ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*briskness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น briskness, -briskness-

*briskness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
briskness (n.) ความรีบร้อน See also: ความคึกคัก, ความเขม้นขะมัก, ความคล่องแคล่ว, ความว่องไว Syn. nimbleness
English-Thai: Nontri Dictionary
briskness(n) ความคล่องแคล่ว,ความกระวีกระวาด,ความกระตือรือร้น

*briskness* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
活況[かっきょう, kakkyou] (n,adj-na,adj-no) activity; briskness; prosperity; (P)

*briskness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Munterkeit {f}briskness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *briskness*
Back to top