ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*chemical*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chemical, -chemical-

*chemical* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
biochemical (adj.) เกี่ยวกับชีวเคมี
chemical (adj.) ทางเคมี
chemical (n.) สารเคมี Syn. substance
chemical engineering (n.) วิศวกรรมเคมี
chemical equation (n.) สมการเคมี
chemical fertilizer (n.) ปุ๋ยเคมี
chemical formula (n.) สูตรเคมี
chemical product (n.) เคมีภัณฑ์
chemical reactor (n.) ตัวเร่งปฎิกิริยา Syn. accelerator
chemical science (n.) วิชาเคมี
chemical warfare (n.) สงครามที่ใช้สารเคมี
chemicals (sl.) ยากล่อมประสาทที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี เช่น แอมเฟตามีน
formation of chemical compounds (n.) การสังเคราะห์
petrochemical (n.) สารที่ได้จากน้ำมันปิโตรเคมี (เช่น แก๊ซโซลีน, พาราฟิน)
petrochemical (adj.) เกี่ยวกับสารที่ได้จากน้ำมันปิโตรเคมี
English-Thai: HOPE Dictionary
chemical(เคม'มิเคิล) n. สารเคมี'-adj. เกี่ยวกับวิชาเคมีหรือสารเคมี
chemical warfaren. สงครามที่ใช้สารเคมีเป็นอาวุธ
petrochemical(พิทระเคม'มิเคิล) n. สารที่ได้มาจากน้ำมันปิโตรเลียมเช่นน้ำมันgasoline,kerosene,petrolatumหรืออื่น ๆ adj. เกี่ยวกับสารดังกล่าว,เกี่ยวกับ petrochemistry (ดู)
pyrochemical(ไพ' ระเคม' มิเคิล) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่อุณหภูมิสูง
English-Thai: Nontri Dictionary
chemical(adj) ทางเคมี,เกี่ยวกับสารเคมี
CHEMICAL chemical warfare(n) สงครามเคมี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
biochemical depositสิ่งทับถมชีวเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
BOD (biochemical oxygen demand)บีโอดี (ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี) [มีความหมายเหมือนกับ biological oxygen demand] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chemical diabetesเบาหวานเชิงเคมี [มีความหมายเหมือนกับ diabetes, latent; prediabetes] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
COD (chemical oxygen demand)ซีโอดี (ความต้องการออกซิเจนทางเคมี) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
physiochemical-สรีรเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biochemical Aspectลักษณะทางชีวเคมี,ชีวเคมี [การแพทย์]
Chemicalทางเคมี [การแพทย์]
Chemical engineeringวิศวกรรมเคมี [TU Subject Heading]
chemical fertilizerปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยที่ทำจากสารเคมีซึ่งมีธาตุที่พืชต้องการ นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
chemical formulaสูตรเคมี, หมู่สัญลักษณ์ของธาตุที่เขียนรวมกันเพื่อแทนสารใด ๆ และแสดงให้เห็นว่า สารนั้นประกอบด้วยอะตอมของธาตุใดบ้าง อย่างละกี่อะตอม  เช่น สูตรเคมีของมีเทน คือ CH4 ประกอบด้วยคาร์บอน 1 อะตอมและไฮโดรเจน 4 อะตอม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chemical warfareสงครามเคมี [TU Subject Heading]
Chemicalsสารเคมี [TU Subject Heading]
Petrochemical Industryอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมที่นำเอาวัตถุดิบซึ่งมีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนไปเข้ากระบวนการเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ปิโตรเลียมที่ใช้เป็นวัตถุดิบได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ำมันดิบ แนฟทา ก๊าซอีเทน โพรเพน บิวเทน เป็นต้น มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะเม็ดและผงพลาสติก สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพลาสติกนานาชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Reduction (Chemical) รีดักชัน(ทางเคมี) การเพิ่มอิเล็กตรอนให้กับอะตอมหรือไอออนใน ปฏิกิริยาเคมี [สิ่งแวดล้อม]
