ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bustle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bustle, *bustle*,

-bustle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We must strike in the hustle and the bustle beforehand.พวกเราต้องรีบอย่างด่วนๆเลย
I gotta say, I miss the bustle of a parish.ต้องยอมรับว่าผมคิดถึงโบสถ์ใหญ่ที่นั่นมาก
I like noise and bustle and lots of people.ฉันชอบเสียงและความพลุกพล่าน เต็มไปด้วยผู้คน
To get away from the hustle and bustle of your life in the US of A.หาทางหลีกหนีจากชีวิต ที่สับสนวุ่นวายในอเมริกา

-bustle- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
倉皇;蒼惶[そうこう, soukou] (adj-na,n) hurry; bustle
取り込み事[とりこみごと, torikomigoto] (n) confusion; bustle
喧騒;喧噪;諠譟[けんそう, kensou] (n,adj-na) tumult; great noise; clatter; hustle and bustle
眩めく;転めく;眩く(io)[くるめく, kurumeku] (v5k,vi) (1) (arch) to spin; to revolve; to twirl; (2) to be dizzy; to feel faint; (3) to bustle about
腰当て[こしあて, koshiate] (n) bustle
飛び回る;飛回る;跳び回る;跳回る[とびまわる, tobimawaru] (v5r,vi) to fly about; to skip about; to bustle about
駆けずり回る[かけずりまわる, kakezurimawaru] (v5r,vi) to run around; to bustle about; to busy oneself
駆け回る(P);駆回る;駆けまわる[かけまわる, kakemawaru] (v5r,vi) to run around; to bustle about; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bustle-
Back to top