ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ancestral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ancestral*, -ancestral-

ancestral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ancestral (adj.) ที่ได้จากบรรพบุรุษ See also: ที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษ Syn. hereditary, congenital, genetic
English-Thai: HOPE Dictionary
ancestral(แอนเซส' เทริล) adj. เกี่ยวกับบรรพบุรุษ, ตกทอด
English-Thai: Nontri Dictionary
ancestral(adj) เกี่ยวกับบรรพบุรุษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I like it here. There's a kind of, I don't know, ancestral squalor to it all.ก็เหมือนที่บรรพบุรุษเราเคยอยู่
It's the Luthor ancestral home.มันเป็นบ้านเก่า ตระกูล ลูเธอร์หนะ
He does not go there except for the annual Ancestral Visit.พระองค์ไม่ไปที่นี้ยกเว้นตอนเยี่ยมบรรพชนประจำนี้
Well, the ancestral home is next to Balmoral.บ้านที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จะอยู่นอกเมือง
Our ancestral crib.ฉันลืมเรื่องพิธีพิสูจน์ตนไปเลยแฮะ - มันคืออะไรหรอครับ
Do you remember that ancestral home in Scotland, with those amazing paintings I told you about?เธอจำเรื่องบ้านเก่าแก่หลังนั้นที่สกอตแลนด์ได้มั้ย ที่มีภาพสวยๆ ที่ฉันบอกไง
The library was a not only cultural but a religious symbol,... a place where the pagans worshiped their ancestral gods.หอสมุดนี้ไม่ใช่แค่เป็นสัณลักษณ์ทางวัฒนธรรม\ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาอีกด้วย ที่ที่พวกเพเกินกราบไหว้สักการะเทพเจ้าผู้เป็นบรรพบุรุษของตน
I returned to Bon Temps because it is my ancestral home.ผมกลับมาที่บอน ทอมป์ เพราะเป็นบ้านเดิมของผม
It's our ancestral home, Uncle.มันเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะคะลุง
You just destroyed your ancestral home, Shen.เจ้าก็เพียงแค่ทำลาย บ้านของบรรพบุรุษของเจ้า,เช็ง
Division is the ancestral doors offถือว่าลบหลู่ครู อาจารย์
If we don't have a place we can call 'home' then what need do we have for an ancestral house?หากไร้แผ่นดินที่เรียกว่าบ้าน

ancestral ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原籍[yuán jí, ㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, 原籍] ancestral home (town); birthplace
[zhǔ, ㄓㄨˇ, 砫] ancestral tablet
祖籍[zǔ jí, ㄗㄨˇ ㄐㄧˊ, 祖籍] ancestral hometown; original domicile (and civil registration)
[cí, ㄘˊ, 祠] ancestral hall; temple
祠堂[cí táng, ㄘˊ ㄊㄤˊ, 祠堂] ancestral hall; memorial hall
祠庙[cí miào, ㄘˊ ㄇㄧㄠˋ, 祠庙 / 祠廟] ancestral hall; temple to one's forebears
[tiāo, ㄊㄧㄠ, 祧] ancestral hall
[jí, ㄐㄧˊ, 籍] register; native place; record of person's identity, including surname, place of birth and ancestral shrine; surname Ji
宗庙[zōng miào, ㄗㄨㄥ ㄇㄧㄠˋ, 宗庙 / 宗廟] temple; ancestral shrine

ancestral ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
側生動物[そくせいどうぶつ, sokuseidoubutsu] (n) parazoan (member of an ancestral subkingdom of animals whose only surviving members are the sponges)
先祖の位牌[せんぞのいはい, senzonoihai] (n) ancestral tablet
天祖[てんそ, tenso] (n) the ancestral Sun Goddess
奥都城[おくつき, okutsuki] (n) (See 墓) (Shinto) family grave; ancestral grave
宗廟[そうびょう, soubyou] (n) ancestral shrine (temple); mausoleum (of one's ancestors); Imperial mausoleum
祖先の霊[そせんのれい, sosennorei] (n) ancestral spirits
祖霊[それい, sorei] (n) (1) ancestral spirit; collective of ancestral spirits which have lost their individualities; (2) ancestor deified as a kami; spirit of a kami
精霊舟;精霊船[しょうりょうぶね, shouryoubune] (n) straw boat for one's ancestral spirits to sail in
隔世遺伝[かくせいいでん, kakuseiiden] (n,adj-no) atavism; throwback; reappearance of an earlier characteristic; skipping a generation; reversion to ancestral type
先祖代代;先祖代々[せんぞだいだい, senzodaidai] (n,adj-no) ancestral; hereditary; generation after generation; passing from father to son

ancestral ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stammsitz {m}ancestral seat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ancestral
Back to top