ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sensitive*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sensitive, -sensitive-

*sensitive* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insensitive (adj.) ไม่รู้สึก See also: ตายด้าน, ที่ไม่ตอบสนอง Syn. unfeeling, callous Ops. sensitive
oversensitive (adj.) ขุ่นเคืองง่ายเกินไป Syn. emotional, unstable
photosensitive (adj.) ไวต่อแสงหรือรังสีอย่างผิดปกติ
sensitive (adj.) ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น See also: ซึ่งรู้สึกไว, ซึ่งตอบสนองได้ง่าย Syn. responsive, sympathetic Ops. insensitive
sensitive (adj.) เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัส
English-Thai: HOPE Dictionary
context sensitive helpคำอธิบายตามบริบทหมายถึง คำอธิบาย (help) ในระบบวินโดว์ที่จะอธิบาย เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้เรียกหาได้ตลอดเวลา เช่น ในขณะที่จะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ คำสั่ง Help ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำอธิบายการใช้คำสั่งพิมพ์เท่านั้น
hypersensitiveadj. ซึ่งมีความรู้สึกไวเกินไป,ไวผิดธรรมดาที่มีต่อสิ่งกระตุ้นใด ๆ, See also: hypersensitivity n.
insensitive(อินเซน'ซะทิฟว) adj. ไม่รู้สึก,ตายด้าน,ขาดความรู้สึกไวต่อ., See also: insensitivity n., Syn. unfeeling,dull
photosensitive(โฟโทเซน'ซิทิฟว) adj. ไวต่อแสงหรือรังสีอย่างผิดปกติ., See also: photosensitivity n. photosensitiveness n.
sensitive(เซน'ซิทิฟว) adj. ไวต่อสิ่งกระตุ้น,รับความรู้สึกได้ง่าย,รู้สึกไว,ประสาทไว,รับอิทธิ-พลภายนอกได้ง่าย,ไวต่อแสง,มีเล่ห์นัยยิ่ง,เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัส., See also: sensitiveness n., Syn. susceptible,predisposed,receptive,respons
English-Thai: Nontri Dictionary
insensitive(adj) ไม่รู้สึก,ตายด้าน
sensitive(adj) ประสาทไว,รู้สึกไว,ไวต่อแสง,อ่อนไหวง่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hypersensitive-ไวเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
insensitiveไม่อ่อนไหว, ไม่ไว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photosensitive spot; eyespot; ocellusจุดรับแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
photosensitiveไวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensitive๑. -รู้สึกได้ [มีความหมายเหมือนกับ sentient ๑]๒. ไว [มีความหมายเหมือนกับ sentient ๒]๓. -อ่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insensitiveหมดความไว, ขาดความไว [การแพทย์]
Sensitive Listรายการอ่อนไหว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียวฟัน (v.) have a hyper-sensitive teeth
ด้านชา (v.) be insensitive See also: be unfeeling, be apathetic, be unconcerned, be indifferent Syn. ตายด้าน
ต้นกระทืบยอด (n.) sensitive plant See also: Mimosa pudica Linn. Syn. ต้นไมยราบ
ต้นไมยราบ (n.) sensitive plant See also: Mimosa pudica Linn. Syn. ต้นกระทืบยอด
ตัวรับแสง (n.) photosensitive device See also: photosensitive sensor
ตายด้าน (v.) be insensitive See also: be blunted Syn. ด้านชา, เฉยชา, หมดสมรรถภาพ
ละเอียดอ่อน (adj.) sensitive See also: touchy, delicate, easily offended, easily upset
ไมยราบ (n.) sensitive plant See also: Mimosa pudica Linn. Syn. ต้นไมยราบ, ต้นกระทืบยอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see how sensitive I am to the value of thingsคุณเห็นวิธีไวต่อความรู้สึกฉัน am to ค่าของสิ่ง
We know how sensitive he is to mission objectives and now you're telling me to program him for the destruction of the Discovery as well as his own destruction.เรารู้วิธีการที่สำคัญเขาเป็นคนที่ จะปฏิบัติภารกิจ วัตถุประสงค์และตอนนี้คุณ กำลังบอกฉัน ในการเขียนโปรแกรมเขา สำหรับการทำลายของ
But he holds a sensitive security post in the Pentagon.แต่เขาเป็นคนดูแลด้านความปลอดภัย ในเพนตากอนนะ
Well, ed, right now we're at an extremely sensitive juncture.ขณะนี้ การเจรจา กำลังอยู่ในจุดที่ละเอียดอ่อน
I'm sure that Adam was an insensitive lover.ฉันว่าอดัมเป็นนักรัก ที่ไม่นุ่มนวล
You're too sensitive. You're an intellectual.นายอ่อนไหวเกินไป นายมันเด็กแก่เรียน
What? It says I'm a sensitive, warm kind of guy.มันว่าฉันเป็นผู้ชายที่อบอุ่น
The security cameras show only two people but remember how sensitive the sensors on the entrance doors are?ภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยมีแค่ 2คน แต่อย่าลืมว่าระบบเซ็นเซอร์ตรงประตูทางเข้าอ่อนไหวแค่ไหน?
