ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-agency-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น agency, *agency*,

-agency- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm telling him, in an ad agency when a point like this is reached in a meeting, there's always some character ready with an idea, see.ฉันบอกเขาในหน่วยงานโฆษณาเมื่อจุดเช่นนี้จะมาถึงในการประชุม มีเสมอตัวละครบางส่วนพร้อมกับความคิดดู
My agency will go military the president's got his finger on the button and you want me to tell him we want to hitch a ride with those same Russians.หน่วยงานของฉันจะกลายเป็น ส่วนหนึ่งของ ทหาร ฉันได้เป็นประธานาธิบดี ด้วยนิ้วของเขา ทรงตัวที่ปุ่ม
The Agency has gotta get off the fence, Russell.หน่วยงานได้ต้องได้รับการปิดรั้วที่รัสเซล
Even our agency was shut downสำนักงานนายหน้าของเรา ก็ถูกสั่งปิดไปแล้ว
I'll locate your employees and I will tell them that I'm calling from Acme Recruiting Agency and that I've got a job that pays them considerably more than what they're paying.ผมจะติดต่อไปถึงตัวลูกจ้างในบริษัทของคุณ และบอกพวกเขาว่าผมโทรมาจาก เอเจนซีจัดหาผู้บริหารแอคเน่
I was invited to Washington D.C. to attend this meeting that was being put together by the National Security Agency called the Critical Thinking Consortium.ผมได้รับเชิญไปวอชิงตันดีซี เพื่อร่วมการประชุมที่จัดโดย หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ
He's an agency priority target.ฟังนะ ทางเรากำลังต้องการตัวเขาอยู่
Every drug-enforcement agency in one room.หน่วยปราบยาเสพติดทุกชาติรวมกันอยู่ในห้อง.
60th Agency of Cultural Affairs Art Festival participating pieceผลงานเข้าร่วมเทศกาลศิลปะวัฒธรรมครั้งที่ 60
The agency sometimes forgets, with all the girls they send out.บางทีเอเยนก็ลืมส่งไปกลับเด็กๆ ที่ส่งออกไป
I asked the adoption agency to have him find us for sure.ฉันไปสอบถามองค์กรที่เขารับเลี้ยงพี่แก เพื่อสืบหาเขาดีกว่า
Mr. Daley, I can honestly say, in 43 years at this agency I've never seen a resume quite like yours.คุณดาลี่ ฉันพูดตรงๆเลยนะ ตั้งแต่ทำงานทีนี่มา 43 ปี... ...ฉันไม่เคยเห็นประวัติส่วนตัวแบบคุณมาก่อน

-agency- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国国家原子能机构[Zhōng guó Guó jiā Yuán zǐ néng Jī gòu, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 中国国家原子能机构 / 中國國家原子能機構] China Atomic Energy Agency (CAEA)
朝鲜中央新闻社[Cháo xiǎn zhōng yāng xīn wén shè, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄕㄜˋ, 朝鲜中央新闻社 / 朝鮮中央新聞社] Korean Central News Agency (KCNA, North Korea)

