ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hardened*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hardened, -hardened-

*hardened* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hardened (adj.) ซึ่งแข็งขึ้น See also: ซึ่งแน่นขึ้น
hardened (adj.) ซึ่งไม่มีความรู้สึก See also: ซึ่งไร้ความรู้สึกสงสาร Syn. callous, hardhearted, insensitive Ops. sensitive
English-Thai: HOPE Dictionary
hardenedadj. แข็งขึ้น,ด้านขึ้น,ไม่มีความรู้สึก,ด้านขึ้น,มั่งคง,แข็งกล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้า (adj.) hardened See also: strong, stiff Syn. แข็ง, แข็งกล้า, มั่นคง
ด้านไม้ (v.) case-hardened
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Its body chassis is heavily armored and hardened to withstand external attack.ร่างกายถูกเคลือบด้วยเกราะ ทนทานต่อการโจมตี ขั้นรุนแรง
In front of the hardened criminals.ต่อหน้าเหล่าอาชญากรร้าย
She's a hardened criminal?เธอเป็นอาชญากรร้ายหรอ?
Once they hardened,I had molds that represented the width,length,and depth of each wound.พอมันแข็งตัว ฉันได้แม่พิมพ์ที่แสดงถึง ความกว้าง ยาว และลึกของแต่ละบาดแผล
Depending on how the steel is hardened, c4 might not even work.ขึ้นอยู่กับว่าเหล็กแข็งแค่ไหน \ c4 อาจไม่ได้ผล
The windows are sealed and hardened. Unbreakable.หน้าต่างถูกซีลไว้อย่างแน่นหนา, ทำลายไม่ได้
We are pursuing hardened killers. They will be dangerous.เรากำลังตามล่านักฆ่ามือฉกาจ เป็นพวกตัวอันตราย
Yeah, I'm sure your exploits... arresting hardened bicycle thieves... would be a big hit.ช่าย,ความคิดแจ๋ว แต่ว่าเราแค่ไปจอดรถแล้วเช็คอินเลยใช่มั้ย รถนายอำเภอจอดอยู่หน้าม่านรูดอ่ะ
But they thought that it was the mode of quenching the molten metal that hardened it.แ่ต่พวกเขาคิดว่านั่นเป็นวิธีหนึ่ง การทำให้เหล็กที่ หลอมเหลวอยู่เย็นตัวลงทันที ก็จะทำให้เหล็กแข็งแกร่งขึ้น
But if someone should sell... you'll have hardened criminals on this street.แต่หากมีคนขายขึ้นมา คุณก็จะมีอาชญากรเดินเพล่นพล่านเต็มถนน
Looks like a hardened criminal to me.ดูเหมือนผมกำลังก่ออาชญากรรมอยู่เลย
The Iranians hardened the roof with reinforced concrete, and then they covered it with...พวกอิหร่านใช้คอนกรีตทำให้มัน หนามากขึ้น แล้วก็ปิดทับอีกชั้นด้วย...

*hardened* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茧子[jiǎn zi, ㄐㄧㄢˇ ㄗ˙, 茧子 / 繭子] callus (patch or hardened skin); corns (on feet); also 趼子
老茧[lǎo jiǎn, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄢˇ, 老茧 / 老繭] callus (patch or hardened skin); corns (on feet); also 老趼
老趼[lǎo jiǎn, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄢˇ, 老趼] callus (patch or hardened skin); corns (on feet)
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 趼] callus (patch or hardened skin); corns (on the feet)
趼子[jiǎn zi, ㄐㄧㄢˇ ㄗ˙, 趼子] callus (patch or hardened skin); corns (on the feet)
鼻牛儿[bí niú er, ㄅㄧˊ ㄋㄧㄡˊ ㄦ˙, 鼻牛儿 / 鼻牛兒] hardened mucus in nostrils

*hardened* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
塗り固める;塗固める[ぬりかためる, nurikatameru] (v1) to coat a surface with something that adheres strongly when hardened (i.e. grout, plaster, lacquer)
札付き;札付(io)[ふだつき, fudatsuki] (adj-no,n) (1) tagged (esp. with a price); (2) notorious; infamous; double-dyed; hardened
糞石[ふんせき, funseki] (n) (1) coproma (hardened feces inside the colon); fecaloma; stercoroma; (2) coprolite
興し;興;粔籹(oK)[おこし, okoshi] (n) (uk) millet or rice cake, roasted and hardened with starch syrup and sugar (sometimes including peanuts, etc.)
荒んだ心[すさんだこころ, susandakokoro] (n) dissolute mind; hardened heart
黒ぼく;黒ぼこ[くろぼく(黒ぼく);くろぼこ(黒ぼこ), kuroboku ( kuro boku ); kuroboko ( kuro boko )] (n) (1) (obsc) (See ぼくぼく) crumbly black topsoil; (2) porous hardened lava

*hardened* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้าน[v.] (dān) EN: be hardened ; be callous ; be inured FR:
ด้าน[adj.] (dān) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused FR:
ด้านไม้[v.] (dānmāi) EN: be emotionally hardened FR:
ด้านไม้[adj.] (dānmāi) EN: case-hardened ; inured to the rod FR:
ดื้อไม้[adj.] (deū māi) EN: hardened to punishment FR:
ดินเผา[n.] (dinphao) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay FR: terre cuite [f]
พรรดึก[n.] (phanradeuk) EN: hardened feces ; lump of hardened feces; coprolite FR: constipation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hardened*
Back to top