ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*skeptic*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น skeptic, -skeptic-

*skeptic* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skeptic (n.) ผู้สงสัย Syn. skeptical, doubter, questioner Ops. believer
skeptical (n.) ผู้สงสัย Syn. skeptic, doubter, questioner Ops. believer
skepticism (n.) ความสงสัย See also: ความกังขา Syn. doubtfulness, dubiousness Ops. confidence, trust
English-Thai: HOPE Dictionary
skeptic(สเคพ'ทิค) n. ผู้สงสัย,ผู้มีความสงสัย adj. สงสัย
skeptical(สเคพ'ทิเคิล) adj. สงสัย,ขี้สงสัย, Syn. sceptical ,suspicious
skepticism(สเคพ'ทิซซึม) n. ความสงสัย,ความขี้สงสัย, Syn. scepticism
English-Thai: Nontri Dictionary
skeptic(n) คนขี้สงสัย,ผู้กังขา
skeptical(adj) ขี้สงสัย,ไม่เชื่อ,กังขา
skepticism(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความกังขา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sceptic; skepticนักวิมตินิยม, นักกังขาคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scepticism; skepticismวิมตินิยม, กังขาคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
skeptic; scepticนักวิมตินิยม, นักกังขาคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
skepticism; scepticismวิมตินิยม, กังขาคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skepticismกังขาคติ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You admit if you were in our position you would be as incredulous and skeptical as we?คุณยอมรับว่าถ้าคุณอยู่ ในตำแหน่งของเรา คุณจะเป็นไม่เชื่อและ ไม่เชื่อที่เรา?
I was skeptical, but... when this child raised his bow... when he played his first note, well, Baron von Spielmann...ผมยังคงสงสัย แต่ว่า... เมื่อเด็กคนนี้ยกคันสีขึ้นมา... และเมื่อเขาเริ่มสีโน้ตตัวแรกเท่านั้น โอ...
I'm going to be extremely skeptical about all this.ผมจะสงสัยไว้ก่อนสำหรับเรื่องทั้งหมดนี้
I'm skeptical of single guys.ฉันเป็นคนขี้สงสัยสำหรับชายโสด
Not to sound skeptical, but come on... a stutter?ไม่ได้ไม่เชื่อนะ แต่ ไม่เอาน่า... ติดอ่างเหรอ
I might have appeared skeptical, but I still believed in you.คุณคิดว่าผมไม่เชื่อ,แต่จริงๆแล้วผมยังเชื่อคุณ
Nobody likes a skeptic, Roy.ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะรอย
Number one, the so-caIIed skeptics will sometimes say,ประการแรก พวกประเภทขี้สงสัยอาจจะบอกว่า
The so-caIIed skeptics look at this and they say,พวกขี้สงสัยมองดูสิ่งนี้แล้วจะบอกว่า
Hey, just suspend the skepticism, at least until you meet him.เก็บข้อสงสัยไว้ก่อนแล้วเอาไว้ถามกับเขาเองดีกว่า
When something beyond reason happens, it turns skeptics into believers.เมื่อสิ่งที่เหนือเหตุผลเกิดขึ้น มันทำให้ผู้สงสัยกลายเป็นผู้ศรัทธา
Yeah, that's the Number 7, right? Skeptical with a side of cynicism.เสียงเบอร์ 7 สินะ ถากถางแดกดัน

*skeptic* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多疑[duō yí, ㄉㄨㄛ ㄧˊ, 多疑] skeptical
怀疑派[huái yí pài, ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ ㄆㄞˋ, 怀疑派 / 懷疑派] skeptical

*skeptic* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スケプチシズム[, sukepuchishizumu] (n) skepticism; scepticism
スケプティック;スケプチック[, sukeputeikku ; sukepuchikku] (n) skeptic; sceptic
懐疑[かいぎ, kaigi] (n,vs) doubt; skepticism; scepticism; disbelief; (P)
懐疑主義[かいぎしゅぎ, kaigishugi] (n) skepticism; scepticism
懐疑主義者[かいぎしゅぎしゃ, kaigishugisha] (n) skeptic; sceptic
懐疑心[かいぎしん, kaigishin] (n) skepticism; scepticism; doubt
懐疑派[かいぎは, kaigiha] (n) the skeptics (in philosophy) (sceptics)
懐疑論[かいぎろん, kaigiron] (n) skepticism; scepticism
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P)
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust

*skeptic* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
เอะใจ[adj.] (ejai) EN: suspicious ; skeptical FR: soupçonneux
กังขา[n.] (kangkhā) EN: doubt ; uncertainty ; skepticism FR: doute [m]
ขี้สงสัย[adj.] (khī songsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
ความเคลือบแคลง[n.] (khwām khleū) EN: doubtfulness ; skepticism FR: soupçon [m]
นักวิมตินิยม[n. exp.] (nak wimtini) EN: skeptic ; sceptic FR:
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect ; be curious of FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner ; être curieux de
วิจิกิจฉา[n.] (wijikitchā) EN: doubt , skepticism ; scepticism FR:
วิมัตินิยม[n.] (wimatiniyom) EN: skepticism ; scepticism FR:

*skeptic* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Skepsis {f}scepticism; skepticism [Am.]
Skepsis {f}skepticalness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *skeptic*
Back to top