Bessie Jackson is an insensitive cow.เบสซี่แจ็คสันเป็นวัวตาย
Are you saying it's wrong to feel sensitive... about anti-Semitism?แกจะพูดว่ามันเป็นเรื่องผิด / ที่จะเกิดความรู้สึกอ่อนไหว... เรื่องการต่อต้านนั่นอีกเหรอ?
Sensitive guy... he's a sensitive guy.เด็กอ่อนไหว เขาเป็นเด็กอ่อนไหว
That's a good excuse. "Just let him be a fucking sensitive guy."เป็นข้อแก้ตัวที่ดี "แค่ปล่อยเขาไปเป็นเด็กอ่อนไหวทุเรศๆ"

*sensitive* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过敏性反应[guò mǐn xìng fǎn yìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˇ ˋ, 过敏性反应 / 過敏性反應] allergic reaction; hypersensitive reaction; anaphylaxis
不区分大小写[bù qū fēn dà xiǎo xiě, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 不区分大小写 / 不區分大小寫] case insensitive; not distinguishing capitals from lower case letters
区分大小写[qū fēn dà xiǎo xiě, ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 区分大小写 / 區分大小寫] case sensitive; distinguishing capitals from lower case letters
中央凹[zhōng yāng āo, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄠ, 中央凹] fovea centralis (depression in the macula retina, most sensitive optic region)
过敏性[guò mǐn xìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, 过敏性 / 過敏性] hypersensitive; allergic reaction; anaphylaxis
应激性[yīng jī xìng, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ, 应激性 / 應激性] irritable; sensitive; excitable
光感应[guāng gǎn yìng, ㄍㄨㄤ ㄍㄢˇ ˋ, 光感应] optical response; reaction to light; light sensitive; photoinduction
多心[duō xīn, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄣ, 多心] oversensitive; suspicious
敏感[mǐn gǎn, ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ, 敏感] sensitive; susceptible; (politically sensitive, a pretext for censorship)
敏感性[mǐn gǎn xìng, ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, 敏感性] sensitive; sensitivity
敏感物质[mǐn gǎn wù zhì, ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ ˋ ㄓˋ, 敏感物质 / 敏感物質] sensitive materials
识相[shí xiàng, ㄕˊ ㄒㄧㄤˋ, 识相 / 識相] sensitive; tactful
细微[xì wēi, ㄒㄧˋ ㄨㄟ, 细微 / 細微] tiny; minute; fine; subtle; sensitive (instruments)
神经过敏[shén jīng guò mǐn, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, 神经过敏 / 神經過敏] jumpy; nervous; oversensitive
心眼小[xīn yǎn xiǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, 心眼小] selfish (derog.); inconsiderate; selfishly oversensitive
灵敏[líng mǐn, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˇ, 灵敏 / 靈敏] sensitive

*sensitive* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related)
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish
くず屋さん;屑屋さん(oK)[くずやさん, kuzuyasan] (n) (less sensitive than 屑屋) ragman; junkman; garbage man
ケースセンシティブ[, ke-susenshiteibu] (n) {comp} case-sensitive
コードセンシティブ[, ko-dosenshiteibu] (adj-na) {comp} code-sensitive
コンテクストセンシティブ[, kontekusutosenshiteibu] (adj-na) {comp} context-sensitive
センシティブ[, senshiteibu] (n) {comp} sensitive
データ依存形障害[データいぞんがたしょうがい, de-ta izongatashougai] (n) {comp} data-sensitive fault
