ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cesspit-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cesspit, *cesspit*,

-cesspit- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่อพักน้ำเสีย[n. exp.] (bø phak nām) EN: cesspit ; cesspool FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cesspit-
Back to top