ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*classical*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น classical, -classical-

*classical* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
classical (adj.) ที่เกี่ยวกับกรีกหรือโรมันโบราณ Syn. classic
classical (adj.) ที่เป็นแบบดั้งเดิม
classical (adj.) ที่เป็นเพลงคลาสสิค
neoclassical (adj.) เกี่ยวกับศิลปะและสถาปัตยกรรมกรีกหรือโรมันโบราณ
English-Thai: HOPE Dictionary
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
classicalismn. ดูclassicism
English-Thai: Nontri Dictionary
classical(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
classicalตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Classical geographyภูมิศาสตร์สมัยคลาสสิค [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวางทอง (n.) name of Thai classical tune
คลื่นกระทบฝั่ง (n.) name of the Thai classical song
ตับเพลง (n.) series of Thai classical song See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs Syn. ตับเพลงโหมโรง
ตับเพลง (n.) series of Thai classical song See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs Syn. ตับเพลงโหมโรง
ตับเพลงโหมโรง (n.) series of Thai classical song See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs
ตับเพลงโหมโรง (n.) series of Thai classical song See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs
ตุ้งติ้ง (n.) name of classical Thai song Syn. ตุ้งติ้งเปลญวณ
ตุ้งติ้งเปลญวณ (n.) name of classical Thai song
ทวาย (n.) name of classical Thai song
ทะเลบ้า (n.) name of a Thai classical song
ทะแยสามชั้น (n.) name of Thai classical song
ธรณีกันแสง (n.) name of Thai classical song
ธรณีร้องไห้ (n.) name of Thai classical song Syn. นางตานีร้องไห้
นางตานีร้องไห้ (n.) name of Thai classical song
ลมพัดชายเขา (n.) name of a Thai classical song Syn. เพลงลมพัดชายเขา
เชิดจีน (n.) name of Thai classical tune
เพลงลมพัดชายเขา (n.) name of a Thai classical song
กระต่ายเต้น (n.) rhythm of old Thai classical
คลาสสิก (adj.) classical
ตันติภาษา (n.) classical language See also: systematizied language
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The technique of classical ballet...เทคนิคของบัลเล่ต์คลาสสิค...
This is classical Klyne. Forget about the perils of flying -อย่าคิดเสี่ยงกับเครื่องบินเชียว
It's classical Klyne, and we've still got some great music ahead.เอาละ มาฟังเพลงคลาสสิคต่อ แล้วจะมีเพลงไพเราะอื่นๆ อีก
You're classical, I'm jazz.นายเอกดนตรีคลาสสิค ฉันแจ๊ส
Less classical, more expressiveแบบไม่ค่อยคลาสสิคน่ะค่ะ
I never knew classical ballet could be so twisted.ฉันไม่เคยรู้เลยนะ ว่าบัลเลต์คลาสสิค มันจะซับซ้อนแบบนี้น่ะ
To a classical musician, jazz is likeเทียบกับเพลงคลาสสิกแล้ว เพลงแจ้สก็...
My sister is classically beautiful.น้องสาวฉัน.. ...เธอสวยแบบคลาสิค
Exactly.The unsub is not a classical serial arsonist.ถูกต้อง อันซับไม่ใช่/Nพวกมือลอบวางเพลิงทั่วไป
Fill his head with classical theory and rules?ล้างสมองของเขา ด้วยทฤษฎีพวกนี้เนี่ยนะ
It's not completely formed in the classical sense yet.มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์ในแบบคลาสสิคเท่าไหร่นัก
You like classical music, huh?คุณชอบดนตรีคลาสสิค, รึครับ?

*classical* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yě, ㄧㄝˇ, 也] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula
古典乐[gǔ diǎn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, 古典乐 / 古典樂] classical music (mainly western)
古典语言[gǔ diǎn yǔ yán, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 古典语言 / 古典語言] classical language
古典音乐[gǔ diǎn yīn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, 古典音乐 / 古典音樂] classical music
文言[wén yán, ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ, 文言] classical Chinese
文言文[wén yán wén, ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ ㄨㄣˊ, 文言文] classical Chinese
经典动力系统[jīng diǎn dòng lì xì tǒng, ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 经典动力系统 / 經典動力系統] classical dynamical system (math. phys.)
