ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-besides-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น besides, *besides*,

-besides- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who have they got besides good groundkeepers?ที่มีพวกเขาได้รับ groundkeepers ที่ดีนอกเหนือจาก?
To be able to disarm my whisk with the Divine Finger Flick... besides the lord of Peach Blossom Island... there can be no one else!มีเพียงท่านที่สามารถปลดแส้ข้าได้โดยใช้วิชาดรรชนีอันเยี่ยมยอด... ท่านประมุขเกาะดอกท้อ... ไม่มีทางเป็นใครอื่น!
Then he threw him into the toilet and nonchalantly rejoined us besides the cook's body in the kitchen.แล้วก็โยนเขาไปในห้องน้ำ และไปสมทบกับเรา โดยที่ศพของแม่ครัวยังอยู่ในห้องครัว
Just what is it you hoped to accomplish out there besides busting my chops?เพียงแค่สิ่งที่คุณหวังว่าจะประสบความสำเร็จออกมีนอกเหนือจาก busting สับของฉันได้อย่างไร
Adam Towers had a girlfriend besides Denise.อดัม ทาวเวอร์ มีแฟน นอกเหนือจาก เดนนิส
What is it the Wachati possess that is of great value to other men besides the princess with the amazing rack?นั่งกรรมฐานดีกว่า สไปซ์ อย่างที่อิคคิวซังว่า... ต้องใช้หมอง
There are other forces at work in this world, Frodo, besides the will of evil.มันยังมีพลัง อำนาจอีกหลายอย่างบนโลกนี้ โฟรโด นอกเหนือจากอำนาจความชั่วร้าย
They're always assholes and shit but besides that they're still fucking there to take care of you.แต่อีกด้านนึงเค้าก็คอยดูแลแกอยู่
I have a few other things going on in my life besides you, you know.ฉันมีเรื่องอื่นๆ คอยให้คิดถึงเวลาอยู่ข้างๆ คุณน่ะ คุณก็รู้
And besides what's the point in being immortal if you deny yourself life's simple pleasures?และนอกเหนือไปจาก ...อะไรคือจุดสำคัญในความเป็นอมตะ ...ถ้าคุณปฏิเสธชีวิตตัวเอง ชีวิตก็จะเป็นเรื่องธรรมดา
He has so many women, besides you!นอกจากคุณแล้ว เขายังมีผู้หญิงอื่นอีกมากมาย
So, what else do you do besides torture people?แล้วทำไรมั่งนี่ นอกจากชอบทรมานคนอื่นเล่น

-besides- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊悉[jīng xī, ㄐㄧㄥ ㄒㄧ, 惊悉 / 驚悉] pleasantly surprise; besides oneself with joy

-besides- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剰え;剰(io)[あまつさえ;あまっさえ, amatsusae ; amassae] (adv) besides (usu. negative nuance); moreover; in addition

-besides- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนึ่ง[adv.] (aneung) EN: in addition (to) ; besides ; furthermore ; also ; moreover FR:
อีกประการหนึ่ง[adv.] (īk prakān n) EN: furthermore ; besides ; in addition ; moreover FR: d'autre part
นอกจาก[prep.] (nøkjāk) EN: except ; unless ; besides ; unless ; aside from ; apart from ; other than FR: excepté ; sauf ; hormis ; en plus de ; en dehors de ; à part ; outre
นอกจากนั้น[X] (nok jāk nan) EN: then ; moreover ; besides FR: de plus ; en outre ; outre cela ; en dehors de cela ; cela mis à part
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; ceci mis à part ; cela mis à part ; en dehors de cela ; cela dit ; outre ceci ; qui plus est
นอกเหนือจาก[prep.] (nøkneūa jāk) EN: besides ; unless ; except ; aside from ; apart from ; other than ; in addition to FR:
แถม[prep.] (thaēm) EN: in addition ; plus ; as well as ; besides FR: en prime ; pour couronner le tout
แถมยัง[adv.] (thaēm yang) EN: besides FR: en outre
แถมยังอวดดีนัก[X] (thaēm yang ) EN: and arrogant besides FR:
ยิ่งไปกว่านั้น[conj.] (ying pai kw) EN: more than that ; moreover ; in addition ; besides ; albeit FR: en plus de cela

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -besides-
Back to top