ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

zephyr

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *zephyr*, -zephyr-

zephyr ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
zephyr (n.) ลมตะวันตก
Zephyrus (n.) เทพแห่งลมตะวันตก
English-Thai: HOPE Dictionary
zephyr(เซฟ'เฟอะ) n. ลมอ่อน ๆ ,ลมตะวันตก,สิ่งทอที่เบา,สิ่งที่เบา, Syn. west wind,whisper
zephyr clothn. ผ้าบาง ๆ แพรบาง ๆ
zephyr worstedn. เส้นด้ายเบาและนิ่ม
zephyrean(เซฟ'ฟะเรียน) adj. เกี่ยวกับลมอ่อน ๆ, Syn. zephyrian,zephyrous
zephyrus(เซฟ'เฟอเริส) n. (เทพนิยายยุโรป) เทพเจ้าแห่งลมตะวันตก
English-Thai: Nontri Dictionary
zephyr(n) ลมอ่อน,ลมตะวันตก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Quarterbacking from Zephyr One will be Daisy and Mack.กองหนุนจากเซเฟอร์วันคือเดซี่และแมค
We got to get on Zephyr One and get there.เราต้องเอาเซเฟอร์วันไปที่นั่น
Get everyone through the tunnel and back up to Zephyr One.พาทุกคนเข้าอุโมงค์กลับไปขึ้นเซเฟอร์วัน
This is a '78 Zephyr.นี่เป็น zephyr ปี 78
What's the license plate on that Zephyr?ป้ายทะเบียนอะไรอยู่บน zephyr?
[Madonna] #Zephyr in the sky at night I wonder ## ลมพัดมากลางดึก ฉันสงสัย #
Started ordering us to call her Zephyra.การออกคำสั่งให้พวกเรา โทรหาเธอ คนที่ชื่อซีไซร่า
You know what happened to your friend Zephyra?พวกคุณรู้อะไรบ้างไหม ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณ ที่ชื่อซีไซรา?
We were marking the end of Zephyra's corporeal life.เรากำลังทำหมุดหมายจุดจบ ให้กับชีิวิตทางกายหยาบของซีไซรา
Sadly, Zephyra performed magic for profit.น่าเสียดายที่ซีไซราใช้เวทมนตร์ เพื่อการแสวงหากำไร
Zephyra's clients employed her to do evil.ลูกค้าของซีไซราจ้างเธอ ให้ติดต่อกับปีศาจ
How about a witch named Zephyra?แล้วแม่มดที่ชื่อซีไซร่าล่ะ?

zephyr ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サフラン擬[サフランもどき, safuran modoki] (n) zephyr lily
ゼファー[, zefa-] (n) zephyr
恋風[こいかぜ, koikaze] (n) love's zephyr
そよ風(P);微風[そよかぜ(P);びふう(微風), soyokaze (P); bifuu ( bifuu )] (n) gentle breeze; soft wind; breath of air; zephyr; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า zephyr
Back to top