ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*finding*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น finding, -finding-

*finding* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fact-finding (adj.) เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง See also: การหาข้อเท็จจริง
faultfinding (adj.) ช่างจับผิด
faultfinding (adj.) ที่พยายามมองหาข้อผิดพลาดอยู่เสมอ Syn. carping
faultfinding (adj.) ที่ชอบจับผิด Syn. censorious
finding (n.) ผลของการสืบค้น See also: ผลของการค้นหา
finding (n.) คำตัดสินของศาล Syn. verdict, decision
English-Thai: HOPE Dictionary
finding(ไฟ'ดิง) n. การค้นหา,การตรวจสอบ,การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,คำพิพากษา,คำวินิจฉัย, See also: findings n.,pl. เครื่องมือช่าง,เครื่องมือเครื่องใช้เล็ก ๆ น้อย, Syn. result,answer,verdict
English-Thai: Nontri Dictionary
faultfinding(adj) คอยจับผิด,ชอบหาเรื่อง,ชอบวิจารณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fact-finding boardคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finding๑. สิ่งตรวจพบ๒. ภาวะตรวจพบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Associated Findingsอาการร่วม [การแพทย์]
Findingการค้นหาความจริง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลสำรวจ (n.) survey findings See also: survey results, survey outcome
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm finding it's difficult to make up my mindฉันพบว่ามันยากที่จะตัดสินใจ
You're supposed to be finding a diplomatic solutionคุณควรจะค้นหาแนวทางแก้ปัญหาทางการทูต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา
I'm talking about finding a great white.- ผมพูดถึงการล่าฉลามขาว
They've figured out so many ways to talk to each other, they're finding nobody can.พวกคุณหาวิธีคุยกันมากมาย แต่ในที่สุดก็ไม่มีใครทำได้
Our lives depend on just one thing - finding someone to fly this plane who didn't have fish for dinner.หาใครสักคนที่บินเครื่องบินนี้ได้ คนที่ไม่ได้กินปลาเป็นอาหารเย็น
Would you be more comfortable opening the Ark in Berlin for your führer, and finding out only then if the sacred Covenant is inside, and whether you've accomplished your mission, and obtained the one true Ark?คุณจะสบายใจ ขึ้นหรือไม่ ถ้าเราไปเปิดที่เบอร์ลิน เปิดหีบศักดิ์สิทธิ์ที่เบอร์ลิน เพื่อฟิเรลของคุณ, และค้นพบตอนนั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม พันธสัญญา อยู่ข้างใน,
I sure had a hard time finding this place!ผมแน่ใจว่ามีช่วงเวลาที่ยากหาสถานที่แห่งนี้!
The only way to avoid finding yourselves on the front pages, is for one of you to kill Wadsworth now.วิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยง ไม่ให้ตัวเองขึ้นหน้าหนึ่ง คือใครซักคนฆ่าวัดส์เวิร์ทซะเดี๋ยวนี้
When you consider that... finding pleasure once every fifty to a hundred years is not a big deal.ถ้าลูกลองไตร่ตรองดู.. การขึ้นมาหาความสุข ทุกห้าร้อยปีนั้น มิใช่เรื่องใหญ่เลย
It's funny the way he described towns finding you a job ... so you could play on their team.มันตลกดีตอนที่เขาอธิบาย เรื่องเมืองที่หางานให้ทำคุณ คุณจะได้เล่นให้ทีมของเขา
That was our only way of finding out what was going on!มันเป็นทางเดียวที่จะรู้ว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้น! แต่แกทำพังไปแล้ว
Still, months after the robbery they were finding bodies all over.หลังการปล้นไปหนึ่งเดือน พวกเขาก็พบศพไปทั่ว

*finding* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
找到[zhǎo dào, ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ, 找到] find (what one was searching for); succeeded in finding
发现物[fā xiàn wù, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ˋ, 发现物 / 發現物] finding