ナイーブ[, nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P)
傷つきやすい;傷付きやすい;傷つき安い;傷付き安い[きずつきやすい, kizutsukiyasui] (adj-i) fragile; brittle; delicate; sensitive
微妙[みみょう, mimyou] (adj-na,n) (1) delicate; subtle; sensitive; (2) difficult; delicate (situation); complicated; (3) doubtful; questionable; dicey; (P)
感光性樹脂[かんこうせいじゅし, kankouseijushi] (n) photosensitive resin
感光板[かんこうばん, kankouban] (n) sensitive or sensitized plate (sensitised)
感光紙[かんこうし, kankoushi] (n) photosensitive paper
感圧接着剤[かんあつせっちゃくざい, kan'atsusecchakuzai] (n) pressure-sensitive adhesive
放射線感受性[ほうしゃせんかんじゅせい, houshasenkanjusei] (n) radiosensitivity; radiosensitive
敏感[びんかん, binkan] (adj-na,n) sensibility; susceptibility; sensitive (to); well attuned to; (P)
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P)
気が利く[きがきく, kigakiku] (exp,v5k) (1) to be sensible; to be smart; to be tasteful; (2) to be thoughtful; to be tactful; to be sensitive
煙がる;烟がる[けむがる;けぶがる, kemugaru ; kebugaru] (v5r,vi) (See 煙たがる・けむたがる・1) to be sensitive to smoke; to be uncomfortable because of smoke
煙たがる;烟たがる[けむたがる;けぶたがる, kemutagaru ; kebutagaru] (v5r,vi) (1) to be sensitive to smoke; (v5r,vt) (2) to dislike the company of (someone); to consider (someone) a burden or nuisance
神経が細い[しんけいがほそい, shinkeigahosoi] (exp) (See 神経の細い) oversensitive
神経が鋭い[しんけいがするどい, shinkeigasurudoi] (exp,adj-i) (See 神経の鋭い) sensitive; thin-skinned
神経の細い[しんけいのほそい, shinkeinohosoi] (adj-i) (See 神経が細い) oversensitive
神経の鈍い[しんけいのにぶい, shinkeinonibui] (exp) insensitive; thick-skinned
神経の鋭い[しんけいのするどい, shinkeinosurudoi] (exp,adj-i) (See 神経が鋭い) sensitive; thin-skinned
神経を使う;神経をつかう[しんけいをつかう, shinkeiwotsukau] (exp,v5u) to be nervous; to be sensitive; to worry; to be fussy; to be precise
神経質[しんけいしつ, shinkeishitsu] (adj-na,n) nervousness; (being) highly strung; sensitiveness; neurotic; (P)
神経過敏[しんけいかびん, shinkeikabin] (adj-na,n,adj-no) oversensitive
粘着剤[ねんちゃくざい, nenchakuzai] (n,adj-na) adhesive; agglutinant; pressure sensitive adhesive
線が細い[せんがほそい, sengahosoi] (exp,adj-i) sensitive; fragile; feeble; indecisive
繊細[せんさい, sensai] (adj-na,n) delicate; dainty; fine; slim; sensitive; subtle; (P)
薄情者[はくじょうもの, hakujoumono] (n) insensitive person
鋭敏[えいびん, eibin] (adj-na,n) sharpness; keenness; sensitiveness; mental acumen; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コードセンシティブ[こーどせんしていぶ, ko-dosenshiteibu] code-sensitive (an)
コンテクストセンシティブ[こんてくすとせんしていぶ, kontekusutosenshiteibu] context-sensitive (an)
センシティブ[せんしていぶ, senshiteibu] sensitive
タッチスクリーン[たっちすくりーん, tacchisukuri-n] touch sensitive screen, touch screen
データ依存形障害[データいぞんがたしょうがい, de-ta izongatashougai] data-sensitive fault
プログラム依存形障害[プログラムいぞんがたしょうがい, puroguramu izongatashougai] program-sensitive fault
接触画面[せっしょくがめん, sesshokugamen] touch sensitive screen, touch screen
文脈に敏感[ぶんみゃくにびんかん, bunmyakunibinkan] context sensitive
文脈依存文法[ぶんみゃくいぞんぶんぽう, bunmyakuizonbunpou] context-sensitive grammar
遅延センシティブ[ちえんセンシティブ, chien senshiteibu] delay sensitive
