ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*eclipse*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น eclipse, -eclipse-

*eclipse* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
annular eclipse (n.) สุริยคราสที่เห็นเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์
eclipse (n.) การสูญเสียความสำคัญ See also: การเสียอำนาจ
eclipse (n.) คราส See also: การบดบังแสงอาทิตย์ของโลกหรือของดวงจันทร์ Syn. obsuration, occultation
eclipse (vt.) ทำให้เกิดคราส
eclipse (vt.) ทำให้ลดความสำคัญลง See also: ทำให้อำนาจลดลง
eclipsed (adj.) ซึ่งมีผ้าคลุมหน้า See also: ซึ่งมีสิ่งบดบัง, ซึ่งไม่เปิดเผย, ซึ่งไม่แสดงออกโดยตรง Syn. cloaked
lunar eclipse (n.) จันทรุปราคา Syn. eclipse
solar eclipse (n.) สุริยุปราคา
English-Thai: HOPE Dictionary
annular eclipse lุริยคราสเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์ที่มืด (an eclipse of the su
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken,
lunar eclipseจันทรคราส
English-Thai: Nontri Dictionary
eclipse(n) สุริยุปราคา,จันทรุปราคา,ความมืด,อุปราคา,การบดบังรัศมี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eclipse blindnessตาบอดเหตุสุริยคราส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eclipseระยะที่หาย [การแพทย์]
lunar eclipseจันทรุปราคา,จันทรคราส, ดู  eclipse of the moon [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จันทรคราส (n.) lunar eclipse Syn. จันทรุปราคา, ราหูอมจันทร์
จันทรุปราคา (n.) lunar eclipse Syn. จันทรคราส, ราหูอมจันทร์
ราหูอมจันทร์ (n.) lunar eclipse Syn. จันทรุปราคา
ราหูอมจันทร์ (n.) lunar eclipse Syn. จันทรคราส
สุริยคราส (n.) solar eclipse Syn. สุริยุปราคา, สุริยอุปราคา, สุริยเคราะห์
สุริยอุปราคา (n.) Eclipse of the sun See also: Solar Eclipse Syn. สุริยคราส, สุริยเคราะห์
สุริยอุปราคา (n.) solar eclipse Syn. สุริยุปราคา, สุริยคราส
สุริยอุปราคา (n.) solar eclipse Syn. สุริยุปราคา, สุริยเคราะห์
สุริยุปราคา (n.) Eclipse of the sun See also: Solar Eclipse Syn. สุริยอุปราคา, สุริยคราส, สุริยเคราะห์
สุริยเคราะห์ (n.) solar eclipse Syn. สุริยุปราคา, สุริยอุปราคา, สุริยคราส
อุปราคา (n.) eclipse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The stars of Real Madrid are being eclipsed by North Londoners.ดาราดังๆ ในรีลมาดริด กำลังถูกบดบังรัศมีโดยนักเตะจากลอนดอน
It's too bad the eclipse had to end.มันแย่จริงที่สุริยุปราคา หมดไปแล้ว
There's an eclipse today.วันนี้จะเกิดสุริยคาส
What does this eclipse mean?สุริยคราสนี้หมายความว่าอะไร
Hey, wasn't there an eclipse that first day you flew?เฮ้ นายบินได้เพราะสุริยคราสครั้งก่อนใช่ไหม
Married before me. I'm eclipsed. I'm the other Boleyn girl.ได้สมรสก่อนข้า นำลิ่วข้าไปไกล ปล่อยให้ข้ากลายเป็นแค่สาวโบลีนอีกคนเท่านั้น
It started during the eclipse, just like it did with his dad.มันเริ่มตอนสุริยะคราส เหมือน ๆ กับที่พ่อเขาทำได้
The eclipse is over 2 days, we will the other Dragon Balls are never on time.อีกสองวันจะถึงสุริยคราส เราหาดราก้อนบอลได้ไม่ครบเจ็ดลูกแน่
A moment so powerful it'll eclipse everything.ช่วงเวลาที่ทรงอนุภาพที่จะบดบังทุกสิ่งทุกอย่าง
# There's nothing I can say # # Total eclipse of the heart ## ไม่มีสิ่งใดเปรียบได้ ดวงอาทิตย์ของใจฉัน #
# Total eclipse of the heart ## ดวงอาทิตย์ของใจฉัน... #
Total eclipse of the heart.เห็นเงามืดที่เข้าเกาะกุมหัวใจซะแล้ว

*eclipse* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
月蚀[yuè shí, ㄩㄝˋ ㄕˊ, 月蚀 / 月蝕] lunar eclipse; eclipse of the moon
月食[yuè shí, ㄩㄝˋ ㄕˊ, 月食] lunar eclipse; eclipse of the moon
日蚀[rì shí, ㄖˋ ㄕˊ, 日蚀 / 日蝕] eclipse
[shí, ㄕˊ, 蚀 / 蝕] to nibble; erosion; eclipse
日食[rì shí, ㄖˋ ㄕˊ, 日食] solar eclipse
全蚀[quán shí, ㄑㄩㄢˊ ㄕˊ, 全蚀 / 全蝕] total eclipse
全食[quán shí, ㄑㄩㄢˊ ㄕˊ, 全食] total eclipse