入声[rù shēng, ㄖㄨˋ ㄕㄥ, 入声 / 入聲] entering tone (the fourth tone of classical Chinese)
尔雅[ěr yǎ, ㄦˇ ㄧㄚˇ, 尔雅 / 爾雅] Erya (the first surviving Chinese dictionary, c. 3rd century BC, with glosses on classical texts)
仿古[fǎng gǔ, ㄈㄤˇ ㄍㄨˇ, 仿古] pseudo-classical; modeled on antique; in the old style
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 平] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping
今古文[jīn gǔ wén, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, 今古文] former Han dynasty study or rewriting of classical texts such as the Confucian six classics 六經|六经
之乎者也[zhī hū zhě yě, ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, 之乎者也] four common characters of classical Chinese (成语 saw); fig. semi-incomprehensible talk; double Dutch; all Greek to me
平仄[píng zè, ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˋ, 平仄] level and oblique tones (technical term for classical Chinese rhythmic poetry)
平声[píng shēng, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ, 平声 / 平聲] level or even tone (i.e. the first and second tones of classical Chinese)
海上奇书[hǎi shàng qí shū, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 海上奇书 / 海上奇書] literary journal published in 1892-93 by Han Bangqing 韓邦慶|韩邦庆 featuring serialized novels in classical Chinese and Jiangsu vernacular
[zè, ㄗㄜˋ, 仄] oblique tone; nonlevel tone; uneven tone (classical Chinese)
仄声[zè shēng, ㄗㄜˋ ㄕㄥ, 仄声 / 仄聲] oblique tone; nonlevel tone; uneven tone (the third tone of classical Chinese)
押平声韵[yā píng shēng yùn, ㄧㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ ㄩㄣˋ, 押平声韵 / 押平聲韻] to restrict to even tone (i.e. final rhyming syllable must be classical first or second tone 平聲|平声)
奏鸣曲式[zòu míng qǔ shì, ㄗㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩˇ ㄕˋ, 奏鸣曲式 / 奏鳴曲式] sonata form (one of the large-scale structures used in Western classical music)
诸子[zhū zǐ, ㄓㄨ ㄗˇ, 诸子 / 諸子] various sages; refers to the classical schools of thought, e.g. Confucianism 儒 represented by Confucius 孔子 and Mencius 孟子, Daoism 道 by Laozi 老子 and Zhuangzi 莊子|庄子, Mohism 墨 by Mozi 墨子, Legalism 法 by Sunzi 孫子|孙子 and Han Feizi 韓非子|韩非子, and numerous others
诸子十家[zhū zǐ shí jiā, ㄓㄨ ㄗˇ ㄕˊ ㄐㄧㄚ, 诸子十家 / 諸子十家] various sages and ten schools of thought; refers to the classical schools of thought, e.g. Confucianism 儒 represented by Confucius 孔子 and Mencius 孟子, Daoism 道 by Laozi 老子 and Zhuangzi 莊子|庄子, Mohism 墨 by Mozi 墨子, Legalism 法 by Sunzi 孫子|孙子 and Han Feizi 韓非子
海上花列传[hǎi shàng huā liè zhuàn, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 海上花列传 / 海上花列傳] The Sing-Song Girls of Shanghai by Han Bangqing 韓邦慶|韩邦庆, long novel of lower life in classical Chinese and Jiangsu vernacular; translated into Putonghua as 海上花 by Iris Chang
韩邦庆[Hán Bāng qìng, ㄏㄢˊ ㄅㄤ ㄑㄧㄥˋ, 韩邦庆 / 韓邦慶] Han Bangqing (1856-1894), writer and publisher of experimental literary journal in classical Chinese and Jiangsu vernacular, author of novel 海上花列傳|海上花列传
古典[gǔ diǎn, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ, 古典] classical
寂寥[jì liáo, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄠˊ, 寂寥] lonely; still; desolate; (classical)

