ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*anglo-saxon*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น anglo-saxon, -anglo-saxon-

*anglo-saxon* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Anglo-Saxon (n.) คนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษ
English-Thai: HOPE Dictionary
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
... isa contraction of the Anglo-Saxon word " wer" ...Is a contraction of the Anglo-Saxon word...
Robin hood, an Anglo-Saxon in the woods, with the sword, and the bow and arrow.โรบินฮู้ด, แองโกลแซกซอนในป่าด้วยดาบ และคันธนูและลูกศร
Anglo-Saxon, Babylonian, Hindu.แองโกลแซกซอน บาบิโลนในศาสนาฮินดู

*anglo-saxon* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盎格鲁撒克逊[Àng gé lǔ Sā kè xùn, ㄤˋ ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄙㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, 盎格鲁撒克逊 / 盎格魯撒克遜] Anglo-Saxon (people)
盎格鲁萨克逊[àng gé lǔ sà kè xùn, ㄤˋ ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, 盎格鲁萨克逊 / 盎格魯薩克遜] Anglo-Saxon

*anglo-saxon* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アングロサクソン;アングロ・サクソン[, angurosakuson ; anguro . sakuson] (n,adj-no) Anglo-Saxon
ワスプ[, wasupu] (n) (1) wasp; (2) White Anglo-Saxon Protestant; WASP

*anglo-saxon* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angelsachse {m}Anglo-Saxon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *anglo-saxon*
Back to top