ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*crucial*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crucial, -crucial-

*crucial* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crucial (adj.) สำคัญมาก Syn. importance, decisive, critical
crucial (adj.) โหดร้าย
crucial (sl.) ดีมาก See also: ดีเยี่ยม
crucial period (n.) ช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจ
crucial time (n.) ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง See also: ช่วงวิกฤต Syn. decisive time
English-Thai: HOPE Dictionary
crucial(ครู'เชิล) adj. เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด,รุนแรง,ถึงพริกถึงขิง,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน, Syn. critical
English-Thai: Nontri Dictionary
crucial(adj) สำคัญมาก,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,ถึงพริกถึงขิง,รุนแรง,ร้ายแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But more than joy, this is a most crucial moment... in the history of our country.{\cHFFFFFF}But more than joy, {\cHFFFFFF}this is a most crucial moment... {\cHFFFFFF}in the history of our country.
I know at that crucial moment I'd cop out. It happens.ในนาทีวิกฤต ถ้าเป็นฉันอาจเปลี่ยนใจ
I'm very grateful, Sister, that you've come... at this strange moment in time... because there is so much crucial information that I need in order to help your son.ผมขอบคุณมากซิสเตอร์ ที่คุณมา ในช่วงเวลาที่สำคัญนี้ เพราะมีข้อมูลสำคัญอีกมาก
So it's rather crucial we leave on time.แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่ง ที่เราจะต้องออกเดินทางให้ตรงเวลา
Then you'll miss this crucial report.นั่นจะทำให้คุณพลาดข่าวสำคัญ ฉันจะกลับไป ยอดรัก
You never know where a crucial bit of evidence may be hiding.ที่คุณไม่เคยรู้ว่าที่นิดสำคัญของหลักฐานที่อาจจะหลบซ่อนตัวอยู่
These points of intersection are crucial because I believe they're vulnerable to counterattack.จุดตัดกันนี้สำคัญมา เพราะว่าฉันเชื่อว่าพวกมัน จะอ่อนแอที่จะโต้กลับ
Now, where you sit in the cafeteria is crucial because you got everybody there.ตำแหน่งที่แกนั่งในโรงอาหาร สำคัญมาก เพราะทุกคนอยู่ที่นั้น
Senior year in high school is... the most crucial moment of your life!รุ่นพี่ในโรงเรียนที่จบไป บอกว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิต
1st our spell tells me you're up to pursuit for hypallage ...he's a crucial artist...อันดันแรกลองบอกถึงความพยายามของคุณก่อน ...เค้าเป็นศิลปินคนสำคัญ...
Now she passed the crucial moment.นางผ่านช่วงวิกฤตแล้ว
New members are crucial to the health of this church.สมาชิกใหม่สำคัญกับความอยู่ดีของโบสถ์นี้

*crucial* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧要[jǐn yào, ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ, 紧要 / 緊要] critical; crucial; vital
夹当[jiā dāng, ㄐㄧㄚ ㄉㄤ, 夹当 / 夾當] crucial moment; critical time
要害[yào hài, ㄧㄠˋ ㄏㄞˋ, 要害] crucial; key point
关键[guān jiàn, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ, 关键 / 關鍵] crucial; key; pivotal
刀刃[dāo rèn, ㄉㄠ ㄖㄣˋ, 刀刃] knife blade; crucial point

*crucial* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage
一大決心[いちだいけっしん, ichidaikesshin] (n,vs) momentous (crucial) decision
大勝負[おおしょうぶ, ooshoubu] (n) do-or-die game; crucial contest
手抜き[てぬき, tenuki] (n,vs) (1) omitting crucial steps; cutting corners; skimping; (2) intentional negligence; (P)
本番[ほんばん, honban] (n) (1) performance; take; going before an audience or on-air; (2) game; season; crucial moment; (3) actual sexual intercourse (i.e. not simulated); (P)
極め所[きめどころ, kimedokoro] (n) (1) crucial point; (2) perfect chance
欠かせない[かかせない, kakasenai] (exp,adj-i) indispensable; vital; fundamental; imperative; crucial; critical
決め所[きめどころ, kimedokoro] (n) perfect; crucial
肝心(P);肝腎[かんじん, kanjin] (adj-na,n,adj-no) essential; fundamental; crucial; vital; main; (P)
肝要[かんよう, kanyou] (adj-na,n,adj-no) essential; vital; crucial; importance; (P)
関頭[かんとう, kantou] (n) crossroads; crucial point

*crucial* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบญจเพส[n.] (benjaphēt) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old FR:
เด็ดขาด[adj.] (detkhāt) EN: absolute ; perfect ; categorical FR: crucial ; décisif ; absolu ; sans partage
หัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (hūalīohūatø) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition FR: transition [f]
จุดสำคัญ[n. exp.] (jut samkhan) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter ; significant point ; highlight FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m] ; point soignificatif [m]
ขั้นแตกหัก[adj.] (khan taēk-h) EN: crucial ; final FR:
เข้าด้ายเข้าเข็ม[loc.] (khaodāikhao) EN: at the crucial moment ; at the critical point ; on the verge of FR:
ขับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
ขาดไม่ได้[adj.] (khāt mai dā) EN: necessary ; essential ; crucial ; imperative FR: crucial ; essentiel ; indispensable ; immanquable
ปม[n.] (pom) EN: crux ; knot ; hitch ; catch ; clue ; crucial reason FR: difficulté [f] ; noeud [m] ; coeur du problème [m] ; point capital [m] ; point crucial [m]
สำคัญมาก[adj.] (samkhan māk) EN: very important ; vital ; crucial ; major FR: très important ; primordial ; capital ; vital ; crucial ; majeur
สำคัญยิ่ง[adj.] (samkhan yin) EN: extremely important ; vital ; critical ; crucial ; of great significance FR: vital ; capital ; crucial ; essentiel ; hautement significatif
วิกฤต = วิกฤติ[adj.] (wikrit) EN: critical ; precarious ; risky ; serious ; crucial ; dangerous ; perilous ; grave FR: critique ; dangereux ; grave

*crucial* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entscheidend; kritisch {adj} (für)crucial (to)
Schlüsselerlebnis {n}crucial experience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *crucial*
Back to top