ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-chemical-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chemical, *chemical*,

-chemical- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The big chemical companies send samples of toxic products to the camps, or they buy a batch of inmates to try them out on.บริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่ๆ ต่างก็ส่งตัวอย่างของพิษมาที่แคมป์ หรือไม่ก็กว้านซื้อนักโทษ เพื่อมาเป็นหนูลองยา
A chemical error and quite imprecise.ข้อผิดพลาดทางเคมีและค่อนข้าง คลุมเครือ
It seems to be losing its chemical strength.มันดูเหมือนว่าจะมีการสูญเสีย ความแข็งแรงทางเคมีของมัน
We have a limited supply of chemical agents.เรามีเสบียงเคมีภัณฑ์จำกัด
Every new weapon, including chemical warfare, has been used to eliminate these people.ด้วยอาวุธทุกรูปแบบ รวมทั้งใช้อาวุธเคมี เพื่อกำจัดพวกเขา
Another guy said it's some kind of chemical that makes everybody go crazy.อีกคนบอกว่า เป็นเพราะสารเคมี ทำให้คนเกิดคลุ้มคลั่ง
No chemical I ever heard about can make a dead man walk.ไม่มีสารเคมีตัวไหนหรอก ที่ทำให้คนตายเดินได้
We've heard everything from the ozone layer and chemical weapons to... voodoo mysticism and organisms from space.'มีการคาดเดาต่างๆนาๆ ทั้งผลของชั้นโอโซน และอาวุธเคมี' 'ไปถึง เวทย์มนต์วูดู และสัตว์ประหลาดต่างดาว'.
I remember earlier this year, I.G. Farben ordered... a trainload of Hungarians for his chemical factory.ฮังกาเรียนหนึ่งรถไปโรงงาน รถไฟเลี้ยวเข้าประตูค่ายเอาท์ซวิดท์
Thanks to chemical implants in our bodies, we can break down the alcohol in seconds.ต้องขอบคุณสารเคมีที่ฝังไว้ในตัวเรา, มันหยุดฤทธิ์ของแอลกอฮอลล์ได้ดีเลย
It's a word that describes a chemical react...มันเป็นคำคำหนึ่ง... ...ที่อธิบายด้วยการกระทำที่หลายหลาย
Already I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal the onset of an emotion designed specifically to overwhelm logic and reason.ผมเห็นปฏิกิริยาลูกโซ่ สารคเมีในร่างกายส่งสัญญาณออกมา การครอบงำของอารมณ์ให้มีชัยชนะเหนือเหตุและผล

-chemical- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舒喘灵[shū chuǎn líng, ㄕㄨ ㄔㄨㄢˇ ㄌㄧㄥˊ, 舒喘灵 / 舒喘靈] albuterol, kind of chemical used in treating asthma
化合[huà hé, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ, 化合] chemical combination
化合物[huà hé wù, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ˋ, 化合物] chemical compound
化学元素[huà xué yuán sù, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 化学元素 / 化學元素] chemical element
化学剂量计[huà xué jì liàng jì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧˋ, 化学剂量计 / 化學劑量計] chemical dosimeter
化学反应[huà xué fǎn yìng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄢˇ ˋ, 化学反应 / 化學反應] chemical reaction
化学工业[huà xué gōng yè, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 化学工业 / 化學工業] chemical industry
化学工程[huà xué gōng chéng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 化学工程 / 化學工程] chemical engineering
化学式[huà xué shì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ, 化学式 / 化學式] chemical formula (e.g. water H2O)
化学弹药[huà xué dàn yào, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ, 化学弹药 / 化學彈藥] chemical ammunition
化工[huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, 化工] chemical engineering; chemical industry
化学方程式[huà xué fāng chéng shì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 化学方程式 / 化學方程式] chemical equation
化学战[huà xué zhàn, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ, 化学战 / 化學戰] chemical warfare
化学战剂[huà xué zhàn jì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 化学战剂 / 化學戰劑] chemical warfare agent
解离[jiě lí, ㄐㄧㄝˇ ㄌㄧˊ, 解离 / 解離] dissociation; to break up a chemical compound into its elements
元素[yuán sù, ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 元素] element; element of a set; chemical element
反应式[fǎn yìng shì, ㄈㄢˇ ˋ ㄕˋ, 反应式 / 反應式] equation of a chemical reaction
颗粒[kē lì, ㄎㄜ ㄌㄧˋ, 颗粒 / 顆粒] kernel; granule; granulated (sugar, chemical product)
髓过氧化物酶[suǐ guò yǎng huà wù méi, ㄙㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ ㄇㄟˊ, 髓过氧化物酶 / 髓過氧化物酶] Myeloperoxidase (MPO), chemical in neutrophil granulocytes, used to kill pathogens
效价[xiào jià, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 效价 / 效價] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration); valence (perceived value in psychology); valency
效价能[xiào jià néng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ ㄋㄥˊ, 效价能 / 效價能] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration)
混合毒剂[hùn hé dú jì, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, 混合毒剂 / 混合毒劑] tactical mixture of chemical agents
价层[jià céng, ㄐㄧㄚˋ ㄘㄥˊ, 价层 / 價層] valency shell (outer electron shell on an atom determining its chemical properties)