*finding* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work)
パケ死[パケし, pake shi] (n) finding out you've run up a fortune by web access on your mobile (lit
レーウィン[, re-uin] (n) rawin (radio wind direction finding)
事実調査[じじつちょうさ, jijitsuchousa] (n) fact-finding
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] (v1) to cut up; to cut and discard; to eliminate systematically (in fault-finding); to isolate
口小言[くちこごと, kuchikogoto] (n) scolding; faultfinding
口煩い;口うるさい;口煩さい[くちうるさい, kuchiurusai] (adj-i) nagging; faultfinding; carping; captious
喧しい(P);姦しい;囂しい;八釜しい[やかましい(喧しい;八釜しい)(P);かしましい(姦しい;囂しい);かしがましい(囂しい);かまびすしい(喧しい;囂しい), yakamashii ( kamabisushi i ; hachi kama shii )(P); kashimashii ( kashimashi i ; gou] (adj-i) (1) (uk) (八釜しい is an ateji created by 夏目漱石) noisy; boisterous; (2) (やかましい only) strict; faultfinding; carping; fussy; (P)
宝探し[たからさがし, takarasagashi] (n) (1) treasure hunting; (2) lucky dip; game involving finding hidden prizes from a sand box, barrel of leaves, etc.
実情調査委員会[じつじょうちょうさいいんかい, jitsujouchousaiinkai] (n) fact-finding committee
就職[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) finding employment; inauguration; (P)
心外千万[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n,vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye
死中求活[しちゅうきゅうかつ, shichuukyuukatsu] (n) finding a way out of a potentially fatal situation; seeking a way out of a desperate situation
渡りに船[わたりにふね, watarinifune] (exp) windfall; godsend (like a finding a ship when one needs to cross)
真相究明委員会[しんそうきゅうめいいいんかい, shinsoukyuumeiiinkai] (n) fact-finding committee
真相調査[しんそうちょうさ, shinsouchousa] (n) fact-finding
研究結果[けんきゅうけっか, kenkyuukekka] (n) results of a scientific investigation; findings; (P)
粗探し;あら探し;粗捜し;あら捜し[あらさがし, arasagashi] (n,vs) finding fault; being picky
調査隊[ちょうさたい, chousatai] (n) research team; investigative team; survey team; reconnaissance team; investigative commission; fact-finding party
進退両難[しんたいりょうなん, shintairyounan] (n) being driven to the wall; finding oneself between the devil and the deep blue sea; finding oneself between a rock and a hard place
開拓[かいたく, kaitaku] (n,vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P)

*finding* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การค้นพบ[n.] (kān khonpho) EN: discovery ; breakthrough ; finding FR: découverte [f] ; avancée [f]
การค้นพบ[n.] (kān khonpho) EN: finding FR: découverte [f]
คำวินิจฉัย[n.] (khamwinitch) EN: decision ; judgement ; verdict ; ruling ; finding ; adjudication FR:
ผลการตรวจ[n. exp.] (phon kān tr) EN: findings FR:
ผลการวิจัย[n. exp.] (phon kān wi) EN: research results ; findings FR: résultatsd e la recherche [mpl]
ผลการวินิจฉัยข้อเท็จจริง[n. exp.] (phon kān wi) EN: finding FR:
ประสพ[n.] (prasop) EN: success ; win ; gain ; finding FR: réussir

*finding* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funkpeilung {f}direction finding
finden; vorfinden; auffinden | findend; vorfindend; auffindend | gefunden; vorgefunden; aufgefunden | er/sie findet | ich/er/sie fand | er/sie hat/hatte gefunden | ich/er/sie fändeto find {found; found} | finding | found | he/she finds | I/he/she found | he/she has/had found | I/he/she would find
Fund {m} | einen Fund machen | geschlossener Fundfinding; find | to make a find | closed find
Rechtsfindung {f}finding of justice
Mäkelei {f}fault-finding; censoriousness; carping; finickiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *finding*
Back to top