ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*captain*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น captain, -captain-

*captain* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
army captain (n.) ร้อยเอก
captain (n.) กัปตัน See also: หัวหน้าผู้ควบคุมเรือ Syn. shipmaster
captain (n.) หัวหน้าทีม Syn. leader, commander
captain of industry (sl.) นายทุน
English-Thai: HOPE Dictionary
bell captainn. หัวหน้าพนักงานรับใช้ในโรงแรม
captain(แคพ'เทน) {captained,captaining,captains} n. ร้อยเอก,เรือเอก,เรืออากาศเอก,นาวาเอก,หัวหน้า,ผู้นำ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักบิน,ไต้ก๋ง,หัวหน้าชุดนักกีฬา vt. เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,บัญชาการ, See also: captancy n. ดู captain, captainship n. ดู captain
English-Thai: Nontri Dictionary
captain(n) หัวหน้า,ผู้นำ,นายทหาร,ไต้ก๋งเรือ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักกีฬา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัปตัน (n.) captain
กัปตันเรือ (n.) captain of the ship
น.อ. (n.) Captain See also: Capt, CAPT
นาวาอากาศเอก (n.) group captain
นาวาเอก (n.) Captain See also: Capt, CAPT Syn. น.อ.
ร.ต.อ. (n.) police captain See also: Pol.Capt. Syn. ร้อยตำรวจเอก
ร.อ. (n.) captain See also: Capt. Syn. ร้อยเอก
ร้อยตำรวจเอก (n.) Police Captain
ร้อยเอก (n.) an army captain See also: captain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The captain wants to see you right away.ผู้กองต้องการพบท่านเดี๋ยวนี้
Yeah captain it's nothing. Let's scare the hell out of them!ใชๆ ผู้กอง ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ทำให้พวกมันกลัวหัวหดกันเถอะ
It looks like the captain is really asking for a bullet in his guts!ดูเหมือนผู้กองจะรนหา กระสุนใส่ท้องนะ!
Doctor quick! The captain's wounded!เร็วเข้าหมอ กัปตันได้รับบาดเจ็บ
Take a slug of this captain and keep your ears open.ผ่าลูกกระสุนออกมาก่อน... ...แล้วคอยเงี่ยหูฟังไว้
At the battle of Trafalgar, one of the French captains had both legs blown off.หนึ่งในแม่ทัพฝรั่งเศส ขาทั้งสองข้างได้เป่าออก แต่ตัวเขาเองใส่ในถังของรำ
I found out about Captain McCluskey, who broke Mike's jaw.ผมพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับกัปตันคสัสที่ยากจนกรามของไมค์
Now you want to shoot a police captain because he slapped you?ตอนนี้คุณต้องการที่จะยิงกัปตันตำรวจเพราะเขาตบกับคุณหรือไม่
A police captain is on call 24 hours a day. He'll be there between 8 and 10.ร้อยตำรวจเอกอยู่ในสายตลอด 24 ชั่วโมง เขาจะอยู่ที่นั่นระหว่าง 8 และ 10
There's too many captains on this island.เกาะนี่มีกัปตันเยอะเกินไปเเล้ว
Hall Captain Fifi Macaffee doesn't like this any more than you.ฮอลล์กัปตัน ฟีฟี มคแอฟี ไม่ ชอบ มากไปกว่าคุณ แต่เราต้องไม่ได้
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ

*captain* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上尉[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, 上尉] captain (military rank)
库克船长[Kù kè chuán zhǎng, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, 库克船长 / 庫克船長] Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer
机长[jī zhǎng, ㄐㄧ ㄓㄤˇ, 机长 / 機長] captain; chief pilot
海军上校[hǎi jūn shàng xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ, 海军上校 / 海軍上校] captain (= UK and US Navy equivalent)
琅威理[Láng Wēi lǐ, ㄌㄤˊ ㄨㄟ ㄌㄧˇ, 琅威理] Captain William M Lang (1843-), British adviser to the Qing north China navy 北洋水師|北洋水师 during the 1880s
船长[chuán zhǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, 船长 / 船長] captain (of a boat); skipper
队长[duì zhǎng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, 队长 / 隊長] captain; team leader
舰长[jiàn zhǎng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄤˇ, 舰长 / 艦長] commander; captain (of a warship)
库克[Kù kè, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ, 库克 / 庫克] Cook (name); Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer

