ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*gifted*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gifted, -gifted-

*gifted* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gifted (adj.) ซึ่งมีพรสวรรค์ See also: ซึ่งมีความสามารถพิเศษ Syn. skillful, proficient, talented
English-Thai: HOPE Dictionary
gifted(กิฟ'ทิด) adj. มีพรสวรรค์, See also: giftedly adv. giftedness n, Syn. talented,able
English-Thai: Nontri Dictionary
gifted(adj) สามารถ,มีพรสวรรค์,เก่ง,หลักแหลม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gifted childrenเด็กปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีพรสวรรค์ (v.) be gifted See also: be talented
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The most gifted bum he ever trained.คนพเนจรที่มีพรสวรรค์มากที่สุด ที่เขาเคยฝึก.
Well, I would say extremely intelligent. Gifted, accomplished.ผมต้องบอกว่ามันฉลาดมากๆ พรสวรรค์ ประสบความสำเร็จ
One of the most gifted children on Earth.เด็กที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในโลกคนหนึ่ง
And nine nine rings were gifted to the race of Men who, above all else, desire power.และเก้าวง 9 วงเป็นกำนัลแด่เผ่าพันธุ์มนุษย์ ผู้ซึ่งใฝ่อำนาจ ยิ่งกว่าสิ่งใด
Yes, now you mention it. I'm rather gifted with Memory Charms.ดีที่เธอเอ่ยขึ้นมา ฉันมีพรสวรรค์เรื่องคาถาความทรงจำ
Not only was she a singularly gifted witch...เธอไม่ใช่แค่เพราะเธอเป็นแม่มดที่มีพรสวรรค์เท่านั้น...
I've never seen such a gifted student.ฉันไม่เคยเห็นเด็กที่มีพรสวรรค์ขนาดนั้นมาก่อน
Can you believe how extraordinarily gifted my girls are?ใครจะเชื่อล่ะว่าลูกสาวฉันก็มีพรสวรรค์อันสูงส่ง
Gavin is a very gifted player and should fit in very well with our set-up here at St James' Park.เกวินเป็นนักบอลที่มีพรสวรรต์ และน่าจะเหมาะกับ เซนต์เจมส์ปาร์คของเรา
Indeed, gifted are my two legs, but it is my third that has true genius.อย่างน้อย ของขวัญก็คือขาทั้งสองข้างของข้า และสิ่งที่สามสำหรับข้านั่นก็คือความชาญฉลาด
Your son is a very intelligent boy. Gifted, actually.ลูกชายคุณเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆ
But his sister Jenny was spotted with a new dress, gifted from Blair herself.แต่สาวน้อย เจนนี่ โดนใจชุดใหม่... ของขวัญจากแบลร์

*gifted* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才子[cái zǐ, ㄘㄞˊ ㄗˇ, 才子] gifted scholar
才子佳人[cái zǐ jiā rén, ㄘㄞˊ ㄗˇ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, 才子佳人] gifted scholar and beautiful woman (pair of lovers in fiction)
[yǐng, ˇ, 颖 / 穎] clever; gifted
天才[tiān cái, ㄊㄧㄢ ㄘㄞˊ, 天才] talent; gift; genius; talented; gifted

*gifted* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一芸一能[いちげいいちのう, ichigeiichinou] (n) (excelling in) one area or skill; (being skilled or gifted in) one certain area
伏竜鳳雛[ふくりょうほうすう, fukuryouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
俊彦[しゅんげん, shungen] (n) (obsc) gifted (accomplished) man; (P)
天に二物を与えられた[てんににぶつをあたえられた, tenninibutsuwoataerareta] (exp) (See 才色兼備) gifted with two things (usu. beauty and intelligence)
天才的[てんさいてき, tensaiteki] (adj-na) (See 天才) talented; gifted; prodigious; virtuoso; masterful
才能溢れる;才能あふれる[さいのうあふれる, sainouafureru] (adj-f) extremely talented; very gifted
才色兼備[さいしょくけんび, saishokukenbi] (n) (a woman) being gifted with both intelligence and beauty
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P)
臥竜鳳雛[がりょうほうすう, garyouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
英才;穎才;鋭才[えいさい, eisai] (n) (1) genius; brilliance; unusual talent; (2) gifted person; person of unusual talent
英才教育[えいさいきょういく, eisaikyouiku] (n) gifted education; special education for gifted children
賢才[けんさい, kensai] (n) man of ability; gifted man

*gifted* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
เด็กปัญญาเลิศ[n. exp.] (dek panyā l) EN: gifted child FR: enfant surdoué [m]
เด็กพรสวรรค์[n. exp.] (dek phønsaw) EN: gifted child FR: enfant doué [m]
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted FR: doué ; habile ; expérimenté
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux

*gifted* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begabt; talentvoll {adj} | begabter; talentvoller | am begabtesten; am talentvollstengifted | more gifted | most gifted
hoch begabt; hochbegabt [alt] {adj}highly gifted; highly talented
Naturtalent {n} (Person)naturally talented person; naturally gifted person
Begabung {f}giftedness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *gifted*
Back to top