ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*variably*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น variably, -variably-

*variably* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invariably (adv.) อย่างไม่สิ้นสุด See also: อย่างไม่เปลี่ยนแปลง Syn. always, surely
variably (adv.) อย่างเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty to throw off such government"หากเมื่อมีการข่มเหงและแย่งชิง, เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น, หากสิทธิถูกจำกัดโดยทรราช,
She's a good agent ...Except that she invariably falls in love with any manเธอเป็นสายลับที่ดี .... เสียแต่ว่า ตกหลุมรักผู้ชายง่ายไปหน่อย
Your darling brother and future king, the only wife he appears interested in is invariably the wife of another.พวกเรากลายเป็นแค่นักแสดง เราไม่ใช่ครอบครัว เราเหมือนเป็นบริษัท
It will invariably prompt the inane moral debateมันจะจุดประกายการโต้แย้งเกี่ยวกับศีลธรรมงี่เง่า
They invariably blacked out.พวกเขาอย่างสม่ำเสมอบนบาน
Look, when artists fall in love, their work invariably suffers.ฟังนะ.เมื่อศิลปินตกหลุมรัก งานก็จะไม่เดินไปด้วย

*variably* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成语[chéng yǔ, ㄔㄥˊ ㄩˇ, 成语 / 成語] saw: set expression of written Chinese, invariably made up of 4 characters (or two couplets of 4 characters), often alluding to a story or historical quotation, sometimes cliched, trite or old-fashioned (specialized Chinese saw dictionaries 成語辭典|成语辞典 list
一味[yī wèi, ㄧ ㄨㄟˋ, 一味] blindly; invariably

*variably* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
判で押したみたいに[はんでおしたみたいに, handeoshitamitaini] (exp) (See 判で押したように) invariably; like clockwork; with perfect regularity
判で押したように[はんでおしたように, handeoshitayouni] (exp) invariably; like clockwork; with perfect regularity
必ず[かならず, kanarazu] (adv) always; without exception; necessarily; certainly; without fail; positively; invariably; (P)
殆ど(P);殆んど[ほとんど, hotondo] (n-adv,n-t) (uk) mostly; nearly; practically; well-nigh; almost invariably; all but; just about; almost; (P)

*variably* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทุกเมื่อ[adv.] (thukmeūa) EN: every time ; at all time ; at all hours ; at any time ; always ; invariably FR: à tout propos
ยันเต[adv.] (yantē) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *variably*
Back to top