ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*desecration*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น desecration, -desecration-

*desecration* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
desecration (n.) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ See also: การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Syn. sacrilege, profanation
English-Thai: Nontri Dictionary
desecration(n) การทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,การทำลายศาสนา,การดูหมิ่นศาสนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which one, the desecration of the corpse... or the water ambush?นั้นมันเป็นการไม่เคารพคนตายนะ หรือว่าลอบกัด
The desecration of america's coolest sport.ความเสื่อมเสียของกีฬาที่เจ๋งที่สุดของอเมริกา
Well, Sweets said that Dr. Craig just filed a lawsuit against Green Passages for desecration of his wife's grave, which I cannot say that I blame him for.สวีทบอกว่าดร.เครก เพิ่งจะยื่นฟ้องบ.กรีน พาสเสจเจส สำหรับการไม่ให้เกียรติต่อหลุมศพภรรยาของเขา
Even Grace Dixon's journal yields nothing that could explain the desecration we witnessed.หรือแม้แต่บันทึกของเกรซ ดิกซอน ที่จะอธิบายความชั่วร้ายที่เราเจอมาได้
Desecrations, exhumations.ร่างผู้หญิง, ที่มีเสน่ห์หน่อย
Desecration of the blood or treason against your regent?การดูหมิ่นด้วยเลือด หรือกบฏต่อต้านผู้แทนพระองค์?
This one, a puzzle -- Grave desecration.แต่เรื่องนี้, มันทำให้ฉันงง
Somehow he bound the spirits of the dead to their bodies, yes as an amplifier, probably through some form of ritual or desecration.บางที เขาเชื่อม วิญญาณกับศพของวิญญาณเหล่านั้น - ใช่ เหมือนเครื่องขยายเสียง คือผ่านพิธีกรรมที่ต่ำช้า
Desecration.- เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์
I was up late last night, reading Desecration:เมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยน่ะ มัวแต่อ่าน จอมมารผู้ครองบัลลังก์

*desecration* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冒とく;冒涜;冒讀(iK);冒瀆(oK)[ぼうとく, boutoku] (n,vs) (uk) blasphemy; curse; profanity; sacrilege; desecration

*desecration* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grabschändung {f}desecration of a grave

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *desecration*
Back to top