ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cesspit*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cesspit, -cesspit-

*cesspit* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cesspit (n.) บ่อพักน้ำเสีย Syn. cesspool, sink, sump
English-Thai: HOPE Dictionary
cesspitn. หลุมเก็บน้ำเสีย,หลุมอุจราระ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The cesspits of Dol Guldur have been emptied.ทุกคนตกอยู่ในอันตราย

*cesspit* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
污水坑[wū shuǐ kēng, ㄕㄨㄟˇ ㄎㄥ, 污水坑] cesspit

*cesspit* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่อพักน้ำเสีย[n. exp.] (bø phak nām) EN: cesspit ; cesspool FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cesspit*
Back to top