遅延変動センシティブ[ちえんへんどうセンシティブ, chienhendou senshiteibu] delay variation sensitive

*sensitive* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าจี้[adj.] (bājī) EN: very ticklish ; oversensitive to tickles FR: très chatouilleux
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily irritated ; easily offended ; peevish FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; softhearted ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
ขี้หนาว[adj.] (khī nāo) EN: sensitive to cold FR: frileux
ขี้น้อยใจ[adj.] (khī nøijai) EN: hypersensitive ; oversensitive FR:
ขี้ร้อน[adj.] (khī røn) EN: sensitive to heat ; sensitive to hot weather FR: sensible à la chaleur
ขี้ตื่น[v. exp.] (khī teūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy ; be oversensitive FR: être facilement impressionnable
ละเมียด[adj.] (lamīet) EN: refined ; delicate ; sensitive ; gentle FR: délicat
ละเมียดละไม[adj.] (lamīetlamai) EN: refined ; delicate ; sensitive ; gentle FR:
ไมยราบ[n.] (maiyarāp) EN: Mimosa pudica ; Sensitive Plant FR: mimosa pudique [m] ; Mimosa pudica
อ่อนไหว[adj.] (ønwai) EN: sensitive ; susceptible FR: susceptible
แพ้[v.] (phaē) EN: be allergic ; have an allergy ; be sensitive ; be oversensitive FR: être allergique ; être sensible à
รู้สึกไว[adj.] (rūseuk wai) EN: sensitive FR: émotif ; sensible ; susceptible
ตายด้าน[v.] (tāidān) EN: be insensitive ; be blunted FR:
ตายด้าน[adj.] (tāidān) EN: impotent ; insensitive FR: insensible ; impuissant
ตัวรับแสง[n. exp.] (tūa rap saē) EN: photosensitive device FR:
ไวเกิน[adj.] (wai koēn) EN: hypersensitive FR:
ไวต่อ...[adj.] (wai tø …) EN: sensitive to … FR: sensible à …
ไวต่อความรู้สึก[adj.] (wai tø khwā) EN: sensitive FR: sensible
ไวต่อแสง[adj.] (wai tø saēn) EN: sensitive to the light FR: sensible à la lumière ; photosensible
ไหวหวั่น[adj.] (waiwan) EN: sensitive (to) ; affected (by) ; anxious ; nervous FR:
หวั่นไหว[adj.] (wanwai) EN: sensitive (to) ; affected (by) ; anxious ; nervous FR: sensible (à)
วิตกวิจาร[adj.] (witok wijān) EN: overconcerned ; full of anxiety ; hypersensitive FR:

*sensitive* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hoch empfindlich; hochempfindlich [alt] {adj}highly sensitive
zartbesaitet {adj} | zartbesaitet seinhighly sensitive | to be very sensitive
empfindungslos {adj} | empfindungsloser | am empfindungslosesteninsensitive | more insensitive | most insensitive
überempfindlich {adj} | überempfindlicher | am überempfindlichstenoversensitive | more oversensitive | most oversensitive
empfindlich {adj} | empfindlicher | am empfindlichstensensitive | more sensitive | most sensitive
Kontaktschalter {m}touch sensitive switch
Schnappschalter {m}sensitive switch
Empfindungsvermögen {n}sensitive faculty
druckempfindlich {adj}sensitive to pressure
kälteempfindlich {adj}sensitive to cold
lichtempfindlich {adj}sensitive to light

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sensitive*
Back to top