Scrubber (Chemical technology)การดักจับเขม่าควันกลิ่น [TU Subject Heading]
Chemical synthesis in solutionการสังเคราะห์ทางเคมีในสารละลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ultimate Biochemical Oxygen Demand ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีสูงสุด (บีโอดีสูงสุด) โดยทั่วไปหมายถึงปริมาณออกซิเจนทั้งหมดเพื่อ ให้พบกับบีโอดีขั้นแรก โดยเฉพาะแล้ว หมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ต้องการให้พอกับบีโอดีทั้งในขั้นแรกและขั้นสอง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิกิริยาเคมี (n.) chemical reaction
ปิโตรเคมี (n.) petrochemical
ปุ๋ยเคมี (n.) chemical fertilizer
วัตถุเคมี (n.) chemicals See also: substance obtained by chemistry
วิศวกรรมเคมี (n.) chemical engineering
สมการเคมี (n.) chemical equation
สารเคมี (n.) chemicals See also: chemical substance
สูตรเคมี (n.) chemical formula
อาวุธเคมี (n.) chemical weapon
เคมี (n.) chemical
เคมีภัณฑ์ (n.) chemicals See also: chemical supplies, chemical product
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The big chemical companies send samples of toxic products to the camps, or they buy a batch of inmates to try them out on.บริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่ๆ ต่างก็ส่งตัวอย่างของพิษมาที่แคมป์ หรือไม่ก็กว้านซื้อนักโทษ เพื่อมาเป็นหนูลองยา
A chemical error and quite imprecise.ข้อผิดพลาดทางเคมีและค่อนข้าง คลุมเครือ
It seems to be losing its chemical strength.มันดูเหมือนว่าจะมีการสูญเสีย ความแข็งแรงทางเคมีของมัน
We have a limited supply of chemical agents.เรามีเสบียงเคมีภัณฑ์จำกัด
Every new weapon, including chemical warfare, has been used to eliminate these people.ด้วยอาวุธทุกรูปแบบ รวมทั้งใช้อาวุธเคมี เพื่อกำจัดพวกเขา
Another guy said it's some kind of chemical that makes everybody go crazy.อีกคนบอกว่า เป็นเพราะสารเคมี ทำให้คนเกิดคลุ้มคลั่ง
No chemical I ever heard about can make a dead man walk.ไม่มีสารเคมีตัวไหนหรอก ที่ทำให้คนตายเดินได้
We've heard everything from the ozone layer and chemical weapons to... voodoo mysticism and organisms from space.'มีการคาดเดาต่างๆนาๆ ทั้งผลของชั้นโอโซน และอาวุธเคมี' 'ไปถึง เวทย์มนต์วูดู และสัตว์ประหลาดต่างดาว'.
I remember earlier this year, I.G. Farben ordered... a trainload of Hungarians for his chemical factory.ฮังกาเรียนหนึ่งรถไปโรงงาน รถไฟเลี้ยวเข้าประตูค่ายเอาท์ซวิดท์
Fill him full of... anti-psychotic chemicals... and in 48 hours you'll have a nut case you are not ever going to forget for the rest of your life.จะอัดยารักษาโรคจิตให้เขา และใน 48 ชั่วโมง คุณจะมีเคสคนบ้า คุณจะไม่มีวันลืมไปจนตายเลย
Thanks to chemical implants in our bodies, we can break down the alcohol in seconds.ต้องขอบคุณสารเคมีที่ฝังไว้ในตัวเรา, มันหยุดฤทธิ์ของแอลกอฮอลล์ได้ดีเลย
So I'm crazy and chemically imbalanced.แล้วฉันก็เป็นบ้า และเสียสมดุล คุณเหนื่อย

*chemical* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舒喘灵[shū chuǎn líng, ㄕㄨ ㄔㄨㄢˇ ㄌㄧㄥˊ, 舒喘灵 / 舒喘靈] albuterol, kind of chemical used in treating asthma
防化救援[fáng huà jiù yuán, ㄈㄤˊ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ, 防化救援] antichemical rescue
生物化学站剂[shēng wù huà xué zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 生物化学站剂 / 生物化學站劑] biological-chemical warfare agent
化合[huà hé, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ, 化合] chemical combination
化合物[huà hé wù, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ˋ, 化合物] chemical compound
化学元素[huà xué yuán sù, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 化学元素 / 化學元素] chemical element
