ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*partly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น partly, -partly-

*partly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
partly (adv.) บางส่วน See also: ไม่ทั้งหมด Syn. incompletely, partially Ops. completely, entirely, wholely
English-Thai: HOPE Dictionary
partly(พาร์ท'ลี) adv. บางส่วน
English-Thai: Nontri Dictionary
partly(adv) เป็นบางส่วน,ไม่ทั้งหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're partly to blame for his actions.เรามีส่วนต้องรับผิดชอบสำหรับการกระทำของเขา
Actually, you're partly responsible, tooจริงๆแล้ว นายก็มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วย
I can't help but feel that this is partly my fault.I can't help but feel that this is partly my fault.
That's partly why you're here, right?และนั่นแหละคือสิ่งที่ผมพูดถึงตอนนี้
Herbal medicine can only partly help. The key is his own body structure.สมุนไพรคงช่วยเขาได้แค่บางส่วน สิ่งสำคัญอยู่ที่โครงสร้างทางร่างกายของเขา
And it's the only picture of the Earth from space that we have where the sun was directly behind the spacecraft so that the Earth is fully lit up and not partly in darkness.และมันคือภาพถ่ายโลกจากอวกาศเพียงภาพเดียวที่เรามี ในขณะที่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงด้านหลังของยานอวกาศ โลกจึงดูสว่างไสวเต็มที่โดยไม่มีส่วนใดอยู่ในเงามืดเลย
I wrote a book about it, ran for President in 1988, partly to try to gain some visibility for that issue.ผมเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้เล่มหนึ่ง หาเสียงเป็นประธานาธิบดีในปี 1988 ส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะให้เป็นที่รับรู้ในประเด็นนี้
It's partly your fault.มันเป็นความผิดของเธอเหมือนกัน
But it's partly teacher's fault 'cause he's wasting precious lecture time - maybe I'm not at fault afterallแต่ผมว่าอาจารย์ก็มีส่วน ที่เสียเวลาอันมีค่ามาสอนผม จริงๆแล้ว ผมรู้สึกว่าไม่ใช่ความผิดผมเลย
It being only partly singed when the chapel burnt down...ตอนที่ไฟไหม้โบสถ์ มันโดนเผาไปนิดเดียว
But these camps are partly subsidized by the state,แต่บ้านพักพวกนี้ ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐเป็นบางส่วน
The precious mirror is broken and you are partly to blameกระจกราคาแพงก็แตกไปแล้ว และท่านก็มีส่วนทำให้มันเสียหาย

*partly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半脱产[bàn tuō chǎn, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄛ ㄔㄢˇ, 半脱产 / 半脫產] partly released from productive labor; partly released from one's regular work
姜太公[Jiāng tài gōng, ㄐㄧㄤ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 姜太公 / 薑太公] Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙 (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
姜子牙[Jiāng Zǐ yá, ㄐㄧㄤ ㄗˇ ㄧㄚˊ, 姜子牙 / 薑子牙] Jiang Ziya (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
半失业[bàn shī yè, ㄅㄢˋ ㄕ ㄧㄝˋ, 半失业 / 半失業] semi-employed; partly employed; underemployed

*partly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for)
中間製品[ちゅうかんせいひん, chuukanseihin] (n) intermediate product; partly-finished product
半ば[なかば, nakaba] (n-adv,n) middle; half; semi; halfway; partly; (P)
半開き[はんびらき, hanbiraki] (n) partly open; in half bloom
慰み半分[なぐさみはんぶん, nagusamihanbun] (n) partly for fun; capricious
目を細める[めをほそめる, mewohosomeru] (exp,v1) (1) to close one's eyes partly; to squint; (2) to smile with one's whole face; to look fondly at
自棄気味[やけぎみ, yakegimi] (n) partially out of despair; partly in desperation; somewhat out of frustration

*partly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าง[X] (bāng) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little ; partly ; partially FR: certain ; quelque ; un peu de
บางส่วน[adv.] (bāng suan) EN: partly ; in part FR: partiellement ; en partie
จริงบ้าง เท็จบ้าง = จริงบ้างเท็จบ้าง[X] (jing bāng t) EN: partly true partly false FR:
ง่า[adj.] (ngā) EN: ajar ; partly open FR:
ภาคเสธ[v.] (phāksēt) EN: make a partial confession ; partly deny and partly accept ; deny in part and admit in part FR:
พร่อง[v.] (phrǿng) EN: be depleted ; be decreased ; be diminished ; be partly consumed ; be short FR:
พร่อง[adj.] (phrǿng) EN: partly consumed ; lacking ; missing ; deficient ; depleted FR: presque vide

*partly* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
teilmöbliert {adj}partially furnished; partly furnished

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *partly*
Back to top