ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*profanation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น profanation, -profanation-

*profanation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
profanation (n.) การทำให้เสื่อมเสีย See also: การดูหมิ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า,การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายความบริสุทธิ์

*profanation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
褻涜;褻瀆(oK)[せっとく, settoku] (n,vs) profanation; defiling something precious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *profanation*
Back to top