ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*breeze*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น breeze, -breeze-

*breeze* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breeze (n.) สายลมที่พัดเบาๆ Syn. zephyr
breeze (vi.) เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
breeze in (phrv.) เดินเข้าไปหรือเข้ามาอย่างมั่นใจ Syn. blow in
breeze through (phrv.) สอบผ่านอย่างง่ายดาย See also: ผ่านอย่างสบาย Syn. romp through, sall through, sweep through, walk through
cooling breeze (n.) ลมทะเล
fan the breeze (sl.) พูดซุบซิบ See also: นินทา
sea breeze (n.) ลมทะเล Syn. cooling breeze
English-Thai: HOPE Dictionary
breeze(บรีซ) {breezed,breezing,breezes} n. ลมพัดเบา,งานเบา vt. พัดลมเบา,ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย, Syn. gale
English-Thai: Nontri Dictionary
breeze(n) ลมเฉื่อย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sea breeze - Lake breezeลมทะเล หรือลมเฉลี่ยทะเล [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลมทะเล (n.) sea breeze Ops. ลมบก
ลมบก (n.) land breeze Ops. ลมทะเล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He smelled the tar and oakum of the deck as he slept... ... and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought with the morning.เขากลิ่นต้าและเส้นเชือกของ ดาดฟ้า ในขณะที่เขานอนหลับอยู่และ เขาได้กลิ่นกลิ่น ของทวีปแอฟริกาที่สายลมที่ดิน
Usually when he smelled the land breeze, he woke up... ... and dressed to go to wake the boy.โดยปกติเมื่อเขาได้กลิ่น สายลมที่ดินเขาตื่นขึ้นมา และแต่งตัวจะไปตื่นเด็ก
But tonight the smell of the land breeze came very early... ... and he knew it was too early in his dream and went on dreaming.แต่คืนนี้กลิ่นของสายลมที่ดิน มาเร็วมากและเขารู้ว่ามันยังเร็ว เกินไป ในความฝันของเขาและไปใน ฝัน
I wish I could hoist my sail and take you in with the small breeze that's rising but I'm with a friend.ฉันอยากจะยกเรือใบของฉัน และพาคุณใน กับสายลมขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้น แต่ฉันกับเพื่อน
The breeze is going to give me pneumonia.อาการเย็นจะทำให้ฉันเป็นปอดบวม.
A gale for you is a breeze for me."'พายุสำหรับเจ้า เป็นเพียงลมโชยสำหรับข้า
Looked like a stiff breeze would blow him over.เหมือนสายลมแข็งจะระเบิดเขาไป
I am sorely afeared that we shall starve ere the spring breezes stir the land again.ฉันกลัวว่า เราอาจจะต้องอด จนกว่า ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงอีกครั้ง
"Swinging in the Breeze" or...จับใจอย่างพลิ้วแผ่วในสายลม
You just keep swingin' that club until you feel the breeze comin' off the sea.สัมผัสลมเอื่อยๆ จากทะเล
Clear skies in Raccoon City and a light breeze coming in from the west.ท้องฟ้าใสที่เมืองแรคคูนและ ลมอ่อนๆมาจากทางตะวันตก
They're headed for the breezeway on the north side.. พวกนั้นไปทาง บรีสเวย์ทางฝั่งเหนือ.

*breeze* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微风[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, 微风 / 微風] breeze; light wind
轻风[qīng fēng, ㄑㄧㄥ ㄈㄥ, 轻风 / 輕風] breeze; light wind
海风[hǎi fēng, ㄏㄞˇ ㄈㄥ, 海风 / 海風] sea breeze; sea wind (i.e. from the sea)
和风[hé fēng, ㄏㄜˊ ㄈㄥ, 和风 / 和風] breeze
晚风[wǎn fēng, ㄨㄢˇ ㄈㄥ, 晚风 / 晚風] evening breeze
飞舞[fēi wǔ, ㄈㄟ ˇ, 飞舞 / 飛舞] to flutter; to dance in the breeze

*breeze* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そよ[, soyo] (adv-to) (See そよ風) with a slight (breeze)
そよそよ[, soyosoyo] (adv) (on-mim) breeze (sound representing a soft wind)
そよ風(P);微風[そよかぜ(P);びふう(微風), soyokaze (P); bifuu ( bifuu )] (n) gentle breeze; soft wind; breath of air; zephyr; (P)
浜風[はまかぜ, hamakaze] (n) sea breeze; beach wind
浦風[うらかぜ, urakaze] (n) sea breeze
海気;改機;海黄[かいき, kaiki] (n) (1) (海気 only) sea air; sea breeze; (2) (海気 only) ocean and atmosphere; (3) type of thin thread; textile type
海軟風[かいなんぷう, kainanpuu] (n) (See 海風,陸軟風・りくなんぷう) sea breeze
海陸風[かいりくふう, kairikufuu] (n) land and sea breeze
海風[かいふう;うみかぜ, kaifuu ; umikaze] (n) (See 陸風) sea breeze
清風明月[せいふうめいげつ, seifuumeigetsu] (n) refreshing breeze and the bright moon; a beautiful nocturnal scene with a full moon
温風[おんぷう, onpuu] (n) (1) warm air (e.g. from a heater); (2) (arch) spring breeze
潮焼け[しおやけ, shioyake] (n,vs) tanned by the sun and sea breezes
潮風[しおかぜ, shiokaze] (n) sea breeze; salt air
真風[まじ, maji] (n) (1) southerly breeze; (2) true wind
羽風[はかぜ, hakaze] (n) breeze caused by wings flapping
薫風[くんぷう, kunpuu] (n) balmy breeze; summer breeze
風薫る[かぜかおる, kazekaoru] (adj-f,v5r) (See 薫風) (subject to the) cool light breeze in early summer

*breeze* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรีส[TM] (Brīs = Brīt) EN: Breeze FR: Breeze [m]
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: covered walk ; corridor ; cloister ; breezeway ; strip FR: corridor [m] ; cloître [m] ; corridor cloisonné [m]
แจ๊ะ[v.] (jaē) EN: breeze FR:
กล้วย ๆ = กล้วยๆ[n.] (klūay-klūay) EN: a piece of cake ; child's play ; cinch ; breeze FR: un jeu d'enfant [m] ; formalité [f]
ลม[n.] (lom) EN: wind ; air ; breeze FR: vent [m] ; air [m]
ลมบก[n.] (lombok) EN: land breeze FR: brise de terre [f]
ลมโชย[v. exp.] (lom chōi) EN: blow softly ; blow gently ; breeze FR: souffler avec douceur
ลมโกรก[n. exp.] (lom krōk) EN: breeze ; draught FR: courant d'air [m] ; brise [f]
ลมพัด[n. exp.] (lom phat) EN: wind ; breeze FR: brise [f]
ลมพัด[v. exp.] (lom phat) EN: the wind is blowing ; the breeze is blowing FR: il y a du vent
ลมพัดเบาๆ[n.] (lom phat ba) EN: breeze FR: brise [f]
ลมพัดฉิว ๆ = ลมพัดฉิวๆ[xp] (lom phat ch) EN: a steady breeze is blowing FR:
ลมพัดเฉื่อย ๆ = ลมพัดเฉื่อยๆ[n. exp.] (lom phat ch) EN: gentle breeze FR:
ลมทะเล[n.] (lomthalē) EN: sea breeze FR: brise de mer [f]
ผงถ่านโค้ก[n. exp.] (phong thānk) EN: coke breeze FR:

*breeze* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendwind {m}evening breeze

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *breeze*
Back to top