*classical* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリ活用[カリかつよう, kari katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection formed by contraction of the "ku" adverbial form with the classical verb "ari" ("aru")
キュビワノ[, kyubiwano] (n) cubewano; classical Kuiper belt object
クラシカル[, kurashikaru] (adj-na,n) classical; (P)
クラシック(P);クラッシック(P);クラッシク[, kurashikku (P); kurasshikku (P); kurasshiku] (n) (1) (abbr) (See クラシック音楽) classical music; (adj-na) (2) classic; classical; (n) (3) (the) classics; (P)
クラシック音楽(P);クラッシック音楽[クラシックおんがく(クラシック音楽)(P);クラッシックおんがく(クラッシック音楽), kurashikku ongaku ( kurashikku ongaku )(P); kurasshikku ongaku ( kurasshikku ongaku] (n) classical music; (P)
ク活用[クかつよう, ku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "ki" and predicative form ending in "shi")
コイネー[, koine-] (n) koine (post-classical Greek language) (gre
シク活用[シクかつよう, shiku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "shiki" and predicative form ending in "shi")
ストア(P);ストアー[, sutoa (P); sutoa-] (n) (1) store; (2) (ストア only) stoa (classical Greek colonnade or portico); (P)
タリ活用[タリかつよう, tari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "to" with the classical verb "ari" ("aru")
マクスウェルの方程式[マクスウェルのほうていしき, makusuueru nohouteishiki] (n) Maxwell's equations (summarizing the classical properties of the electromagnetic field)
ミロのビーナス[, miro no bi-nasu] (n) Venus de Milo (classical Greek sculpture of Aphrodite)
三代実録[さんだいじつろく, sandaijitsuroku] (n) (abbr) (See 日本三代実録) Sandai Jitsuroku (sixth of the six classical Japanese history texts)
京劇[きょうげき;けいげき, kyougeki ; keigeki] (n) classical Chinese opera
体術;體術[たいじゅつ, taijutsu] (n) classical form of martial art
古典学者[こてんがくしゃ, kotengakusha] (n) classicist; classical scholar
古雅[こが, koga] (adj-na,n) classical elegance; antiquity
宣命[せんみょう;せみょう(ok), senmyou ; semyou (ok)] (n) (See 宣命体) imperial edict (written in a classical grandiose style)
故事成語[こじせいご, kojiseigo] (n) idiom derived from historical events or classical literature of China
柔術[じゅうじゅつ, juujutsu] (n) jujitsu (classical Japanese martial art, usually referring to fighting without a weapon); jiujitsu; jujutsu
[こう, kou] (n,n-suf) (1) going; travelling (traveling); (2) type of classical Chinese verse (usu. an epic); (3) (arch) district (of similar merchants); guild; (suf,pref) (4) bank
訓み下し;読み下し[よみくだし, yomikudashi] (n) (1) reading a text from start to finish; (2) (See よみくだす) transliterating classical Chinese into Japanese
読み下す[よみくだす, yomikudasu] (v5s,vt) to transliterate classical Chinese into Japanese
雅俗[がぞく, gazoku] (n) refined and vulgar; classical and colloquial
雅俗折衷[がぞくせっちゅう, gazokusecchuu] (n) blending of the classical and colloquial styles

*classical* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบฉบับ[adj.] (baēpchabap) EN: classical ; original FR: classique
แบบคลาสสิก[adj.] (baēp khlāts) EN: classical FR: classique
เชิดจีน[n.] (choētjīn) EN: name of Thai classical tune FR:
ดนตรีคลาสสิก[n. exp.] (dontrī khlā) EN: classical music FR: musique classique [f]
ดนตรีไทยเดิม[n. exp.] (dontrī Thai) EN: Thai classical music FR:
ฟิสิกส์แผนเดิม[n. exp.] (fisik phaēn) EN: classical physics FR: physique classique [f]
