ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-anglo-saxon-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น anglo-saxon, *anglo-saxon*,

-anglo-saxon- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
... isa contraction of the Anglo-Saxon word " wer" ...Is a contraction of the Anglo-Saxon word...
Robin hood, an Anglo-Saxon in the woods, with the sword, and the bow and arrow.โรบินฮู้ด, แองโกลแซกซอนในป่าด้วยดาบ และคันธนูและลูกศร

-anglo-saxon- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盎格鲁撒克逊[Àng gé lǔ Sā kè xùn, ㄤˋ ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄙㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, 盎格鲁撒克逊 / 盎格魯撒克遜] Anglo-Saxon (people)

-anglo-saxon- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アングロサクソン;アングロ・サクソン[, angurosakuson ; anguro . sakuson] (n,adj-no) Anglo-Saxon
ワスプ[, wasupu] (n) (1) wasp; (2) White Anglo-Saxon Protestant; WASP

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -anglo-saxon-
Back to top