*captain* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P)
キャプテン[, kyaputen] (n) captain; (P)
キャプテンシステム[, kyaputenshisutemu] (n) Character and Pattern Telephone Access Information System; CAPTAIN System
キャプテンジャケット[, kyaputenjaketto] (n) captain jacket
一尉[いちい, ichii] (n) captain (JSDF)
一等海佐[いっとうかいさ, ittoukaisa] (n) captain (in the Maritime Self Defence Force)
大佐[たいさ, taisa] (n) colonel; (navy) captain; (P)
大尉[たいい(P);だいい, taii (P); daii] (n) (pron. だいい in ref. to the old Japanese navy) captain (Army, U.S. Marine Corps, USAF); lieutenant (Navy); flight lieutenant (RAF, RAAF, RNZAF, etc.); (P)
消防署長[しょうぼうしょちょう, shouboushochou] (n) fire captain; fire marshal
甲比丹;甲必丹[カピタン, kapitan] (n) (obs) captain (por
空尉[くうい, kuui] (n) (Self Defense Force's Air Force) captain (defence); lieutenant
空軍大尉[くうぐんたいい, kuuguntaii] (n) air force captain
艦長[かんちょう, kanchou] (n) captain (of a warship)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キャプテン[きゃぷてん, kyaputen] CAPTAIN

*captain* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวหน้าทีม[n. exp.] (hūanā thīm) EN: team captain ; head FR: chef d'équipe [m] ; capitaine d'équipe [m]
กปิตัน[n.] (kapitan) EN: captain FR: capitaine [m]
กัปตัน[n.] (kaptan) EN: captain FR: capitaine
กัปตันเรือ[n.] (kaptan reūa) EN: captain FR: capitaine
นายธง[n.] (nāithong) EN: flag captain ; flag lieutenant FR:
นาวาอากาศเอก (น.อ.)[n. exp.] (nāwā ākāt ē) EN: colonel ; group captain (Gp Capt) FR:
นาวาเอก[n. exp.] (nāwā ēk) EN: Navy Captain ; Captain FR:
ผู้บังคับการเรือ[n. exp.] (phūbangkhap) EN: commanding officer ; captain ; master FR: capitaine [m]
ผู้กอง[n. exp.] (phū køng) EN: captain ; chief FR:
ผู้นำ[n. exp.] (phū nam) EN: leader ; chief ; captain ; boss ; head ; ruler FR: leader [m] ; chef [m] ; meneur [m] ; dirigeant [m] ; chef de gouvernement [m] ; chef d'État [m]
เรืออากาศเอก (ร.อ.)[n. exp.] (reūa ākāt ē) EN: captain ; flight lieutenant (Flt Lt) FR:
ร้อยเอก (ร.อ.)[n. exp.] (røi ēk) EN: captain FR: capitaine [m]
ร้อยตำรวจเอก (ร.ต.อ.)[n. prop.] (Røi Tamrūat) EN: Police Captain (Pol. Capt.) FR: capitaine de police [m]
ร.ต.อ. (ร้อยตำรวจเอก)[abv.] (Rø.Tø.Ø. (R) EN: Pol. Capt. (Police Captain) FR: (capitaine de police [m])
ไต้ก๋ง[n.] (taikong) EN: captain of a junk ; captain of a fishing boat ; master of Chinese junk ; skipper FR:

*captain* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugkapitän {m}aircraft captain
Rittmeister {m}cavalry captain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *captain*
Back to top