ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-balmy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น balmy, *balmy*,

-balmy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They've got old Balmy Ben up now.ตอนนี้ตาเเก่เบนสติบวมขึ้นให้การเเล้ว
So, what brings you to Fangtasia on this balmy summer night?ลมอะไรหอบคุณมาแฟงเทเซีย ในคืนที่ร้อนชื้นแบบนี้
There's nothing like an interglacial period, one of those balmy intermissions in an ice age.ไม่มีอะไรที่เหมือนกับช่วง เวลา ระหว่างน้ำแข็ง เป็น, หนึ่งในบรรดาช่วงระยะ หยุดพักชื่นใจในยุคน้ำแข็ง

-balmy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
春風駘蕩[しゅんぷうたいとう(uK), shunpuutaitou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) warm and genial spring weather; genial and balmy
薫風[くんぷう, kunpuu] (n) balmy breeze; summer breeze

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -balmy-
Back to top