-agency- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA
アメリカ国防情報局[アメリカこくぼうじょうほうきょく, amerika kokuboujouhoukyoku] (n) Defense Intelligence Agency (USA)
イタルタス通信[イタルタスつうしん, itarutasu tsuushin] (n) ITAR-TASS News Agency
インタファクス通信[インタファクスつうしん, intafakusu tsuushin] (n) Interfax news agency
クリエーティブエージェンシー[, kurie-teibue-jienshi-] (n) creative agency
ハローワーク[, haro-wa-ku] (n) (name of) Japanese government employment agency (wasei
人材派遣会社[じんざいはけんかいしゃ;じんざいはけんがいしゃ, jinzaihakenkaisha ; jinzaihakengaisha] (n) employment agency; personnel placement agency; staffing agency
人材紹介会社[じんざいしょうかいかいしゃ, jinzaishoukaikaisha] (n) (See 人材派遣会社) employment agency; staffing agency; personnel placement agency
仲介貿易[ちゅうかいぼうえき, chuukaiboueki] (n) intermediary trade; trade conducted via an agency
労働者派遣業[ろうどうしゃはけんぎょう, roudoushahakengyou] (n) manpower business; manpower agency
口入れ屋;口入屋[くちいれや, kuchiireya] (n) employment agency
周旋屋[しゅうせんや, shuusenya] (n) broker; employment agency
周旋業[しゅうせんぎょう, shuusengyou] (n) brokerage; commission agency
周旋業者[しゅうせんぎょうしゃ, shuusengyousha] (n) broker; middleman; employment agency
国土庁長官[こくどちょうちょうかん, kokudochouchoukan] (n) Director General of National Land Agency
国際協力事業団[こくさいきょうりょくじぎょうだん, kokusaikyouryokujigyoudan] (n) Japan International Cooperation Agency (1974); JICA; (P)
広告社[こうこくしゃ, koukokusha] (n) advertising agency
桂庵;慶庵;慶安[けいあん, keian] (n) (1) (See 口入れ屋) agency for employing servants and arranging marriages (Edo period); mediator; go-between; (2) flattery; flatterer; (3) (慶安 only) Keian era (1648.2.15-1652.9.18)
派遣会社[はけんかいしゃ;はけんがいしゃ, hakenkaisha ; hakengaisha] (n) temporary staff recruitment agency; employment agency
海難審判庁[かいなんしんぱんちょう, kainanshinpanchou] (n) Marine Accidents Inquiry Agency
環境庁長官[かんきょうちょうちょうかん, kankyouchouchoukan] (n) Director General of Environment Agency
科学技術庁長官[かがくぎじゅつちょうちょうかん, kagakugijutsuchouchoukan] (n) Director General of Science and Technology Agency
経企庁[けいきちょう, keikichou] (n) (abbr) (See 経済企画庁・けいざいきかくちょう) Economic Planning Agency (defunct as of 2001); (P)
経済企画庁[けいざいきかくちょう, keizaikikakuchou] (n) (See 内閣府) Economic Planning Agency (defunct as of 2001); (P)
経済企画庁長官[けいざいきかくちょうちょうかん, keizaikikakuchouchoukan] (n) Director General of Economic Planning Agency
運命の力[うんめいのちから, unmeinochikara] (exp) (1) agency of fate; power of fate; (2) La forza del destino (opera by Verdi); the force of destiny
運送店[うんそうてん, unsouten] (n) shipping or forwarding agency
防衛庁[ぼうえいちょう, boueichou] (n) (See 防衛省) Japan Defense Agency (Defence) (became Japanese Ministry of Defense in Jan. 2007); (P)
防衛庁長官[ぼうえいちょうちょうかん, boueichouchoukan] (n) (See 防衛大臣) Director General of (former) Defence Agency (Defense)