-chemical- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD
ガス化学工業[ガスかがくこうぎょう, gasu kagakukougyou] (n) gas chemical industry
ケミカルシューズ[, kemikarushu-zu] (n) chemical shoes
ケミカルパルプ[, kemikaruparupu] (n) chemical pulp
ケミカルヒートポンプ[, kemikaruhi-toponpu] (n) chemical heat pump
ナイトロジェンマスタード[, naitorojienmasuta-do] (n) nitrogen mustard (chemical compound related to mustard gas, used as a chemical weapon or an anticarcinogen)
ヘドロ(P);へどろ[, hedoro (P); hedoro] (n) sludge; slime; chemical ooze; (P)
人造肥料[じんぞうひりょう, jinzouhiryou] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser
伝達[でんたつ, dentatsu] (n,vs) transmission (e.g. news, chemical signals, electricity); communication; delivery; conveyance; transfer; relay; propagation; conduction; (P)
加齢臭[かれいしゅう, kareishuu] (n) (See ノネナール) distinctive body odor (odour) of the middle-aged and elderly (caused by the chemical nonenal)
化学[かがく(P);ばけがく, kagaku (P); bakegaku] (n,adj-no) (1) chemistry; (suf) (2) (かがく only) (abbr) chemical company (e.g. Acme Chemical Co.); (P)
化学ポテンシャル[かがくポテンシャル, kagaku potensharu] (n) chemical potential
化学上[かがくじょう, kagakujou] (n) from the chemical point of view
化学伝達物質[かがくでんたつぶっしつ, kagakudentatsubusshitsu] (n) chemical messenger
化学兵器[かがくへいき, kagakuheiki] (n) chemical weapons; (P)
化学兵器禁止条約[かがくへいききんしじょうやく, kagakuheikikinshijouyaku] (n) chemical weapons ban treaty
化学化石[かがくかせき, kagakukaseki] (n) chemical fossil
化学実験[かがくじっけん, kagakujikken] (n) chemical experiment; chemistry experiment
化学工学[かがくこうがく, kagakukougaku] (n) (See 化工) chemical engineering
化学平衡[かがくへいこう, kagakuheikou] (n) chemical equilibrium
化学式[かがくしき, kagakushiki] (n) chemical formula
化学当量[かがくとうりょう, kagakutouryou] (n) chemical equivalent
化学戦[かがくせん, kagakusen] (n) chemical warfare
化学方程式[かがくほうていしき, kagakuhouteishiki] (n) chemical equation
化学構造[かがくこうぞう, kagakukouzou] (n) chemical structure; chemical constitution
化学構造式[かがくこうぞうしき, kagakukouzoushiki] (n) chemical structural formula
化学機械[かがくきかい, kagakukikai] (n) chemical machinery
化学汚染[かがくおせん, kagakuosen] (n) chemical pollution
化学汚染災害[かがくおせんさいがい, kagakuosensaigai] (n) chemical contamination disaster
化学添加物[かがくてんかぶつ, kagakutenkabutsu] (n) (See 食品添加物) chemical additives
化学熱力学[かがくねつりきがく, kagakunetsurikigaku] (n) chemical thermodynamics
化学物質[かがくぶっしつ, kagakubusshitsu] (n) chemical substances; chemicals
化学物質過敏症[かがくぶっしつかびんしょう, kagakubusshitsukabinshou] (n) chemical sensitivity
化学的消化[かがくてきしょうか, kagakutekishouka] (n,vs) chemical digestion
化学肥料[かがくひりょう, kagakuhiryou] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser; (P)
化学記号[かがくきごう, kagakukigou] (n) chemical symbols (for the elements)
化学調味料[かがくちょうみりょう, kagakuchoumiryou] (n) chemical seasoning
化工[かこう, kakou] (n) (abbr) (See 化学工学) chemical engineering
化成肥料[かせいひりょう, kaseihiryou] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser

