ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hibernal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hibernal, -hibernal-

*hibernal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hibernal (adj.) เกี่ยวกับฤดูหนาว Syn. brumal, hiemal, wintry
English-Thai: HOPE Dictionary
hibernaladj. เกี่ยวกับฤดูหนาว
English-Thai: Nontri Dictionary
hibernal(adj) ในฤดูหนาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hibernal*
Back to top