ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*downhill*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น downhill, -downhill-

*downhill* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
downhill (n.) การแข่งสกีภูเขา
downhill (adj.) ลงเขา
downhill (adv.) ลงเขา Ops. uphill
English-Thai: HOPE Dictionary
downhilladv. ลงเขา,ตกต่ำ -adj. ซึ่งกำลังลงเขา,ซึ่งกำลังตกต่ำ
downhill of lifen. ภาวะเสื่อมลงของชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Going, it's all downhill and all the saints help out.ขาไป, มันเป็นทางลง และทูตสวรรค์ช่วยเราได้มาก.
This will be the high point of my day. It's all downhill from here.เป็นช่วงที่ดีที่สุดของวันของผม และมันจะแย่ลงเรื่อยๆ
You're gonna go downhill appealing to my ego, friend.คุณจะลงจากเขาไป เพื่อร้องทุกข์ถึงความเห็นแก่ตัวของผมก็ได้นะ เพื่อน
Well, it's 190 to the pin, downhill lie, elevated green.ระยะเก้าสิบหลา ลงเนินกรีนยกสูง
Me? Everything Went Downhill After High School.ส่วนฉันนะเหรอ ทุกๆอย่างตกต่ำลงหลังเรียนม.ปลายจบ
We will charge downhill to take down Cao Yingเราขอบุกเพื่อโค่นโจหยิง
I don't have the heart to tell her it's all downhill from here.ฉันไม่อยากบอกหล่อนเลยว่า มันลงเหวจากตรงนี้
She forgot to pee before she got in the truck. Kind of went downhill from there.เธอลืมฉี่ก่อนจะเข้ารถ เลยเม้งแตกตั้งแต่นั้น
It all goes downhill very fast.มันทั้งหมดไปลงเนินอย่างรวดเร็วมาก
It runs downhill and travels the path of least resistence.มันไหลลงไปเรื่อย ๆ และไหลไปตามเส้นทางที่มีการต้านทานน้อยที่สุด
Things were said. Things were thrown. Things were broken, and it just kinda went downhill from there.สิ่งที่พูด สิ่งที่ถูกขว้าง สิ่งที่แตก มันก็แค่พังยับไปแล้ว
You know they say its downhill after the first kiss.รู้ไหมคนพูดว่าเหมือนตกภูเขา หลังจากจูบแรก

*downhill* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下坡[xià pō, ㄒㄧㄚˋ ㄆㄛ, 下坡] downhill

*downhill* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うらぶれる[, urabureru] (v1,vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs
ダウンヒル[, daunhiru] (n) downhill
下り坂[くだりざか, kudarizaka] (n) (See 上り坂) descent; downhill; decline; waning; (P)
下坂[しもさか, shimosaka] (n) downhill; decline; waning
坂を下りる[さかをおりる, sakawooriru] (exp,v1) to go downhill; to go down a slope
左前になる[ひだりまえになる, hidarimaeninaru] (exp,v5r) (See 左前・1) to go downhill (e.g. for one's business); to be badly off (economically)
打ち下ろし[うちおろし, uchioroshi] (n) (1) low hit (e.g. in baseball or golf); (adj-no) (2) downhill
滑降[かっこう, kakkou] (n,vs) skiing down a slope; doing downhill skiing; descent; (P)
滑降競技[かっこうきょうぎ, kakkoukyougi] (n) downhill racing
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill

*downhill* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มือตก[v.] (meūtok) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch ; have bad luck FR: décliner

*downhill* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfahrtslauf {m} (Ski)downhill ski run

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *downhill*
Back to top