ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-announcer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น announcer, *announcer*,

-announcer- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Ring Announcer ] ln the heavyweight division,[แหวนประกาศ] ln ส่วนรุ่นที่
[ Announcer ] It's official. It's official.[ประกาศ] มันอย่างเป็นทางการ มันเป็นอย่างเป็นทางการ
[ Radio Announcer ] Visit the Jackrabbit Slim's nearest you...[วิทยุประกาศ] เยี่ยมชม Jackrabbit บางของใกล้บ้านท่าน ...
[ Radio Announcer ] i EI burro![วิทยุประกาศ] ไอ EI ลา!
Medical exams for group F returnees have been delayed by one hour... ( Announcer continues in background )ตรวจโรค สำหรับผู้ที่กลับมา กลุ่ม เอฟ ได้ถูกเลื่อนออกไป 1 ช.ม. (ผู้ดำเนินรายการ ยังคงพูดต่อไป)
Although, I am Seo Hye-Rim a substitute host for Jin Min-Ying announcer who is on leave.ดิฉันโซฮเยริมทำหน้าที่แทนคุณจินมินยิง ผู้จัดรายการเดิมซึ่งลาพักนะคะ
Anyway, the woman I met in May and announcer too.ช่างเถอะ,ฉันเคยเจอผู้หญิงคนนั้นเมื่อพฤษภาคมและ ผู้ประกาศคนนั้นด้วย
Yes. No. ANNOUNCER Next on Turner Classic Movies, Bridget Jones's Diary.ได้สิ ไม่ได้ ต่อไปเชิญชม หนังคลาสิคของเทอร์เนอร์ bridget jones's diary
Now vanessa has him under her thumb. [ male announcer ] in the network, sparks fly faster. I appreciate you looking this over so quickly.ตอนนี้วาเนสซ่าเลยมีเขาอยู่ในกำมือ ขอบคุณมากที่ช่วยดูเรื่องนี้ให้โดยด่วน
"the announcer would wear a dinner jacket.ประกาศจะสวมแจ็คเก็ตอาหารค่ำ

-announcer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
女子アナ[じょしアナ, joshi ana] (n) (abbr) female TV announcer
発表者[はっぴょうしゃ, happyousha] (n) announcer

-announcer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
กระบอกเสียง[n.] (krabøksīeng) EN: mouthpiece ; spokesperson ; announcer FR: porte-parole [m]
นักจัดรายการวิทยุ[n. exp.] (nak jat rāi) EN: radio presenter ; announcer FR: animateur de radio [m] ; présentateur de radio [m]
ผู้อ่านข่าว[n. exp.] (phū ān khāo) EN: announcer ; broadcaster ; newscaster ; newsreader FR: annonceur [m] (Québ.)
ผู้ประกาศ[n. exp.] (phū prakāt) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker FR: annonceur [m] ; présentateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -announcer-
Back to top