ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*medication*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น medication, -medication-

*medication* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
medication (n.) การรักษาด้วยยา Syn. remedy, vaccination, medicine, treatment
English-Thai: HOPE Dictionary
medication(เมดดะเค'เชิน) n. การใช้ยา,การใช้ยาให้เป็นประโยชน์,ยา,สารหรือสิ่งที่ใช้บำบัดโรค, Syn. medicine,therapeutic
premedicationการให้ยาก่อนให้ยาสลบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
medication๑. ยารักษาโรค [มีความหมายเหมือนกับ medicine ๑ และ remedy ๑]๒. โอสถบำบัด๓. การเยียวยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative medicationโอสถบำบัดบรรเทาอาการ, โอสถบำบัดประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premedicationการให้ยานำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supportive medicationโอสถบำบัดประคับประคอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medicationยา, การให้ยา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใส่ยา (v.) apply medication See also: apply a remedy Syn. ทายา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her medication is normal, too.ยาของเธอก็เป็นแบบธรรมดาเหมือนกัน
Then I will take your medication... and you may commit me for as long as you like.งั้นผมจะให้คุณรักษา คุณจะรับรักษาผมนานแค่ไหนก็ได้
If he's on medication, I could.ถ้าให้ผมใช้รักษาล่ะก็ได้
I'll get him to take the medication, for Christ's sake.ผมจะทำให้เขายอมคอยดูซิ
I´m sorry I forgot to take my hot flash medication today.หนูลืมทานยาวัยทองค่ะ
I think maybe you forgot your medication today, mental boy.ฉันว่าวันนี้เธอคงลืมไปหาจิตแพทย์นะ
Prescribed medication for pain management will take the usual forms... of morphine drip, percocet, darvocet.สำหรับยาบรรเทาปวด หมอจะให้มอร์ฟีนเหลว เพอร์โคเซ็ต ดาร์วอเซ็ต
Just make sure that she's not married, on medication, or a Democrat.Just make sure she's not married, on medication... ...or a Democrat.
We have him on medication to control the pain.เราให้ยาเขา / เพื่อระงับความเจ็บปวด
I need any prescription medications you find, especially drugs that end in "mycin" and "cillin." Those are antibiotics.ผมต้องการยาแแบบไหนก็ได้ที่คุณหาเจอ โดยเฉพาะที่ลงท้ายด้วย มัยซิน และ ซิลิน
You can get shots. Medication. Acupuncture.เดี๋ยวนี้เขามียาฉีด ยากิน ฝังเข็ม
Do you... wanna take some kind of medication first?หรือจะต้องกินยา อะไรก่อนมั้ย?

*medication* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
药物[yào wù, ㄧㄠˋ ˋ, 药物 / 藥物] medicaments; pharmaceuticals; medication; medicine; drug

*medication* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インポ薬[インポやく, inpo yaku] (n) (abbr) anti-impotence medication
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug
サポニン[, saponin] (n) active substance from plants used in manufacture of soap, detergents and medication (ger
セルフメディケーション[, serufumedeike-shon] (n) self-medication
タミフル[, tamifuru] (n) Tamiflu (brand-name flu medication)
以毒制毒[いどくせいどく, idokuseidoku] (n) using poisonous medication to control poison; fighting evil with evil; fighting fire with fire
休薬[きゅうやく, kyuuyaku] (n) drug withdrawal; cessation of medication
岩茸[いわたけ, iwatake] (n) (uk) rock tripe (edible lichen used as medication in Korea, China and Japan)
投薬[とうやく, touyaku] (n,vs) administration; medication; dosage; (P)
治療薬[ちりょうやく, chiryouyaku] (n) remedy; cure; therapeutic medication
睡眠薬[すいみんやく, suiminyaku] (n) sleeping pill; sleep medication
買い薬;買薬[かいぐすり, kaigusuri] (n) (See 売薬) over-the-counter drug; medication bought directly from the drugstore without a prescription

*medication* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบริหารยา[n. exp.] (kān børihān) EN: medication administration FR: administration de médicaments [f]
การแพทย์[n.] (kān phaēt) EN: medical profession ; medecine ; medication ; general practice ; family practice FR: médecine générale [f] ; médecine [f]
การรักษาด้วยยา[n. exp.] (kān raksā d) EN: drug therapy ; drug treatment FR: médication [f]
ความคลาดเคลื่อนทางยา[n. exp.] (khwām khlāt) EN: medication error FR:
โอสถ[n.] (ōsot) EN: medicine ; drug ; medication FR: médicament [m] ; remède [m]
สารต้านเชื้อรา[n. exp.] (sān tān che) EN: antifungal medication ; antimycotic FR:
วิธีรักษา[n. exp.] (withī raksā) EN: FR: thérapeutique [f] ; traitement [m] ; médication [f]
ยา[n.] (yā) EN: medicine ; drug ; medication ; cure ; remedy ; pharmaceutical FR: médicament [m] ; remède [m] ; drogue [f] ; potion [f] (vx) ; substance médicamenteuse [f] ; préparation pharmaceutique [f]
ยาดอง[n.] (yādøng) EN: herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits ; infusion ; pickled traditional medication ; folk medication FR: infusion [f]
ยาต้านเชื้อรา[n. exp.] (yā tān cheū) EN: antifungal medication ; antimycotic FR:
ยาต้านมาลาเรีย[n. exp.] (yā tān mālā) EN: antimalarial ; antimalarial medication FR:

*medication* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prämedikation {f} [med.]premedication
Behandlungsbecken {n}medication tank

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *medication*
Back to top