adj. ยุคเดียวกัน, See also: coevality n. ดูcoeval
English-Thai: Nontri Dictionary
coeval(adj) อยู่ในยุคเดียวกัน,ร่วมสมัย

*coeval* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同年代[どうねんだい, dounendai] (n,adj-no) the same generation; coeval
天長地久[てんちょうちきゅう, tenchouchikyuu] (n) coeval with heaven and earth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *coeval*
Back to top