-chemical- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตรายทางเคมี[n. exp.] (antarāi thā) EN: chemical hazard FR: risque chimique [m]
อาวุธเคมี[n. exp.] (āwut khēmī) EN: chemical weapon FR: arme chimique [f]
ชื่อเคมี[n. exp.] (cheū khēmī) EN: chemical name FR: nom chimique [m]
จลนศาสตร์เคมี[n. exp.] (jalanasāt k) EN: chemical kinetics ; reaction kinetics FR:
การดัดแปลงเคมี[n. exp.] (kān datplaē) EN: chemical modification FR: modification chimique [f]
การผุพังทางเคมี[n. exp.] (kān phu pha) EN: chemical weathering FR:
เคมี[adj.] (khēmī) EN: chemical FR: chimique
เคมีภัณฑ์[n.] (khēmīphan) EN: chemicals ; chemical supplies ; drugs FR:
กระบวนการทางเคมี[n. exp.] (krabūankān ) EN: chemical process FR: processus chimique [m]
ลักษณะของเคมี[n. exp.] (laksana khø) EN: chemical properties FR: propriété chimique [f]
นักเคมีวิเคราะห์[n. exp.] (nak khēmī w) EN: chemical analyst FR: chimiste analyste [m]
ปฏิกิริยาเคมี[n. exp.] (patikiriyā ) EN: chemical reaction FR: réaction chimique [f]
พลังงานเคมี[n. exp.] (phalang-ngā) EN: chemical energy FR: énergie chimique [f]
พันธะเคมี[n. exp.] (phantha khē) EN: chemical bond FR: liaison chimique [f]
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี[n. exp.] (pui insī kh) EN: chemical fertilizer FR: engrais chimque [m]
ปุ๋ยเคมี[n. exp.] (pui khēmī) EN: chemical fertilizer FR: engrais chimque [m]
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์[n. exp.] (pui witthay) EN: chemical fertilizer FR:
ระเบิดเคมี[n. exp.] (raboēt khēm) EN: chemical bomb ; chemical weapon FR:
ศักย์ทางเคมี[n. exp.] (sak thāng k) EN: chemical potential FR: potentiel chimique [m]
สมการเคมี[n. exp.] (samakān khē) EN: chemical equation FR: équation chimique [f]
สมาคมเคมีอเมริกัน[org.] (Samākhom Kh) EN: American Chemical Society (ACS) FR:
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Kh) EN: Chemical Society of Thailand (CST) FR:
สารเคมี[n. exp.] (sān khēmī) EN: chemicals ; chemical substances FR: produit chimique [m] ; substance chimique [f] ; composé chimique [m]
สารประกอบ[n.] (sānprakøp) EN: compound ; chemical compound FR: composé chimique [m] ; subsatnce composée [f]
สิทธิบัตรยา[n. exp.] (sitthibat y) EN: drug patent ; chemical patent FR:
สมบัติทางเคมี[n. exp.] (sombat thān) EN: chemical property ; chemical properties [pl] FR: propriété chimique [f] ; propriétés chimiques [fpl]
สมดุลเคมี[n. exp.] (somdun khēm) EN: chemical equilibrium FR: équilibre chimique [m]
สมการเคมี[n. exp.] (somkān khēm) EN: chemical equation FR: équation chimique [f]
สูตรเคมี[n. exp.] (sūt khēmī) EN: chemical formula FR: formule chimique [f]
สูตรโมเลกุล[n. exp.] (sūt mōlēkun) EN: chemical formula FR: formule chimique [f]
ทางเคมี[adj.] (thāng khēmī) EN: chemical FR: chimique
ธาตุแท้[n. exp.] (thāt thaē) EN: chemical element ; pure substance FR: élément chimique [m] ; substance pure [f]
ทนทานต่อสารเคมี[X] (thonthān tø) EN: resistant to chemical substances FR: résistant aux produits chimiques
ทนต่อสารเคมี[v. exp.] (thon tø sān) EN: be resistant to chemical substances FR: résister aux produits chimiques
อุณหพลศาสตร์เคมี[n. exp.] (unhaphonlas) EN: chemical thermodynamics FR:
อุตสาหกรรมเคมี[n. exp.] (utsāhakam k) EN: chemical industry FR: industrie chimique [f]
อุตสาหกรรมสารเคมี[n. exp.] (utsāhakam s) EN: chemical industry FR: industrie chimique [f] ; industrie des produits chimiques [f]
วัตถุเคมี[n. exp.] (watthu khēm) EN: chemicals ; chemical substances ; substance obtained by chemistry FR: substance chimique [f] ; produit chimique [m]
วิศวกรรมเคมี[n. exp.] (witsawakam ) EN: chemical engineering FR: ingénierie chimique [f] ; génie chimique [m]
วิศวกรเคมี[n. exp.] (witsawakøn ) EN: chemical engineer FR: ingénieur chimiste [m]

-chemical- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -chemical-
Back to top