ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*strake*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น strake, -strake-

*strake* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strake (n.) แผ่นไม้ขนาบข้างเรือ Syn. plank
English-Thai: HOPE Dictionary
strake(สเทรค) n. แผ่นไม้ขนาบลำเรือ ดาดฟ้า

*strake* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planke {f} [naut.]strake

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *strake*
Back to top