ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-calling-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น calling, *calling*,

-calling- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้น (n.) the initial word for calling monk
เว้ย (int.) onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity Syn. โว้ย
โว้ย (int.) onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
And I'm gonna be calling every half hourและฉันก็จะโทรหาทุกๆ ครึ่งชั่วโมง
Tired of people calling us losersเหนื่อยหน่ายกับผู้คนที่เรียกเราว่าผู้แพ้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where does he come off calling me a public avenger, a sadist?ที่เขาออกมาเรียกผมล้างแค้นสาธารณะซาดิสม์?
You were calling to him in the dark!ตอนอยู่ในมุมมืดนั่น เธอเพิ่งเรียกชื่อมัน
It was Hodges calling from Spa.มันถูกฮอดจ์โทรจากสปา แบรดที่เขาเรียกว่า
I'm calling for Vito Corleone, at his request.I'm calling for Vito Corleone, at his request.
We're grateful to Don Corleone for calling this meeting.We're grateful to Don Corleone for calling this meeting.
I've been calling and writing.I've been calling and writing.
Paris calling flight F-BDXY. Paris calling flight F-BDXY.ปารีสเรียกเที่ยวบินเอฟ-บีดีเอ็กซ์วาย
Paris calling flight F-BDXY.ปารีสเรียกเที่ยวบินเอฟ-บีดีเอ็กซ์วาย
"According to this second gentleman... "...who flashes a calling card with God's name on it...ตามที่ชายคนที่ 2 บอก เขามีนามบัตรของพระเจ้าด้วย
People keep calling up and asking to talk to God.เพราะมีแต่คนโทรมา อยากคุยกับพระเจ้า
Hey! Sir, do you mind calling back in about five minutes, please?คุณจะเรียกกลับมาในห้านาทีไหม
The swastika is calling you!สวัสติกะ กำลังเรียกคุณ

-calling- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, , 嘤 / 嚶] calling of birds
话卡[huà kǎ, ㄏㄨㄚˋ ㄎㄚˇ, 话卡 / 話卡] calling card (telephone)
畅谈话卡[chàng tán huà kǎ, ㄔㄤˋ ㄊㄢˊ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄚˇ, 畅谈话卡 / 暢談話卡] long-term calling card (telephone)
标注[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, 标注 / 標注] to mark out; to tag; to put a sign on sth explaining or calling attention to; to annotate (e.g. a character with its pinyin)
作马[zuò mǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, 作马 / 作馬] trestle; carpenter's frame; calling sth a horse

-calling- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone
お見舞い;お見舞;御見舞い;御見舞[おみまい, omimai] (n) (See 見舞い) calling on someone who is ill; enquiry; inquiry
てっぺんかけたか[, teppenkaketaka] (adv) (1) (obsc) (See 時鳥) calling sound of the lesser cuckoo; (n) (2) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
ほぞんかけたか[, hozonkaketaka] (n) (See てっぺんかけたか) calling sound of the lesser cuckoo
もし[, moshi] (int) excuse me! (when calling out to someone)
もしもし[, moshimoshi] (int) (1) hello (e.g. on phone); (2) excuse me! (when calling out to someone); (P)
やい;やーい;ヤイ;ヤーイ[, yai ; ya-i ; yai ; ya-i] (int,suf) (used when calling out to someone, somewhat aggressive) (See やいやい・2) hey; hey you
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P)
人の事を言う;人のことをいう[ひとのことをいう, hitonokotowoiu] (exp,v5u) to find fault with other people rather than oneself; the pot calling the kettle black
[し, shi] (n) (See 名刺) calling card
呼び出し側[よびだしがわ, yobidashigawa] (n) caller; calling party
呼び出し放送;呼出放送;呼出し放送[よびだしほうそう, yobidashihousou] (n) announcement calling for someone (e.g. "would XX please come to the ticket counter")
呼び習わす;呼習わす[よびならわす, yobinarawasu] (v5s) (See 呼び慣れる) to become accustomed to calling (e.g. someone by a certain name)
呼び込み;呼込み[よびこみ, yobikomi] (n) (1) barker; tout; hawker; someone who attempts to attract patrons to entertainment events, shops, bars, and such, by exhorting passing public; (vs) (2) calling out to potential customers
大寄[おおよせ, ooyose] (n) (1) calling many harlots and entertainers and have a big party; (2) starting an important maneuver at the end of a game of go
寄航[きこう, kikou] (n,vs) calling at a port or airport
御門違い;お門違い[おかどちがい, okadochigai] (exp) (See 門違い) barking up the wrong tree; calling at the wrong house
是々非々;是是非非[ぜぜひひ, zezehihi] (n) free and unbiased; fair and just; ruling or judging what's right is right and what's wrong is wrong; calling spade a spade
目くそ鼻くそを笑う;目糞鼻糞を笑う;目糞鼻屎を笑う[めくそはなくそをわらう, mekusohanakusowowarau] (exp) (id) the pot calling the kettle black (lit
短縮アドレス呼出し[たんしゅくアドレスよびだし, tanshuku adoresu yobidashi] (n) {comp} abbreviated address calling
自動発着信装置[じどうはっちゃくしんそうち, jidouhacchakushinsouchi] (n) {comp} automatic calling and automatic answering unit
自称[じしょう, jishou] (n,vs,adj-no) self-styled; would-be; calling oneself; (P)
解除[かいじょ, kaijo] (n,vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card
三者通話機能[さんしゃすうわきのう, sanshasuuwakinou] three way calling
呼ぶプログラム[よぶプログラム, yobu puroguramu] calling program
呼出し[よびだし, yobidashi] calling
呼出し列[よびだしれつ, yobidashiretsu] calling sequence
呼出側[よびだしがわ, yobidashigawa] calling side
発加入者[はっかにゅうしゃ, hakkanyuusha] calling subscriber, calling party
短縮アドレス呼出し[たんしゅくアドレスよびだし, tanshuku adoresu yobidashi] abbreviated address calling
自動呼び出し[じどうよびだし, jidouyobidashi] auto-call, automatic calling (e.g. in data network)
自動呼び出し装置[じどうよびだしそうち, jidouyobidashisouchi] automatic calling unit, ACU
自動呼出し[じどうよびだし, jidouyobidashi] automatic calling (e.g. in data network)
自動呼出し装置[じどうよびだしそうち, jidouyobidashisouchi] automatic calling unit, ACU
自動発着信装置[じどうはっちゃくしんそうち, jidouhacchakushinsouchi] automatic calling and automatic answering unit

-calling- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling FR: occupation [f]
การกล่าว[n.] (kān klāo) EN: calling ; saying FR:
การนัดหยุดงาน[n. exp.] (kān nat yut) EN: strike ; calling for a strike ; walkout ; protest FR: appel à la grève [m] ; mouvement de grève [m] ; débrayage [m]
กลองเพล[n.] (kløngphēn) EN: large drum in a Buddhist temple for calling monks to take their midday meal FR:
ลองโทรเข้า[v. exp.] (løng thō kh) EN: try calling FR: essayer d'appeler (au tél.)
เพรียกพร้อง[n.] (phrīekphrǿn) EN: medley of calling FR:
เปี้ยว[n.] (pīo) EN: calling crab ; fidder crab ; Uca dussumieri FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -calling-
Back to top