จระเข้หางยาว [n.] (jørakhēhāng) EN: [classical Thai song] FR:
การวิเคราะห์เชิงแบบฉบับ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: classical analysis FR:
คลาสสิค = คลาสสิก[adj.] (khlātsik = ) EN: classical ; classic FR: classique
คลื่นกระทบฝั่ง[n. prop.] (Khleūnkrath) EN: [name of the Thai classical song] FR:
โขน[n.] (khōn) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama ; Thai drama ; Asian drama ; masked play ; masked drama ; khōn FR: ballet traditionnel masqué [m]
เครื่องห้า[n.] (khreūanghā) EN: Thai orchestra consisting of five classical instruments FR:
กลองโยน[n.] (kløngyōn) EN: [Thai classical song] FR:
กลศาสตร์แผนเดิม[n. exp.] (konlasāt ph) EN: classical mechanics FR: mécanique classique [f]
กลศาสตร์ดั้งเดิม[n. exp.] (konlasāt ta) EN: classical mechanics FR: mécanique classique [f] ; mécanique newtonienne [f]
กระต่ายเต้น[n.] (kratāiten) EN: [rhythm of old Thai classical] FR:
ละครเพลง[n.] (lakhønphlēn) EN: musical theatre ; musical play ; traditional Thai classical opera FR:
ลัทธิสัจนิยมคลาสสิก[n. exp.] (latthi satj) EN: classical realism FR:
มโนราห์ = มโนห์รา ; โนรา[n.] (manōrā ; nō) EN: folk-dance in the south of Thailand ; Southern traditional performance ; classical Thai tune FR:
น้ำปรุง[n. exp.] (nām prung) EN: classical Thai scented lotion FR:
แผนเดิม[adj.] (phaēn doēm) EN: classical FR: classique
พิณพาทย์[n.] (phinphāt) EN: classical Thai orchestra FR:
เพลงคลาสสิค[n. exp.] (phlēng khlā) EN: classical music FR: musique classique [f]
ปี่พาทย์[n.] (pīphāt) EN: orchestra consisting chiefly of the gamelan ; gamelan ; classical orchestra FR: gamelan [m]
รำไทย[v. exp.] (ram Thai ) EN: perform a classical dance FR:
สถาปัตยกรรมคลาสสิค[n. exp.] (sathāpattay) EN: Classical architecture FR: architecture classique [f]
เซตแบบฉบับ[n. exp.] (set baēpcha) EN: classical set FR:
เศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิก[n. exp.] (sētthasāt b) EN: classical economics FR: économie classique [f]
ตรรกศาสตร์แบบฉบับ[n. exp.] (takkasāt ba) EN: classical logic FR: logique classque [f]
ตำรา[n.] (tamrā) EN: textbook ; treatise ; reference book ; reference manual ; classical works ; collection of formulas ; collection of recipes ; technical book ; manual FR: livre [m] ; manuel [m] ; guide [m] ; ouvrage de référence [m] ; traité [m]
ตันติภาษา[n.] (tantiphāsā) EN: classical language ; systematizied language FR:
ตับเพลง[n.] (tapphlēng) EN: series of Thai classical song FR:
ตับเพลงโหมโรง[n. exp.] (tapphlēng h) EN: series of Thai classical song FR:
ทะเลบ้า[X] (thalēbā) EN: [Thai classical song] FR:
ทวาย[n.] (thawāi) EN: [name of classical Thai song] FR:
ทะแยกลองโยน[n.] (thayaēkløng) EN: [Thai classical song] FR:
ทะแยสามชั้น[n.] (thayaēsāmch) EN: [Thai classical song] FR:
ธรณีกันแสง[n.] (thøranīkans) EN: [name of Thai classical song] FR:
ธรณีร้องไห้[n.] (thøranīrøng) EN: [name of Thai classical song] FR:

*classical* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klassisch {adj} | klassische Musikclassical | classical music
humanistisch {adj}classical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *classical*
Back to top