ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*tormentor*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tormentor, -tormentor-

*tormentor* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tormentor (n.) คนหรือสิ่งที่ทรมาน Syn. torturer, oppressor, persecutor
English-Thai: HOPE Dictionary
tormentor(ทอร์เมน'เทอะ) n. ผู้ทรมาน,ตัวมาร,สิ่งที่ทรมาน,เครื่องหมาย,ม่านปีกทั้งสองข้างของเวที,ส้อมขนาดยาว
English-Thai: Nontri Dictionary
tormentor(n) ผู้ทรมาน,ตัวมาร,เครื่องทรมาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All of your tormentors will be there. You and I are going together. All right?คนที่ทรมาณเธอจะไปอยู่ที่นั่น เธอและฉันจะไปด้วยกัน นะ?
She's our perpetual tormentor.เธอเป็นตัวอันตรายของเราตลอดมา
A priceless lesson was gleaned from his tormentors.บทเรียนที่มีค่าถูกรวบรวมจากผู้ที่ทรมานเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *tormentor*
Back to top