ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-caution-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น caution, *caution*,

-caution- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would caution you not to be swayed by your emotions.ผมจะไม่เตือนคุณ จะโดนอิทธิพลโดยอารมณ์ของคุณ
Proceed with caution in your quest for law and order.จงดำเนินการด้วยคาวมระมัดระวัง ในการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม
What are you gonna do, wrap me up in caution tape?สิ่งที่คุณจะทำห่อผมขึ้นในเทประมัดระวัง?
No, I ain't gonna wrap you up in caution tape.ไม่ฉันไม่ gonna ห่อคุณขึ้นมาในเทประมัดระวัง
I don't wanna be the guy putting up the caution tape.ฉันไม่อยากเป็นคนที่แต่งตัวประหลาดวางขึ้นเทประมัดระวัง
Wrap me up in caution tape, wrap me up in caution tape, Cop Top?ห่อฉันขึ้นในเทประมัดระวังห่อฉันขึ้นในเทประมัดระวังเจ้าหน้าที่ด้านบน?
And in the meantime I strongly recommend caution to all.เอาเป็นว่าตอนนี้ ผมขอแนะนำให้ทุกคนระวังตัว อย่างมาก
The motel's made out of caution cones, which, of course, cars try to avoid.โมเต็ลทำจากกรวยระมัดระวังซึ่ง แน่นอนรถยนต์พยายามที่จะหลีกเลี่ยง
I'd like to urge strong caution in apprehending the suspect.ผมอยากให้ระวังในการเข้าจับกุมผู้ต้องสงสัย
Just give a caution -A caution?ก็แค่ระว้งไว้ก่อนน่ะ แค่ระวังเหรอ?
Please use caution as you exit the bus.กรุณาก้าวลงจากรถอย่างระมัดระวัง
Therefore, we perform it with caution and care...ดังนั้น เราต้องจัดการมันด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง

-caution- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
醒世恒言[xǐng shì héng yán, ㄒㄧㄥˇ ㄕˋ ㄏㄥˊ ㄧㄢˊ, 醒世恒言 / 醒世恆言] Stories to caution the world, vernacular short stories by Feng Menglong 馮夢龍|冯梦龙 published in 1627

-caution- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーション[, ko-shon] (n) caution
自重自戒[じちょうじかい, jichoujikai] (n,vs) being prudent and cautious; caution oneself against
遺戒;遺誡[いかい, ikai] (n) one's last caution
金に目が眩む[かねにめがくらむ, kanenimegakuramu] (exp,v5m) (See 目が眩む・3) to be lost in lust for riches; to throw all caution and conscience away in pursuit of riches

-caution- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การระวัง[n.] (kān rawang) EN: caution FR:
การตักเตือน[n.] (kān takteūo) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice FR:
การเตือน[n.] (kān teūoen) EN: alert ; caution ; warning FR: avertissement [m]
คำตักเตือน[n. exp.] (kham takteū) EN: warning ; word of caution ; admonition FR: avertissement [m]
คำเตือน[n. exp.] (kham teūoen) EN: warning ; caution ; notification ; notice ; caveat FR: avertissement [m]
ข้อควรคำนึง[n. exp.] (khø khūan k) EN: caution FR:
ข้อควรระวัง[n. exp.] (khø khūan r) EN: warning ; caution ; cautionary information FR: avertissement [m] ; précaution [f]
ความระมัดระวัง[n.] (khwām ramat) EN: carefulness ; attention ; caution FR: attention [f] ; précaution [f] ; vigilance [f]
เงินฝาก[n. exp.] (ngoenfāk) EN: deposit ; trust money ; bank deposit FR: caution [f] ; garantie [f] ; dépôt (d'argent) [m]
เงินมัดจำ[n. exp.] (ngoen matja) EN: earnest money ; deposit ; cash pledge ; down payment FR: caution [f] ; garantie [f]
เงินประกัน[n.] (ngoen praka) EN: bail ; bail bond ; bond ; security ; deposit ; marginal deposit FR: garantie [f] ; caution [f]
ระวังพื้นลื่น[v. exp.] (rawang pheū) EN: caution wet floor FR: attention sol glissant
สังวร[v.] (sangwøn) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize FR: faire attention à ne pas
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach FR: prévenir ; mettre en garde ; avertir ; conseiller ; recommander ; rappeler ; exhorter
เตือน[v.] (teūoen) EN: warn ; caution ; alarm ; remind ; forewarn ; hint to ; call attention ; admonish FR: avertir ; prévenir ; alerter ; alarmer ; aviser ; mettre en garde ; éveiller l'attention
เตือนสติ[v. exp.] (teūoensati) EN: caution ; warn ; give a warning ; call attention ; exhort FR:
ทัก[v.] (thak) EN: caution ; warn against danger ; give a warning FR: prévenir du danger
เตียน[v.] (tīen) EN: blame ; caution FR:

-caution- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abmahnung {f}dissuasion; caution
Vorsicht {f} | mit größter Vorsichtcaution | with the utmost caution

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -caution-
Back to top