-agency- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f] ; corporation [f]
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement commercial [m] ; boîte [f] (fam.)
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børisat asa) EN: real estate agent ; estate agency ; realtor FR:
บริษัทขนส่ง[n. exp.] (børisat kho) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm ; carrier FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]
บริษัทโฆษณา[n. exp.] (børisat khō) EN: advertising agency FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]
บริษัทท่องเที่ยว[n. exp.] (børisat thǿ) EN: travel agency FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thū) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau FR: agence de voyages [f]
บริษัทตัวแทน[n. exp.] (børisat tūa) EN: agency ; firm ; company FR: firme [f] ; compagnie [f]
เอเจ็นซี่[n.] (ējensī) EN: agency FR:
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise FR: agence [f]
เอเย่นต์ท่องเที่ยว[n. exp.] (ēyēn thǿngt) EN: travel agency FR: agence de voyages [f]
การ[n.] (kān ...) EN: authority ; government agency FR: autorité administrative [f]
กอง[n.] (køng) EN: division ; office ; bureau ; agency ; headquarters ; unit ; organization FR: division [f] ; bureau [m]
กฎทบวง[n.] (kotthabūang) EN: ministerial regulations ; agency regulations FR:
หน่วยงาน[n. exp.] (nūay ngān) EN: institute ; agency ; entity ; authority ; unit FR: agence [f] ; unité [f]
หน่วยงานการท่องเที่ยว[n. exp.] (nūay ngān k) EN: tourism agency FR:
หน่วยงานภาครัฐ[n. exp.] (nūay ngān p) EN: government agency ; state agency FR: administration [f]
หน่วยงานรัฐ[n. exp.] (nūay ngān r) EN: state agency FR: agence nationale [f] ; agence fédérale [f]
หน่วยงานราชการ[n. exp.] (nūay ngān r) EN: agency FR: agence gouvernementale [f]
หน่วยราชการ[n. exp.] (nūay rātcha) EN: public agency FR: unité administrative [f]
หน่วยราชการอิสระ[n. exp.] (nūay rātcha) EN: independant public agency FR:
องค์การ[n.] (ongkān) EN: organization ; agency FR: organisation [f] ; organisme [m] ; comité [m]
องค์การความร่วมมือ[n. exp.] (ongkān khwā) EN: cooperation agency FR: agence de coopération [fd]
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น[org.] (Ongkān Khwā) EN: Japan International Cooperation Agency (JICA) FR:
องค์การมหาชน[n. exp.] (ongkān mahā) EN: public agency ; public organization FR: organisation publique [f] ; organisme public [m ] ; agence publique [f]
องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ ; องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา[org.] (Ongkøn Phit) EN: Environmental Protection Agency (EPA) ; U.S. Environmental Protection Agency (EPA) FR:
สำนัก[n.] (samnak) EN: office ; bureau ; institute ; agency ; place ; house ; residence ; center ; school FR: bureau [m] ; agence [f] ; maison [f] ; lieu d'activité [m] ; centre [m] ; école [f]
สำนักข่าว[n. exp.] (samnak khāo) EN: news agency ; press agency ; news channel FR: agence de presse [f] ; chaîne d'informtion [f]
สำนักข่าวอิศรา[TM] (Samnak Khāo) EN: Isranews Agency FR:
สำนักข่าวซินหัว[TM] (Samnak Khāo) EN: Xinhua News Agency FR:
สำนักข่าวไทย[TM] (Samnak Khāo) EN: Thai News Agency (TNA) FR:
สำนักงาน[n.] (samnakngān) EN: office ; bureau ; institute ; agency FR: bureau [m] ; agence [f] ; office [m] ; administration [f] ; maison [f]
สำนักงานจัดหางาน[n. exp.] (samnakngān ) EN: employment agency FR: agence de l'emploi [f]
สำนักงานข่าวกรองกลาง (ซีไอเอ)[org.] (Samnakngān ) EN: Central Intelligence Agency (CIA) FR:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)[org.] (Samnakngān ) EN: National Innovation Agency (NIA) FR:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)[org.] (Samnakngān ) EN: National Science and Technology Development Agency (NSTDA) FR:
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ[n. exp.] (sathāban ja) EN: Credit Rating Agency FR:
ศูนย์ข่าว[n.] (sūnkhāo) EN: news agency ; press agency FR: agence de presse [f]
ทบวง[n.] (thabūang) EN: ministry ; bureau ; government agency ; government bureau FR: agence gouvernementale [f]
ทบวงการชำนัญพิเศษ[n. exp.] (thabūangkān) EN: specialized agency FR: agence spécialisée [f]

-agency- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwaltungsbehörde {f}administrative agency
Umweltminister {m}Administrator of the Environmental Protection Agency [Am.]
Agentur {f} für Zeitarbeittemporary employment agency
Genehmigungsbehörde {f}approval agency
US-Rüstungskontroll- und Abrüstungsbehörde {f}Arms Control and Disarmament Agency (ACDA)
Baudienststelle {f}building agency
Bundesamt {n}Federal Agency
Arbeitsamt {n}labour exchange; job center; employment agency
Nachrichtenbüro {n}press agency
Übersetzungsbüro {n}translation agency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -agency-
Back to top