ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cagey-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cagey, *cagey*,

-cagey- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But you're both very cagey on the how, which tells me that there is a way.แต่คุณทั้งสองคน ปกปิดไว้อย่างมาก ไม่ยอมบอกวิธีการ ต้องทำอย่างไร
They've been cagey ever since they moved in.พวกเขาทำตัวลึกลับตลอดตั้งแต่ย้ายเข้ามาแล้ว
I mean, she's been really cagey with me lately and...ฉันหมายถึง หลัง ๆ มานี่ เธอดูมีเรื่องปิดบังฉัน แล้ว...
Cooper was awfully cagey with you about Stiles' whereabouts, wasn't he?คูเปอร์นี่ ระมัดระวังตัวมากกับคุณ เรื่องที่อยู่ของ เบร็ท สไตล์ ใช่มั้ย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cagey-
Back to top