ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*implied*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น implied, -implied-

*implied* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
implied (adj.) ซึ่งบอกเป็นนัยๆ See also: ซึ่งส่อให้เห็น Syn. implicit, tacit
English-Thai: HOPE Dictionary
implied(อิมไพลดฺ') adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, เป็นที่เข้าใจว่า, Syn. involved)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impliedเป็นนัย, โดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, nothing implied. Just maybe go and see something Christmassy or something.แค่ออกไปเดินดูอะไรๆ ของคริสต์มาส
I shouldn't have implied we'd wait forever.เราไม่ได้แสดงให้เขาเห็นว่า เราจะรอตลอดไป
You implied my plans put a lot of people at riskเจ้าพูดเป็นนัยว่าแผนของข้า ทำให้หลายคนต้องเสี่ยง
Don't know, but he implied that solving it was the key to stopping the murders.ไม่รู้เหมือนกัน แต่เขาตอบรับ ว่าจะหาคำตอบในเรื่องนี้ให้ และเป็นกุญแจนำไป การหยุดตัวฆาตกร
# At least there will be plenty implied #At least there will be plenty implied.
Well, my existence is a continuum, so I've been what I am at each point in the implied time period.ชีวิตผมก็เรื่อยๆ งั้นผมก็ยังเป็นคนเดิม มาจนถึงจุดที่ถาม
Some things are implied in the job description.บางอย่างเป็นที่เข้าใจกันโดยในของลักษณะงาน
I believe it's part of the implied social contract of Internet dating.ไม่งั้นนายโดนแน่ ขอร้องละ นายก็รู้ดี ว่านายทำอะไรฉันไม่ได้
Strong eye contact. Implied intimacy. You'll make your quotas.สบตา ตีสนิท น่าจะขายเก่ง
No, but he implied it pretty freaking clearly.เปล่า, แต่เขาพูดเป็นนัยๆแปลกๆ
He just implied I operate on a lower level of brain function, so business as usual.เขาเพิ่งบอกเป็นนัยว่าสมองฉันทำงาน ในระดับต่ำกว่าเขา แต่ก็เป็นเรื่องปกติแหละ
We just spoke to his assistant, who implied that he was off to see Megan Koruba.เราคุยกับผู้ช่วยของเขา เธอบอกว่าเขาออกไป พบกับเมแกน โคลูบา

*implied* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内涵意义[nèi hán yì yì, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ ㄧˋ ㄧˋ, 内涵意义 / 內涵意義] implied meaning; intended meaning; the logical content of a word or technical notion
隐意[yǐn yì, ˇ ㄧˋ, 隐意 / 隱意] implied meaning
内涵[nèi hán, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ, 内涵 / 內涵] meaning; content; essential properties implied or reflected by a notion; intention; connotation; self-possessed
含义[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, 含义 / 含義] meaning (implicit in a phrase); implied meaning; hidden meaning; hint; connotation
弦外之意[xián wài zhī yì, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, 弦外之意] variant of 弦外之音, overtone (成语 saw); meaning beyond the words; implied meaning; reading between the lines
弦外之音[xián wài zhī yīn, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ , 弦外之音] overtone (成语 saw); meaning beyond the words; implied meaning; reading between the lines
弦外之响[xián wài zhī xiǎng, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄒㄧㄤˇ, 弦外之响 / 弦外之響] variant of 弦外之音, overtone (成语 saw); meaning beyond the words; implied meaning; reading between the lines

*implied* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予想変動率[よそうへんどうりつ, yosouhendouritsu] (n) expected volatility; implied volatility
籠もる(P);籠る;篭る;隠る[こもる, komoru] (v5r,vi) (1) (uk) to seclude oneself; to be confined in; (2) to be filled (e.g. with emotion, satire, etc.); to be heavy (with); (3) to be stuffy; (4) to be implied; (P)
粗菓[そか, soka] (n) (hum) refreshments (implied to be low-grade)
粗酒[そしゅ, soshu] (n) (hum) sake (implied to be low-grade)
錬金術[れんきんじゅつ, renkinjutsu] (n) (1) alchemy; (2) making big money (implied, by dubious means); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
暗示番地指定[あんじばんちしてい, anjibanchishitei] implied addressing
暗示表現[あんじひょうげん, anjihyougen] implied expression

*implied* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความยินยอมโดยปริยาย[n. exp.] (khwām yinyø) EN: implied consent FR:
เงื่อนไขโดยปริยาย[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: implied condition FR:

*implied* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Preisindex {m} [econ.] | gewichteter Preisindex | impliziter Preisindexprice index | price-weighted index | implied price index

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *implied*
Back to top