ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*tachometer*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tachometer, -tachometer-

*tachometer* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tachometer (n.) เครื่องวัดความเร็ว See also: เครื่องตรวจจับความเร็ว Syn. speedometer
English-Thai: HOPE Dictionary
tachometer(เทคอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเร็ว,เครื่องมือวัดการหมุนรอบต่อนาที., See also: tachometry n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tachometerมาตรความเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
speedometer (n.) เครื่องบันทึกความเร็วของ tachometer Syn. tachometer
tachograph (n.) เครื่องบันทึกความเร็วของ tachometer Syn. speedometer, tachometer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The new engine had a different tachometer originally.รถคันใหม่ สามารถทำให้เห็นความแตกต่างในตอนเข้าโค้ง

*tachometer* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องวัดความเร็วรอบ[n. exp.] (khreūangwat) EN: tachometer FR: tachymètre [m]

*tachometer* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tachometer {m}speedometer; tachometer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *tachometer*
Back to top