ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*besides*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น besides, -besides-

*besides* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
besides (adv.) นอกจากนี้ See also: ยิ่งไปกว่านี้
besides (adv.) นอกจากนี้...แล้วยังมี See also: มิหนำซ้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
besides(บิไซดฺซ') adv.,prep. นอกจาก,อีกด้วย,มิหนำซ้ำ -Conf. beside
English-Thai: Nontri Dictionary
besides(con) นอกจากนั้น,นอกเหนือจากนั้น,อีกด้วย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกจาก (prep.) besides See also: unless, except, aside from, apart from, other than Syn. เว้นเสียแต่, เว้นแต่
นอกจากนี้ (conj.) besides See also: other than, except, in addition to, moreover, furthermore, beyond Syn. ยิ่งไปกว่านี้
นอกเหนือจาก (prep.) besides See also: unless, except, aside from, apart from, other than
นอกเหนือจากนี้ (conj.) besides See also: in addition, moreover, apart from that
ยิ่งไปกว่านี้ (conj.) besides See also: other than, except, in addition to, moreover, furthermore, beyond
เว้นเสียแต่ (prep.) besides See also: unless, except, aside from, apart from, other than Syn. เว้นแต่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Cleo... and, and besides, tomorrow you've got to go to school.และและนอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ คุณได้มีการ ไปโรงเรียน.
And besides, it's dangerous. - Why, I-- - Bye,Jiminy.ทำไมฉันลาก่อน จิมืนี
Who have they got besides good groundkeepers?ที่มีพวกเขาได้รับ groundkeepers ที่ดีนอกเหนือจาก?
Excuse me, honey besides, I'm late for work.ขอตัวละ อีกอย่าง ผมสายแล้ว มีงานหนัก ๆ ต้องทำ
And besides, I'm 26 and I'm not married.อีกอย่าง ฉันอายุ 26 และก็ยังไม่ได้แต่งงานเลย
To be able to disarm my whisk with the Divine Finger Flick... besides the lord of Peach Blossom Island... there can be no one else!มีเพียงท่านที่สามารถปลดแส้ข้าได้โดยใช้วิชาดรรชนีอันเยี่ยมยอด... ท่านประมุขเกาะดอกท้อ... ไม่มีทางเป็นใครอื่น!
Then he threw him into the toilet and nonchalantly rejoined us besides the cook's body in the kitchen.แล้วก็โยนเขาไปในห้องน้ำ และไปสมทบกับเรา โดยที่ศพของแม่ครัวยังอยู่ในห้องครัว
I never liked you, and besides, your music stinks.ฉันก็ไม่ชอบแกเหมือนกัน และดนตรีของแก ก็ห่วยสิ้นดี
I can't come alive in front of Hollywood. Besides, you can do it on your own.ฉันไม่สามารถมีชีวิตได้ต่อหน้าฮอลลีวูด ดังนั้น,คุณต้องทำด้วยตัวคุณเอง
And besides, why would you want someone the King's stinking son fired?เจ้าจะต้องการคนที่เจ้าชายตัวเหม็นไล่ออกไปทำอะไรกัน?
Last-minute orders. Besides, the plan's already in place.คำสั่งล่าสุด นอกจากว่า, มีแผนเรียบร้อยในตำแหน่งนั้น
Just what is it you hoped to accomplish out there besides busting my chops?เพียงแค่สิ่งที่คุณหวังว่าจะประสบความสำเร็จออกมีนอกเหนือจาก busting สับของฉันได้อย่างไร

*besides* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, 另外] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, 并且 / 並且] and; besides; moreover; furthermore; in addition
其外[qí wài, ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, 其外] besides; in addition; apart from that
此外[cǐ wài, ㄘˇ ㄨㄞˋ, 此外] besides; in addition; moreover; furthermore
除了[chú le, ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙, 除了] besides; apart from (... also...); in addition to; except (for)
况且[kuàng qiě, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄧㄝˇ, 况且 / 況且] moreover; besides; in addition
惊悉[jīng xī, ㄐㄧㄥ ㄒㄧ, 惊悉 / 驚悉] pleasantly surprise; besides oneself with joy
外带[wài dài, ㄨㄞˋ ㄉㄞˋ, 外带 / 外帶] take-way (fast food); (outer part of) tire; as well; besides; into the bargain; outer zone
再说[zài shuō, ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ, 再说 / 再說] let's talk about it later; what's more; besides

*besides* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P)
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P)
のみならず[, nominarazu] (conj) (See だけでなく) besides; as well as
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
且つ又;且又[かつまた, katsumata] (conj) (uk) besides; furthermore; moreover
側(P);傍;端[そば(側;傍)(P);そく(側);はた, soba ( gawa ; bou )(P); soku ( gawa ); hata] (n) (1) near; close; beside; vicinity; proximity; besides; while; (2) (はた only) third person; (P)
剰え;剰(io)[あまつさえ;あまっさえ, amatsusae ; amassae] (adv) besides (usu. negative nuance); moreover; in addition
加うるに[くわうるに, kuwauruni] (conj,exp) besides; furthermore
合わせて;合せて;併せて[あわせて, awasete] (exp,adv) (1) (esp. 合わせて, 合せて) in all; in total; collectively; (exp,conj) (2) (esp. 併せて) in addition; besides; at the same time
外に(P);他に[ほかに, hokani] (adv) in addition; besides; (P)
御負けに;お負けに[おまけに, omakeni] (conj,exp) to make matters worse; besides; what's more; in addition; on top of that

*besides* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนึ่ง[adv.] (aneung) EN: in addition (to) ; besides ; furthermore ; also ; moreover FR:
อีกประการหนึ่ง[adv.] (īk prakān n) EN: furthermore ; besides ; in addition ; moreover FR: d'autre part
นอกจาก[prep.] (nøkjāk) EN: except ; unless ; besides ; unless ; aside from ; apart from ; other than FR: excepté ; sauf ; hormis ; en plus de ; en dehors de ; à part ; outre
นอกจากนั้น[X] (nok jāk nan) EN: then ; moreover ; besides FR: de plus ; en outre ; outre cela ; en dehors de cela ; cela mis à part
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; ceci mis à part ; cela mis à part ; en dehors de cela ; cela dit ; outre ceci ; qui plus est
นอกเหนือจาก[prep.] (nøkneūa jāk) EN: besides ; unless ; except ; aside from ; apart from ; other than ; in addition to FR:
แถม[prep.] (thaēm) EN: in addition ; plus ; as well as ; besides FR: en prime ; pour couronner le tout
แถมยัง[adv.] (thaēm yang) EN: besides FR: en outre
แถมยังอวดดีนัก[X] (thaēm yang ) EN: and arrogant besides FR:
ยิ่งไปกว่านั้น[conj.] (ying pai kw) EN: more than that ; moreover ; in addition ; besides ; albeit FR: en plus de cela

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *besides*
Back to top