化学剂量计[huà xué jì liàng jì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧˋ, 化学剂量计 / 化學劑量計] chemical dosimeter
化学反应[huà xué fǎn yìng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄢˇ ˋ, 化学反应 / 化學反應] chemical reaction
化学工业[huà xué gōng yè, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 化学工业 / 化學工業] chemical industry
化学工程[huà xué gōng chéng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 化学工程 / 化學工程] chemical engineering
化学式[huà xué shì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ, 化学式 / 化學式] chemical formula (e.g. water H2O)
化学弹药[huà xué dàn yào, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ, 化学弹药 / 化學彈藥] chemical ammunition
化工[huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, 化工] chemical engineering; chemical industry
化学方程式[huà xué fāng chéng shì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 化学方程式 / 化學方程式] chemical equation
化学战[huà xué zhàn, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ, 化学战 / 化學戰] chemical warfare
化学战剂[huà xué zhàn jì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 化学战剂 / 化學戰劑] chemical warfare agent
腐蚀[fǔ shí, ㄈㄨˇ ㄕˊ, 腐蚀 / 腐蝕] corrosion; to corrode (degrade chemically); to rot; corruption
解离[jiě lí, ㄐㄧㄝˇ ㄌㄧˊ, 解离 / 解離] dissociation; to break up a chemical compound into its elements
元素[yuán sù, ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 元素] element; element of a set; chemical element
反应式[fǎn yìng shì, ㄈㄢˇ ˋ ㄕˋ, 反应式 / 反應式] equation of a chemical reaction
颗粒[kē lì, ㄎㄜ ㄌㄧˋ, 颗粒 / 顆粒] kernel; granule; granulated (sugar, chemical product)
髓过氧化物酶[suǐ guò yǎng huà wù méi, ㄙㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ ㄇㄟˊ, 髓过氧化物酶 / 髓過氧化物酶] Myeloperoxidase (MPO), chemical in neutrophil granulocytes, used to kill pathogens
制剂[zhì jì, ㄓˋ ㄐㄧˋ, 制剂 / 製劑] (chemical or pharmaceutical) preparation
光化作用[guāng huà zuò yòng, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 光化作用] photochemical effect; photosynthesis; photolysis
效价[xiào jià, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 效价 / 效價] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration); valence (perceived value in psychology); valency
效价能[xiào jià néng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ ㄋㄥˊ, 效价能 / 效價能] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration)
反应锅[fǎn yìng guō, ㄈㄢˇ ˋ ㄍㄨㄛ, 反应锅 / 反應鍋] reaction pot (chemical engineering); cauldron (at Hogwarts 霍格沃茨)
出货[chū huò, ㄔㄨ ㄏㄨㄛˋ, 出货 / 出貨] to take money or valuables out of storage; to recover; to ship goods; to extract (chemicals from solution)
混合毒剂[hùn hé dú jì, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, 混合毒剂 / 混合毒劑] tactical mixture of chemical agents
价层[jià céng, ㄐㄧㄚˋ ㄘㄥˊ, 价层 / 價層] valency shell (outer electron shell on an atom determining its chemical properties)
化学品[huà xué pǐn, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄆㄧㄣˇ, 化学品 / 化學品] chemicals
化学物[huà xué wù, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ˋ, 化学物 / 化學物] chemicals
化学[huà xué, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 化学 / 化學] chemistry; chemical
腐蚀剂[fǔ shí jì, ㄈㄨˇ ㄕˊ ㄐㄧˋ, 腐蚀剂 / 腐蝕劑] a corrosive (chemical)
化学信息素[huà xué xìn xī sù, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄙㄨˋ, 化学信息素 / 化學信息素] semiochemical

*chemical* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD
アグリケミカル[, agurikemikaru] (n) agrichemicals
ガス化学工業[ガスかがくこうぎょう, gasu kagakukougyou] (n) gas chemical industry
