ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*silly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น silly, -silly-

*silly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
silly (adj.) โง่ See also: ทึ่ม, เขลา Syn. foolish, senseless, unreasonable, stupid
silly (adj.) ไร้สาระ See also: เหลวไหล, ไร้เหตุผล
silly (adj.) มึน See also: งง
silly (adj.) อ่อนแอ
silly (adj.) น่าเวทนา See also: น่าสมเพท
silly (n.) คนโง่
silly season (idm.) ช่วงเวลา (มักเป็นฤดูร้อน) ที่ไม่มีข่าวสำคัญทำให้ต้องลงข่าวเล็กๆ หรือให้ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
silly talk (n.) เรื่องเหลวไหล See also: คำพูดที่ไร้สาระ Syn. tommyrot
English-Thai: HOPE Dictionary
silly(ซิล'ลี) adj. เซ่อ,โง่,เง่า,เหลวไหล,ไร้เหตุผล,งงงัน,อ่อนแอ. n.. คนเซ่อ,คนโง่,คนเง่า., See also: sillily adv. silliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
silly(adj) เซ่อ,โง่,เหลวไหล,บ้า,ไร้เหตุผล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โง่เขลา (v.) be silly See also: be foolish, be stupid, be dull, be ignorant, be uneducated Syn. โง่, ทึ่ม, งี่เง่า, ไม่ฉลาด Ops. ฉลาด
ไม่ฉลาด (v.) be silly See also: be foolish, be stupid, be dull, be ignorant, be uneducated Syn. โง่, ทึ่ม, งี่เง่า Ops. ฉลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's such a silly idea!ช่างเป็นความคิดที่งี่เง่าอะไรอย่างนี้
I did something really sillyฉันได้ทำบางสิ่งที่งี่เง่ามากจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, how silly of me. I'm Snow White.โอ้วิธีโง่ของฉัน ฉันหิมะขาว
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง?
Don't be so silly. She's exactly what I told you she'd be. Well, how do you like Manderley?ไม่เห็นต่างเลย หล่อนก็เป็นอย่างที่ผมบอกเป๊ะ คุณว่าที่เเมนเดอเลย์เป็นยังไงบ้าง
Because it's a silly bloody silly cricket pitch is why.โง่เลือดสนามคริกเก็ตโง่คือ เหตุผลที่
A hole in your head. You'll die with your silly name.และคุณจะตายมีชื่อเลือดของ คุณโง่
Are you kidding? It's a hat, you silly brat"ล้อเล่นรึเปล่า ก็หมวกไง นายเด็กโง่"
Continentally, you are mentally A silly-billy boy of 2เธอยังด้อยความรู้นัก แล้วจะรู้จักเรื่องทวีปได้อย่างไร
How could you? There's no one there, silly ass.เธอจะเห็นได้ยังไง ก็ที่นั่นไม่มีใครสักคนนี่ เด็กโง่
The whole silly, stupid, smelly sphere is called the Earth.ลูกกลม ๆเหม็น ๆโง่เง่าทั้งหมด เรียกว่าโลก
Wait till we get them silly bastards down in that rock pile.รอให้พวกโง่นั่นไปถึงเเนวโขดหินก่อนเถอะ
Look at him. He looks silly, doesn't he, upside down?มองไปที่เขา เขาดูโง่ไม่ได้เขา
You think I look silly, don't you?คุณคิดว่าฉันดูโง่, คุณไม่?

*silly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糊塗[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 糊塗] muddled; silly; confused
糊涂[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 糊涂 / 糊塗] muddled; silly; confused
胡涂[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 胡涂] muddled; silly; confused; also written 糊涂
愚蠢[yú chǔn, ㄩˊ ㄔㄨㄣˇ, 愚蠢] silly; stupid
[hān, ㄏㄢ, 憨] silly; simple-minded
[bèn, ㄅㄣˋ, 笨] stupid; foolish; silly; slow-witted; clumsy
[hūn, ㄏㄨㄣ, 惛] confused; forgetful; silly
[chōng, ㄔㄨㄥ, 憃] foolish, stupid, dull, silly
[chī, ㄔ, 痴] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly
[chī, ㄔ, 痴 / 癡] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly

