ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-casualty-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น casualty, *casualty*,

-casualty- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a casualty of a field op.บอกว่าเค้าตายในหน้าที่
And the vic could be a casualty from that heist.และเหยื่อก็ได้รับบาดเจ็บจนตายจากการโจรกรรม
Your warehouse burning down is a casualty of commerce.คลังสินค้านายโดนเผาวอด เป็นความเสียหายของการค้า
You lose our guns, that's a casualty of war.นายเสียปืนของเราไป นั่นเป็นความเสียหายในสงคราม
You might even say that I was the last casualty of the Vietnam War.คุณคงพูดได้ว่า ผมนี่แหล่ะคือบาดเจ็บ คนสุดท้ายจากสงครามเวียดนาม
Your casualty estimates are holding up?คูณได้ประเมินจำนวนผู้เสียชีวิต หรือยัง?
To see them returned, a casualty of ill finances--เพื่อดูพวกเขากลับ ความเสียหายของการเงินที่ไม่ดี
Baba checks the casualty reports for greek names.พ่อจะคอยเช็คหารายชื่อกรีก.. ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากสงคราม
The only casualty should be Eco-front.การตายต้องเป็นแค่เพียง Eco-front
He's killed by a God. An unfortunate casualty on the war men brought on themselves.-มนุษย์ไม่ได้ฆ่าครอบครัวของข้า น้องชายท่านฆ่า
With Sue's friend Carly also a casualty of the Heck plague Sue found herself a new lunchtime companion.คาร์ลีย์เพื่อนซู ก็ติดโรคระบาดเฮคด้วย มันทำให้ซู มีเพื่อนพักเที่ยงใหม่
The only casualty was Ms. Dorsey. It's okay. It's--it's okay.มีผู้เสียชีวิตเพียงคนเดียว ก็คือนางดอร์ซี่ย์ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร...

-casualty- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死伤者[sǐ shāng zhě, ㄙˇ ㄕㄤ ㄓㄜˇ, 死伤者 / 死傷者] casualty (of an accident); dead and wounded

-casualty- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人死に[ひとじに, hitojini] (n) accidental death; casualty
戦闘犠牲者[せんとうぎせいしゃ, sentougiseisha] (n) casualty
損耗人員[そんもうじんいん, sonmoujin'in] (n) casualty
緊急救命室[きんきゅうきゅうめいしつ, kinkyuukyuumeishitsu] (n) emergency room; ER; casualty department
負傷者[ふしょうしゃ, fushousha] (n) casualty

-casualty- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนบาดเจ็บ[n. exp.] (khon bātjep) EN: casualty ; injured person FR: blessé [m]
กรมธรรม์ประกันภัย[n.] (krommathanp) EN: casualty insurance policy ; insurance policy FR:
ผู้ประสบภัย[n. exp.] (phū prasop ) EN: victim ; casualty ; sufferer FR: victime [f]
ผู้รับเคราะห์[n. exp.] (phū rap khr) EN: victim ; casualty FR: victime [f]
ประกันภัย[n. exp.] (prakanphai) EN: casualty insurance ; risk insurance FR: assurance accidents [f]
อุบัติภัย[n.] (ubattiphai) EN: accident ; casualty FR:
วินาศภัย[n.] (winātsaphai) EN: disaster ; casualty ; loss FR: désastre [m]

-casualty- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seeamt {n}maritime casualty investigation board
Seeunfall {m}maritime casualty
Seeunfalluntersuchung {f}maritime casualty investigation
Sachversicherung {f} | Sach- und Unfallversicherungproperty insurance | property and casualty insurance; P&C insurance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -casualty-
Back to top