ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bestride

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bestride*, -bestride-

bestride ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bestride (vt.) นั่งหรือยืนคร่อม See also: นั่งคร่อม, ข้าม Syn. straddle
English-Thai: HOPE Dictionary
bestride(บิสไทรดฺ') {bestrode,bestridden/bestrid} vt. ขี่,คร่อม,ข้าม,ยืนอยู่เหนือ,ควบคุม, Syn. strude
English-Thai: Nontri Dictionary
bestride(vt) ก้าวข้าม,ข้าม,พาดขา,คร่อม,ขี่(ม้า)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คร่อม (v.) bestride See also: straddle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Why, Man, he doth bestride the narrow world like a colossus""Why, Man, he doth bestride the narrow world like a colossus"

bestride ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คร่อม[v.] (khrǿm) EN: bestride ; straddle ; bridge FR: enfourcher ; enjamber ; chevaucher

bestride ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reiten; (Pferd) besteigen; rittlings sitzen | reitend | geritten | er/sie reitetto bestride {bestrode; bestridden} | bestriding | bestridden | he/she bestrides

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bestride
Back to top