*silly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージーミス[, i-ji-misu] (n) (See 凡ミス) silly mistake (was easy miss)
お馬鹿さん[おばかさん, obakasan] (n) silly person; dumb-bunny; dope
ちゃんちゃらおかしい[, chancharaokashii] (adj-i) ridiculous; absurd; silly; laughable
他愛ない;他愛無い;たわい無い[たわいない, tawainai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
他愛のない;他愛の無い[たわいのない, tawainonai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
他愛もない;他愛も無い[たわいもない, tawaimonai] (adj-i) (uk) (See 他愛ない,他愛のない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless
天然キャラ[てんねんキャラ, tennen kyara] (n) (abbr) (sl) natural airhead; person prone to making silly mistakes
天然ボケ;天然ぼけ;天然惚け[てんねんボケ(天然ボケ);てんねんぼけ(天然ぼけ;天然惚け), tennen boke ( tennen boke ); tennenboke ( tennen boke ; tennen boke )] (n) natural airhead; person prone to making silly mistakes
惚け(P);呆け(P)[ぼけ(P);ボケ, boke (P); boke] (n,suf) (1) (uk) idiot; fool; touched in the head (from); out of it (from); space case; (2) (See 漫才,突っ込み・つっこみ・2) funny man (of a comedy duo); (in comedy) silly or stupid line; (3) Alzheimer's (impol); (P)
愚僧[ぐそう, gusou] (n) (1) silly monk; foolish monk; (pn) (2) (hum) (used by monks) I; me
愚問愚答[ぐもんぐとう, gumongutou] (n) silly questions and silly answers; a silly dialogue
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly
戯言;たわ言;戲言(oK);譫言(iK)[たわごと;ぎげん(戯言;戲言);たわこと(ok), tawagoto ; gigen ( tawagoto ; tawagoto ); tawakoto (ok)] (n) nonsense; bullshit; silly things; joke
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P)
馬鹿馬鹿しい[ばかばかしい, bakabakashii] (adj-i) absurd; ridiculous; silly; ludicrous; nonsensical; asinine; foolish

*silly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้า ๆ บอ ๆ = บ้าๆ บอๆ[adj.] (bā-bā bø-bø) EN: crazy ; silly ; loco (vulg.) FR: fou ; cinglé (fam.) ; dingue ; zinzin (fam.)
บัดซบ[adj.] (batsop) EN: stupid ; idiotic ; silly FR: stupide ; idiot ; abruti ; borné ; bête
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly FR: insensé ; déraisonnable ; cinglé ; fada (rég.) ; fou ; fol
บ้องตื้น[adj.] (bǿngteūn) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.) FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent FR:
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent FR:
หัวทึบ[adj.] (hūa theup) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish FR: stupide ; idiot
กะเล่อกะล่า[adj.] (kaloēkalā) EN: clumsy ; foolish ; silly ; oafish FR:
กะเร่อกะร่า[adj.] (karoēkarā) EN: clumsy ; foolish ; silly ; oafish FR:
เขลา[adj.] (khlao) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull ; ignorant FR: idiot ; stupide ; borné ; ignorant
เหลอ[adj.] (loē) EN: blank ; deadpan ; innocent ; ignorant ; silly FR:
งี่เง่า[adj.] (ngī-ngao) EN: stupid ; really stupid ; dumb ; dopey ; foolish ; silly FR: stupide ; imbécile ; idiot ; con (fam.) ; absurde
โง่[adj.] (ngō) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud ; imbécile
โง่เขลา[v.] (ngō-khlao) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
โง่งม[v.] (ngō-ngom) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull FR: être idiot ; être ignorant
ภาษาหมา ๆ[adj.] (phāsā mā-mā) EN: silly FR:
ปล่อยไก่[v. exp.] (plǿi kai) EN: make a fool of oneself ; manifest one's stupidity ; make a faux pas ; make a blunder ; make a gaffe ; pull a boner ; make silly mistakes FR: gaffer ; commettre une bévue ; faire une gaffe (fam.) ; faire une boulette (fig., fam.)
เปิ่น[adj.] (poen) EN: awkward ; stupid ; silly ; embarrassed ; gawky ; clumsy ; gauche FR: absurde ; saugrenu ; stupide ; godiche
เซอะ[adj.] (soe) EN: stupid ; clumsy ; foolish ; silly ; lunkhead ; blockhead ; numskull ; thickheaded (inf.) FR: stupide
เซ่อ[adj.] (soē) EN: stupid ; clumsy ; foolish ; silly ; lunkhead ; blockhead ; numskull ; thick-headed FR: débile ; simple d'esprit ; idiot ; stupide ; con (fam.)
ทึบ[adj.] (theup) EN: dull ; obtuse ; stupid ; slow-witted ; foolish ; idiotic ; silly FR:
ตบสลบไสล[v. exp.] (top salopsa) EN: slap (you) silly FR: donner une claque
อุตริ[v.] (uttari) EN: be queer ; be odd ; be weird ; be silly enough FR:
อย่าทำเซ่อ[xp] (yā tham soē) EN: don't be silly FR: Ne fais pas l'idiot !

*silly* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dumm; doof {adj} | dümmer; doofer | am dümmsten; am doofstensilly | sillier | silliest
Obertrottel {m}silly great clod
Quatschkopf {m}silly ass
närrische Zeit {f}silly season

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *silly*
Back to top