ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*straddle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น straddle, -straddle-

*straddle* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
astraddle (adv.) นั่งคร่อม
straddle (vt.) ถ่างขา See also: ยืนหรือนั่งถ่างขา
straddle (vt.) คร่อม Syn. astride, bestride
straddle (vi.) สนับสนุนทั้งสองฝ่าย See also: เหยียบเรือสองแคม
straddle (vt.) สนับสนุนทั้งสองฝ่าย See also: เหยียบเรือสองแคม
straddle (n.) การถ่างขา See also: การกางขา
straddle (n.) การสนับสนุนทั้งสองฝ่าย See also: การเหยียบเรือสองแคม
English-Thai: HOPE Dictionary
astraddle(แอสแทรด'เดิล) adj.,adv. ถ่างขา, เหยียดขาทั้งสองออกจากกัน, คร่อม (ม้า)
straddle(สแทรด'เดิล) vi. ถ่างขา,ยืนกางขา,นั่งกางขา,นั่งคร่อม,คร่อม. vt. ถ่างขา,สนับสนุนทั้งสองข้าง,เหยียบเรือสองแคม. n. การถ่างขา,การกางขา,การเดินหรือนั่งกางขา,ระยะถ่าง,ระยะกาง,ระเบิดติดกันเป็นแฉก,การยิงติด กันเป็นแฉก -straddler n., See also: straddlingly
English-Thai: Nontri Dictionary
astraddle(adj) คร่อม
straddle(vi) กางขา,ถ่างขา,นั่งคร่อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
straddleเหยียบเรือสองแคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But they'll try any other being that straddles the two worlds.แต่พวกนั้นจะใช้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ระหว่างสองโลก
You straddled me in the stall.นายขึ้นคร่อมฉันในห้องนํ้า
And these voids here likely indicate that she was straddled by her assailant...And these voids here likely indicate that she was straddled by her assailant...
She was straddled by her assailant.เธอโดนคล่อมไว้โดยคนร้าย
But no. I'm not gonna straddle you in front of all these guys.แต่ว่าคงไม่ ฉันไม่ขึ้นไปควบนายต่อหน้าคนพวกนี้
It's either answer phones for the rest of her life or straddle some guy in hopes of getting married.เธอยกหูโทรศัพท์ตลอดชีวิตของเธอ หรือไม่ก็นั่งคร่อมผู้ชายที่หวังว่าจะได้แต่งงานด้วย
Please, never use the word "straddle" and Bitchy Barbara in the same sentence.ได้โปรดเถอะ อย่าใช้คำว่า ขึ้นคร่อม หรือ นังตัวบาบาร่า ในประโยคเดียวกัน
Are you gonna go over to his house and straddle him while he's passed out and rub some ointment on chest?และนั่งคร่อมเขา ระหว่างที่เขาสลบอยู่ และไปถูขี้ผึ้งบนอกเขาเหรอ?
Trying to straddle both worlds.มันยากมากที่จะประคับประคองทั้งสองด้าน
Arms above her head, demeaning straddle.แขนสองข้างอยู่เหนือศีรษะ/Nแสดงท่าเหมือนถูกคร่อม

*straddle* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大股[おおまた, oomata] (n,adj-no) (1) straddle; (2) long (great, swinging) stride; long (big) steps; (3) thigh-scooping body drop (sumo)
日和見[ひよりみ, hiyorimi] (n,vs) waiting and seeing (how the wind blows); sitting on the fence; straddle
木馬[もくば, mokuba] (n) (1) wooden horse; rocking horse; (2) (See 跳馬) vaulting horse; horse used in gymnastics; (3) the horse (ancient torture device that one was forced to straddle with rocks hanging from the feet)
架かる[かかる, kakaru] (v5r,vi) (See 掛かる) to span; to bridge; to cross; to straddle
跨がる(P);跨る[またがる, matagaru] (v5r,vi) (1) to extend over or into; (2) to straddle; (P)
跨ぐ[またぐ, matagu] (v5g) to straddle; (P)
跨座式[こざしき, kozashiki] (n,adj-no) straddle-beam type
踏ん張る(P);踏んばる[ふんばる, funbaru] (v5r,vi) to brace one's legs; to straddle; to stand firm; to plant oneself (somewhere); to hold out; to persist; (P)

*straddle* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี่[v.] (khī) EN: ride ; straddle ; mount FR: monter ; chevaucher ; enfourcher
คร่อม[v.] (khrǿm) EN: bestride ; straddle ; bridge FR: enfourcher ; enjamber ; chevaucher

*straddle* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Portalhubwagen {m}straddle carrier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *straddle*
Back to top