*eclipse* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクリプス[, ekuripusu] (n) eclipse
ケサガケベラ[, kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish
サロス[, sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses)
凌ぐ[しのぐ, shinogu] (v5g,vt) (1) to endure; to keep out (e.g. rain); to stave off (e.g. starvation); (2) to pull through; to get over; to survive; (3) to surpass; to outdo; to excel; to eclipse; to defy; to slight; (P)
復円[ふくえん, fukuen] (n,vs) emersion (after an eclipse); egress
暗黒期[あんこくき, ankokuki] (n) eclipse period
月食(P);月蝕[げっしょく, gesshoku] (n) lunar eclipse; (P)
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P)
皆既[かいき, kaiki] (n) total eclipse; totality
皆既日食[かいきにっしょく, kaikinisshoku] (n) total solar eclipse
皆既月食[かいきげっしょく, kaikigesshoku] (n) total eclipse of the moon
皆既食;皆既蝕[かいきしょく, kaikishoku] (n) total eclipse (of sun by moon); totality
金環日食[きんかんにっしょく, kinkannisshoku] (n) annular solar eclipse
金環食;金環蝕[きんかんしょく, kinkanshoku] (n) annular eclipse
食(P);蝕[しょく, shoku] (n) (1) (食 only) meal; (one's) diet; food; foodstuff; foodstuffs; (2) (See 星食) eclipse (solar, lunar, etc.); (P)

*eclipse* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal FR: éclipser ; occulter ; effacer
จันทรคราส[n.] (janthrakhrā) EN: lunar eclipse FR: éclipse lunaire [m] ; éclipse de lune [f]
จันทรคราสบางส่วน[n. exp.] (janthrakhrā) EN: partial lunar eclipse FR: éclipse partielle de lune [f]
จันทรคราสเงามัว[n. exp.] (janthrakhrā) EN: penumbral eclipse FR:
จันทรคราสเต็มดวง[n. exp.] (janthrakhrā) EN: total lunar eclipse FR: éclipse totale de lune [f]
จันทรุปราคา[n.] (janthruparā) EN: lunar éclipse FR: éclipse de lune [f]
จันทรุปราคาบางส่วน[n. exp.] (janthruparā) EN: partial lunar eclipse FR: éclipse partielle de lune [f]
จันทรุปราคาเต็มดวง[n. exp.] (janthruparā) EN: total lunar eclipse FR: éclipse totale de lune [f]
คราส[n.] (khrāt) EN: eclipse FR: éclipse [f]
เกิดสูรย์[v.] (koētsūn) EN: FR: il se produit une éclipse du Soleil
ราหุ ; ร่าหุ์ ; ราหู[n. prop.] (Rāhu ; Rā ;) EN: Rahu (the demon who swallows up the Sun and the Moon) ; the demon who causes eclipses FR:
ราหูอมจันทร์[n. exp.] (Rāhū om jan) EN: lunar eclipse FR:
สูรย์[n.] (sūn) EN: solar eclipse FR:
สูรยคราส[n.] (sūrayakhrāt) EN: solar eclipse ; eclipse of the sun by the moon FR: éclipse de soleil [f]
สุริยคราส[n.] (suriyakhrāt) EN: solar eclipse ; eclipse of the sun FR: éclipse de soleil [f] ; éclipse solaire [f]
สุริยเคราะห์[n.] (suriyakhrǿ) EN: eclipse of the sun FR: éclipse de soleil [f]
สุริยุปราคา[n. exp.] (suriyuparāk) EN: solar eclipse ; eclipse of the sun FR: éclipse de soleil [f] ; éclipse solaire [f]
สุริยุปราคาเต็มดวง[n. exp.] (suriyuparāk) EN: total solar eclipse FR: éclipse totale de soleil [f]
สุริยุปราคาส่วน[n. exp.] (suriyuparāk) EN: partial solar eclipse FR: éclipse partielle de soleil [f]
สุริยุปราคาวงแหวน[n. exp.] (suriyuparāk) EN: annular solar eclipse FR:
อุปราคา[n.] (upparākhā =) EN: eclipse FR: éclipse [f]
อุปราคาวงแหวน[n. exp.] (upparākhā w) EN: anular eclipse FR: éclipse annulaire [f]
วงแหวนสุริยุปราคา[n.] (wongwaēn su) EN: annular solar eclipse FR: éclipse annualire de soleil [f]

*eclipse* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mondfinsternis {f} | totale Mondfinsternislunar eclipse; eclipse of the moon | total eclipse of the moon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *eclipse*
Back to top