ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hooked*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hooked, -hooked-

*hooked* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hooked (adj.) ซึ่งงองุ้ม See also: ซึ่งเหมือนตะขอ
hooked (adj.) ซึ่งติดยา See also: ซึ่งติดยาเสพติด Syn. addicted
English-Thai: HOPE Dictionary
hooked(ฮุคทฺ) adj. คล้ายตะขอ,งอคล้ายตะขอเป็นตะขอ,ติดยาเสพติด,ถูกครอบงำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด
Perhaps he has been hooked before, and he remembers part of it.และเขาจำได้ว่าส่วนหนึ่งของ มัน
It was noon when I hooked him, and I have not yet seen him.มันเป็นเวลาเที่ยงวันเมื่อฉันติด ยาเสพติดเขา และฉันยังไม่ได้เห็นเขา
Maybe he has been hooked many times before and he knows this is how he must make his fight.บางทีเขาอาจจะได้รับการติดยา เสพติดหลายครั้งก่อน และเขารู้นี้เป็นวิธีที่ เขาจะต้องทำให้การต่อสู้ของ เขา
I hooked a scup and as I was reeling it inผมเกี่ยวเหยื่อเเล้วพอสาวรอกกลับมา...
I hooked a 4.5 foot baby thresher shark who proceeded to eat my boat.ผมก็เกี่ยวลูกฉลามเทรชเชอร์ ขนาดเกีอบเมตรครึ่ง ที่กินเรือผม
You're hooked, Max.คุณกำลังติดยาเสพติด แม็กซ์
Means they're not hooked into Soviet defense.- กับแม่ของพวกนั้น ให้ฉันดูมั่ง พวกคุณนี่เหลือเกินจริงๆ
It must be painful having this IV hooked up.ให้ย่าเข้าเส้นนี่คงเจ็บน่าดูนะ
You said you were going to take me to the city... but as usual you're hooked up into that machine.คุณสัญญาว่าจะพาฉันเข้าเมือง แต่กลับมาคลุกอยู่กับเจ้าเครื่องนี่
By the year 2001... there won't be a person on this planet... who isn't hooked into it and hooked into me.เมื่อถึงปี2001.. จะไม่มีใครบนโลกนี้.. ..ที่รอดพ้นสายตาผม
I told you when we hooked up... that you'd have to share me... with all the bad people and all the ugly events on this planet.บอกแล้วไงตั้งแต่ร่วมชีวิตกัน ว่าคุณต้องแชร์กับผม ในเรื่องคนเลวกับเรื่องโหด ๆ ในโลก

*hooked* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp,v5s) to be infatuated; to be hooked on
折れ釘[おれくぎ, orekugi] (n) hooked or broken nail
雁木[がんぎ, gangi] (n) stepped pier; toothing gear; escapement; hooked stick; zigzag

*hooked* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชอบมาก[v. exp.] (chøp māk) EN: be crazy about ; be hooked on ; adore FR: adorer
จมูกงุ้ม[n. exp.] (jamūk ngum) EN: aquiline nose ; hooked nose FR: nez aquilin [m]
งุ้ม[adj.] (ngum) EN: curved down ; hooked ; kook-shaped ; aquiline ; bent downward FR:
ติด[v.] (tit) EN: be addicted to ; become attached to ; form a habit ; be crazy about ; be mad about ; be fascinated by ; be hooked on FR: être fou de
ติดเบ็ด[v. exp.] (tit bet) EN: be hooked FR:

*hooked* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hakenförmig {adj}hooked; hook-shaped
Hakennase {f}hooked nose
eingehakt {adj}hooked into
Wulstfelge {f}hooked bead rim

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hooked*
Back to top