ケミカル[, kemikaru] (n) chemical; (P)
ケミカルシューズ[, kemikarushu-zu] (n) chemical shoes
ケミカルパルプ[, kemikaruparupu] (n) chemical pulp
ケミカルヒートポンプ[, kemikaruhi-toponpu] (n) chemical heat pump
ナイトロジェンマスタード[, naitorojienmasuta-do] (n) nitrogen mustard (chemical compound related to mustard gas, used as a chemical weapon or an anticarcinogen)
ヘドロ(P);へどろ[, hedoro (P); hedoro] (n) sludge; slime; chemical ooze; (P)
ほっかいろ[, hokkairo] (n) (See 懐炉) (chemical) body warmer
ルイサイト[, ruisaito] (n) lewisite (chemical warfare agent)
中性[ちゅうせい, chuusei] (n,adj-no) (1) neutrality (incl. chemical, electrical, etc.); indifference; (2) sexlessness; androgyny; androgyne; neuter; (3) {ling} neuter gender; (P)
人造肥料[じんぞうひりょう, jinzouhiryou] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser
伝達[でんたつ, dentatsu] (n,vs) transmission (e.g. news, chemical signals, electricity); communication; delivery; conveyance; transfer; relay; propagation; conduction; (P)
光化学スモッグ[こうかがくスモッグ, koukagaku sumoggu] (n) photochemical smog
冒す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P)
写真製版[しゃしんせいはん, shashinseihan] (n,vs) photoengraving; photomechanical process; photochemical engraving
前駆体[ぜんくたい, zenkutai] (n) (biochemical) precursor
加齢臭[かれいしゅう, kareishuu] (n) (See ノネナール) distinctive body odor (odour) of the middle-aged and elderly (caused by the chemical nonenal)
化学[かがく(P);ばけがく, kagaku (P); bakegaku] (n,adj-no) (1) chemistry; (suf) (2) (かがく only) (abbr) chemical company (e.g. Acme Chemical Co.); (P)
化学ポテンシャル[かがくポテンシャル, kagaku potensharu] (n) chemical potential
化学上[かがくじょう, kagakujou] (n) from the chemical point of view
化学伝達物質[かがくでんたつぶっしつ, kagakudentatsubusshitsu] (n) chemical messenger
化学兵器[かがくへいき, kagakuheiki] (n) chemical weapons; (P)
化学兵器禁止条約[かがくへいききんしじょうやく, kagakuheikikinshijouyaku] (n) chemical weapons ban treaty
化学化石[かがくかせき, kagakukaseki] (n) chemical fossil
化学品[かがくひん, kagakuhin] (n) chemicals
化学実験[かがくじっけん, kagakujikken] (n) chemical experiment; chemistry experiment
化学工学[かがくこうがく, kagakukougaku] (n) (See 化工) chemical engineering
化学平衡[かがくへいこう, kagakuheikou] (n) chemical equilibrium
化学式[かがくしき, kagakushiki] (n) chemical formula
化学当量[かがくとうりょう, kagakutouryou] (n) chemical equivalent
化学戦[かがくせん, kagakusen] (n) chemical warfare
化学方程式[かがくほうていしき, kagakuhouteishiki] (n) chemical equation
化学構造[かがくこうぞう, kagakukouzou] (n) chemical structure; chemical constitution
化学構造式[かがくこうぞうしき, kagakukouzoushiki] (n) chemical structural formula
化学機械[かがくきかい, kagakukikai] (n) chemical machinery
化学汚染[かがくおせん, kagakuosen] (n) chemical pollution

*chemical* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตรายทางเคมี[n. exp.] (antarāi thā) EN: chemical hazard FR: risque chimique [m]
อาวุธเคมี[n. exp.] (āwut khēmī) EN: chemical weapon FR: arme chimique [f]
บีโอดี (ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี)[n.] (Bī.Ō.Dī. (k) EN: BOD (biochemical oxyen demand) FR: DBO (demande biochimique en oxygène) [f]
ชื่อเคมี[n. exp.] (cheū khēmī) EN: chemical name FR: nom chimique [m]
ด่าง[adj.] (dāng) EN: alkaline ; chemically basic FR: alcalin ; basique
จลนศาสตร์เคมี[n. exp.] (jalanasāt k) EN: chemical kinetics ; reaction kinetics FR:
การดัดแปลงเคมี[n. exp.] (kān datplaē) EN: chemical modification FR: modification chimique [f]
การผุพังทางชีวเคมี[n. exp.] (kān phu pha) EN: biochemical weathering FR:
การผุพังทางเคมี[n. exp.] (kān phu pha) EN: chemical weathering FR:
เคมี[adj.] (khēmī) EN: chemical FR: chimique
เคมีภัณฑ์[n.] (khēmīphan) EN: chemicals ; chemical supplies ; drugs FR:
คุณสมบัติทางชีวเคมี[n. exp.] (khunnasomba) EN: biochemical property FR: propriété biochimique [f]
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (บีโอดี)[n.] (khwām tǿngk) EN: biochemical oxyen demand (BOD) FR: demande biochimique en oxygène (DBO) [f]
กระบวนการทางเคมี[n. exp.] (krabūankān ) EN: chemical process FR: processus chimique [m]
ลักษณะของเคมี[n. exp.] (laksana khø) EN: chemical properties FR: propriété chimique [f]
นักเคมีวิเคราะห์[n. exp.] (nak khēmī w) EN: chemical analyst FR: chimiste analyste [m]
ปฏิกิริยาเคมี[n. exp.] (patikiriyā ) EN: chemical reaction FR: réaction chimique [f]
พลังงานเคมี[n. exp.] (phalang-ngā) EN: chemical energy FR: énergie chimique [f]
พันธะเคมี[n. exp.] (phantha khē) EN: chemical bond FR: liaison chimique [f]
ปิโตรเคมีภัณฑ์[n. exp.] (pītrōkhēmī ) EN: petrochemicals FR:
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี[n. exp.] (pui insī kh) EN: chemical fertilizer FR: engrais chimque [m]
ปุ๋ยเคมี[n. exp.] (pui khēmī) EN: chemical fertilizer FR: engrais chimque [m]
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์[n. exp.] (pui witthay) EN: chemical fertilizer FR:
ระเบิดเคมี[n. exp.] (raboēt khēm) EN: chemical bomb ; chemical weapon FR:
โรงงานปิโตรเลียม[n. exp.] (rōng-ngān p) EN: petrochemical plant FR:
ศักย์ทางเคมี[n. exp.] (sak thāng k) EN: chemical potential FR: potentiel chimique [m]
สมการเคมี[n. exp.] (samakān khē) EN: chemical equation FR: équation chimique [f]
สมาคมเคมีอเมริกัน[org.] (Samākhom Kh) EN: American Chemical Society (ACS) FR:
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Kh) EN: Chemical Society of Thailand (CST) FR:
สารชีวเคมี[n. exp.] (sān chīwakh) EN: biochemical substance FR:
สารเคมี[n. exp.] (sān khēmī) EN: chemicals ; chemical substances FR: produit chimique [m] ; substance chimique [f] ; composé chimique [m]
สารประกอบ[n.] (sānprakøp) EN: compound ; chemical compound FR: composé chimique [m] ; subsatnce composée [f]
เซลล์ไฟฟ้าเคมี [n. exp.] (sel faifā k) EN: electrochemical cell FR:
สิทธิบัตรยา[n. exp.] (sitthibat y) EN: drug patent ; chemical patent FR:
สมบัติทางเคมี[n. exp.] (sombat thān) EN: chemical property ; chemical properties [pl] FR: propriété chimique [f] ; propriétés chimiques [fpl]
สมดุลเคมี[n. exp.] (somdun khēm) EN: chemical equilibrium FR: équilibre chimique [m]
สมการเคมี[n. exp.] (somkān khēm) EN: chemical equation FR: équation chimique [f]
สูตรเคมี[n. exp.] (sūt khēmī) EN: chemical formula FR: formule chimique [f]
สูตรโมเลกุล[n. exp.] (sūt mōlēkun) EN: chemical formula FR: formule chimique [f]
ทางชีวเคมี[adj.] (thāng chīwa) EN: biochemical FR: biochimique

*chemical* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons
Verfahrenstechnik {f} [chem.]chemical engineering
Reparaturventil {n} für Kaltvulkanisationchemical cure cold repair valve
physikochemisch {adj}; Physik und Chemie betreffendphysicochemical
Chemie-Abfälle {pl}chemical waste
Chemiefaser {f}chemical fibre
Chemikalienlager {n}chemical storage
Chemikalienschutz {m}chemical protection
chemikalienecht {adj}chemical-resistant
chemisch {adv}chemically
Schnellbleiche {f}chemical bleaching
Zellstoff {m}chemical wood pulp
Petrochemikalien {pl}petrochemicals
petrochemisch {adj}petrochemical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *chemical*
Back to top