ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-blinder-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blinder, *blinder*,

-blinder- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right now you're blinder than I am.ตอนนี้ เธอตาบอดยิ่งกว่าฉันซะอีก.
Is it just me or is she blinder than she was last year?นี่ฉันคิดไปเองรึเปล่า ว่าเธอดูตาบอดมากกว่าปีที่แล้วน่ะ

-blinder- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มู่ลี่[n.] (mūlī) EN: bamboo blind ; bamboo curtain ; chick ; venetian blind ; sun-blind ; view breaker ; eyeshade ; blinder FR: store [m] ; persienne [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -blinder-
Back to top