ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*consanguine*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น consanguine, -consanguine-

*consanguine* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consanguine (adj.) ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน See also: ที่สัมพันธ์กันใกล้ชิด, ที่เกี่ยวข้องกัน Syn. ancestral, closely related
consanguineous (adj.) ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน See also: ที่สัมพันธ์กัน, ที่เกี่ยวข้องกัน Syn. ancestral, closely related
English-Thai: HOPE Dictionary
consanguineous(คอนแซงควิน'เนียส) adj. ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน,ร่วมสายโลหิตเดียวกัน, Syn. consanguine
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consanguineous marriageการสมรสระหว่างผู้ร่วมสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

*consanguine* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis
血族結婚[けつぞくけっこん, ketsuzokukekkon] (n) consanguineous marriage
近親婚[きんしんこん, kinshinkon] (n) consanguineous marriage
近親結婚[きんしんけっこん, kinshinkekkon] (n) consanguineous marriage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *consanguine*
Back to top